Internacjonalizacja działalności edukacyjnej oraz naukowo-badawczej jest jednym z najważniejszych kierunków aktywności Uniwersytetu Śląskiego.

Uniwersytet otwarty na świat

Kontakty międzynarodowe

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik,
prorektor UŚ ds. studenckich,
promocji i współpracy z zagranicą

Szczególnie intensywnie Uniwersytet uczestniczy w programie LLP/Erasmus, który umożliwia wymianę studentów i kadry naukowej.
W tym roku akademickim aż 286 studentów z Uniwersytetu Śląskiego wyjedzie, aby odbyć część studiów na uczelniach zagranicznych, a ponad 80 w celu realizacji praktyk. Obecnie mamy też wiele zgłoszeń od zagranicznych studentów, którzy w ramach programu przyjadą na naszą uczelnię. Ponadto, we wrześniu 2010 roku grupa blisko 40 studentów
z różnych krajów uczestniczyła w Erasmus Intensive Language Course, organizowanym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej.
Uniwersytet Śląski zawarł ogółem 443 umowy bilateralne, które umożliwiają wymianę studentów i kadry akademickiej oraz prowadzenie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych
i badawczych. W ubiegłym roku sformalizowano współpracę z Francuską Szkołą Inżynierii Cesi, podpisano dwa znaczące porozumienia z Międzyuczelnianymi Centrami Badań nad Literaturą i Kulturą Quebecką, mieszczącymi się przy Uniwersytecie w Montrealu i Uniwersytecie Laval oraz zawarto dwie umowy z instytucjami z Ukrainy – Instytutem Ukrainoznawstwa im. I. Kryp’jakewycza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie oraz Instytutem Psychologii G.S. Kostiuka Ukraińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych.
22 czerwca 2010 roku podpisaliśmy ramową umowę z Uniwersytetem w Osnabrück, w którym znajduje się najsilniejszy w Europie instytut, zajmujący się harmonizacją europejskiego prawa prywatnego, prowadzony przez Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christiana von Bara. Obie uczelnie współpracowały już wcześniej w dziedzinie fizyki. Porozumienie rozszerza zakres wspólnie prowadzonych prac na projekty badawcze, specjalne krótkoterminowe programy studiów, wspólne postępowania doktorskie i habilitacyjne. Dzięki niemu uznanie nabytych stopni naukowych stanie się dużo łatwiejsze. Rozumiemy, że jest to wyraz uznania ze strony naszych partnerów dla poziomu kształcenia na naszej uczelni.
Uniwersytet Śląski prowadzi również aktywną wymianę osobową. W roku 2009 do 59 krajów wyjechało 2027 osób, my natomiast gościliśmy 1238 osób z 67 krajów. Pewien procent mobilności wynika z realizacji projektów, finansowanych z programów współpracy międzynarodowej – w ramach 6 i 7 Programu Ramowego, finansowanych z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i z Polsko Norweskiego Funduszu Badawczo-Naukowego.
Uczelnia uczestniczy w życiu naukowym, kulturalnym oraz społeczno-gospodarczym kraju, rozpowszechniając zdobyte doświadczenie na arenie międzynarodowej. Uniwersytet jest członkiem kilkunastu organizacji międzynarodowych m.in.: European University Association, Heads of University Management & Administration Network in Europe oraz European University Information System. Ponadto uczelnia bierze udział w pracach krajowych organizacji, których celem jest wymiana informacji i wspieranie działań, zmierzających ku umiędzynarodowieniu szkół wyższych. 9 lipca 2010 roku Uniwersytet Śląski został przyjęty do International Relations Offices Forum, zrzeszającego działy współpracy z zagranicą.

Na EXPO 2010 w Szanghaju

Szkoła Języka i Kultury Polskiej jest jednostką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej szeroko zakrojona działalność obejmuje m.in. prowadzenie, adresowanych do różnych odbiorców, kursów języka polskiego, kursów adaptacyjnych i specjalistycznych, działalność badawczą oraz inicjatywy wykładowe w ramach umów bilateralnych czy programu Erasmus. W sięgającej 1991 roku historii (wówczas jako letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej) gościła kilka tysięcy studentów z całego świata.
Dyrekcja szkoły: prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, dr Aleksandra Achtelik oraz były dyrektor dr hab. Romuald Cudak weszli w skład delegacji promującej Uniwersytet Śląski podczas Dni Śląskich na EXPO 2010 w Szanghaju.
Zaplanowaliśmy wcześniej, że w pawilonie polskim odbędą się dwie pokazowe lekcje – opowiada profesor Jolanta Tambor. – Tymczasem zainteresowanie odwiedzających przeszło nasze oczekiwania. W rezultacie podwoiliśmy tę liczbę, a i tak, gdy zakończyły się zajęcia, przed salą wykładową stała długa kolejka. Po każdej lekcji przychodziły do nas osoby, które chciały przez chwilę porozmawiać i sprawdzić, czy dobrze zapamiętały wymowę „dzień dobry”.
Jak zaznacza profesