Nowe kierunki i specjalności

Jaką uczelnię wybrać? Jakie przedmioty zdawać na maturze? To decyzja, przed którą stają uczniowie klas maturalnych. Oferta kształcenia prezentowana jest podczas, organizowanego z inicjatywy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, we współpracy z Regionalną Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie, Salonu Maturzystów. Ta impreza edukacyjna stanowi jedno z głównych wydarzeń ogólnopolskiej kampanii informacyjnej.

 

Uniwersytet ma atrakcyjne propozycje nauki, których przykładem są nowoczesne metody kształcenia, nowe kierunki, a także możliwość studiowania na najbardziej renomowanych uczelniach w Europie, w ramach międzynarodowej wymiany studentów. Dostęp do wiedzy na temat ofert kształcenia pozwala młodym ludziom na podejmowanie przemyślanych i trafnych decyzji. Pomagają im w tym m.in. Salon Maturzystów i Dni Otwarte.

Uniwersytet Śląski z roku na rok poszerza swoją ofertę edukacyjną, odpowiadając tym samym na potrzeby gospodarki i rynku pracy. Nie pozostaje również obojętny na zainteresowania studentów, którzy swoje marzenia mogą realizować w ramach studiów I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

– Na Wydziale Artystycznym uruchomiono II stopień kształcenia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia stacjonarne) i grafika (stacjonarne i niestacjonarne).

– Na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji na kierunku pedagogika uruchomione zostały następujące specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopień): asystent osoby niepełnosprawnej, wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna oraz animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną.

– Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii uruchomiono kierunek biofizyka (stacjonarne I stopnia) ze specjalnościami: biofizyka molekularna i bioelektronika. Na kierunku fizyka otwarte zostały studia stacjonarne II stopnia na specjalnościach: nauczycielska fizyka z informatyką i nauczycielska fizyka z chemią. Na kierunku chemia uruchomiono studia stacjonarne II stopnia z chemii (w zakresie chemii podstawowej) oraz specjalność chemia środowiska.

– Na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach oferuje się stacjonarne i niestacjonarne studia inżynierskie I stopnia na kierunku informatyka.

– Na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego studenci będą mogli kształcić się na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku reżyseria.

– Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oferuje się nowe specjalności na kierunku pedagogika. Studia stacjonarne II stopnia będą odtąd możliwe na specjalnościach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika, pedagogika zdrowia oraz pedagogika opiekuńczo wychowawcza (także niestacjonarne).

– Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne kształcić będą studentów także na studiach stacjonarnych II stopnia.

– Na Wydziale Filologicznym oferuje się najwięcej nowości edukacyjnych. Na filologii angielskiej uruchomiono następujące studia stacjonarne I stopnia: program nauczycielski z informatyką, program nauczycielski z językiem niemieckim, program tłumaczeniowy z językiem chińskim. Na filologii rosyjskiej uruchomiono studia stacjonarne I stopnia z programem nauczycielskim z językiem angielskim lub niemieckim. Na filologii angielskiej uruchomiono stacjonarne studia II stopnia z programem tłumaczeniowym z językiem arabskim oraz stacjonarne studia II stopnia z programem tłumaczeniowym z językiem niemieckim. Na filologii germańskiej ruszył program nauczycielski studiów stacjonarnych II stopnia, a także, w tym samym trybie, program kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego. Program nauczycielski studiów stacjonarnych II stopnia został również uruchomiony na filologii rosyjskiej. W tym samym trybie można studiować również języki stosowane: język francuski i język angielski, program tłumaczeniowy z językiem biznesu oraz język francuski program tłumaczeniowy. II stopień studiów uruchomiono też na filologii klasycznej. W trybie niestacjonarnym na II stopniu kształcenia studenci będą się uczyć na: filologii angielskiej z programem specjalistyczne odmiany języka angielskiego, filologii angielskiej z programem tłumaczeniowym i filologii angielskiej z tłumaczeniowym językiem chińskim. Pozostałe nowości edukacyjne to: filologia rosyjska – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, język rosyjski z programem język biznesu – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym – studia niestacjonarne I stopnia, język włoski z programem tłumaczeniowym – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia i język hiszpański z programem tłumaczeniowym – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.

Dyplom musi mieć wagę

Prof. dr hab. Czesław Martysz, prorektor UŚ ds. kształcenia

Otwieranie nowych kierunków studiów i uruchamianie kierunków zamawianych jest odpowiedzią zarówno na potrzeby rynku pracy i gospodarki, jak i samych studentów. Szkoły wyższe stają się coraz bardziej uniwersalne. Uczelnie, także prywatne, ukierunkowane np. ekonomicznie, otwierają kierunki uniwersyteckie, nie powinien więc dziwić fakt, że uczelnia techniczna otwiera studia filologiczne, a uniwersytet – inżynierskie. W związku z takimi posunięciami w środowisku pojawiały się pewne wątpliwości, jednak jestem prawnikiem i patrzę na to zagadnienie przede wszystkim pod kątem ram prawnych: jeżeli uczelnia spełnia kryteria prawne, dotyczące uruchomienia danego kierunku i ma odpowiednią, zgodną z przepisami kadrę, wtedy nie widzę przeciwwskazań. Ta tendencja będzie się pogłębiała i poszerzała, co z czasem doprowadzi do sytuacji, w której przestanie być ważne, kto jaki kierunek ukończył, a ważniejsze będzie to, kto ukończył jaki kierunek i na jakiej uczelni.

Tu docieramy do ważnego problemu jakości kształcenia. Nie ulega bowiem wątpliwości, że studiowanie to nie tylko nauczanie, to także wciąż nowe kierunki, prowadzenie badań, konferencje i całe życie naukowe, które na wydziałach uniwersyteckich jest bardzo interesujące i rozbudowane. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, nie chcemy tworzyć barier, nie będziemy się okopywać przed konkurencyjnymi uczelniami, będziemy jedynie robić wszystko, aby poziom naszego nauczania był jak najwyższy i aby nasz absolwent wyposażony był w wiedzę pełną i aktualną. Jeżeli inne szkoły otwierają kierunki uniwersyteckie, socjologię czy psychologię, my musimy jedynie wzmocnić nasze kadry i zaapelować o dyscyplinę. Resztę zrobi Państwowa Komisja Akredytacyjna, która z należytym obiektywizmem oceni poziom kształcenia na wszystkich uczelniach. Wierzę, że będziemy wygrywać zarówno w opiniach kandydatów, studentów i absolwentów, jak i w rankingach.

Zapotrzebowanie na inżynierów jest coraz większe, więc program ministerialny dotyczy tylko kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Sam rząd dostrzega braki w określonych zakresach i reaguje, tworząc właśnie listy kierunków zamawianych. Zagadnienie to dotyczy nie tylko Polski, to raczej ogólnoeuropejski trend. Jeśli mówimy o brakach kadrowych wśród absolwentów kierunków technicznych, w mojej ocenie jest to rezultat wady kształcenia na poziomie szkoły średniej, a dokładniej efekt tego, że na wiele lat wyeliminowano z matury, obecnie przywrócony, egzamin z matematyki. Kształcenie na kierunkach technicznych jest dzisiaj niezwykle potrzebne, bo bardziej od absolwentów marketingu i zarządzania potrzebujemy inżynierów, jednak bez znajomości zasad matematyki nikt nie utrzyma się na studiach inżynierskich. Ponadto kierunki inżynierskie zawsze uchodziły za trudne, choć mitem jest to, że na uczelni humanistycznej jest łatwiej. Każdy przedmiot jest trudny, jeżeli się go nieodpowiednio naucza i adekwatnie łatwy, jeżeli nie wymaga się od ucznia wiedzy rzeczywistej.

Jakie jest więc wyjście? Ludzie młodzi, którzy teraz idą do liceum, muszą sobie zdawać sprawę z tego, jakie mają realne perspektywy po skończeniu studiów. Trzeba to powiedzieć wyraźnie: nie wszyscy studenci są wybitni. Ktoś powiedział kiedyś, że ten, kto nie jest najlepszy, jest nikim. Wierzę, że jeżeli skończyło się dowolny kierunek studiów i było się najlepszym, to znajdzie się zatrudnienie. Jednak, aby absolwent miał szansę być zauważonym na rynku pracy, jego dyplom musi mieć jakąś wagę.

Biotechnologia – nowy kierunek zamawiany

Uniwersytet Śląski realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.2. Jego celem jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Wsparciem w wysokości 3 953 242,23 zł objęty został kierunek biotechnologia na specjalnościach: biotechnologia roślin użytkowych oraz biotechnologia środowiska, realizowany na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Celem studiów na tych specjalnościach jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością technologii w pracy zawodowej i życiu publicznym, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i publicznego jej prezentowania w sytuacjach zawodowych. Student w toku nauki zyskuje kwalifikacje do pracy w laboratoriach i zakładach związanych z przemysłem rolniczym, spożywczym, farmaceutycznym, lecznictwem i ochroną zdrowia, a także hodowlą roślin, ochroną środowiska oraz pokrewnymi działami gospodarki i nauki.

Studia objęte dofinansowaniem uzyskanym w ramach projektu POKL 4.1.2 oferują młodzieży naprawdę wiele: zwiększony nabór (137 miejsc na studiach I stopnia i 115 miejsc na studiach II stopnia), specjalne stypendia w wysokości do 1000 zł dla 40% najlepszych studentów, bezpłatne kursy wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii, specjalistyczny kurs języka angielskiego, 11 nowych przedmiotów i kursów specjalnościowych, zapoznających z najnowocześniejszymi technikami badawczymi, dodatkowe wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców polskich i zagranicznych, bogatą ofertę staży zawodowych w firmach i zakładach związanych z sektorem biotechnologicznym, dodatkowe finansowanie działalności Koła Naukowego Biotechnologów, w tym organizacja Zjazdu Młodych Biotechnologów, a także warsztaty z przedsiębiorczości.


Fotografie: Agnieszka Sikora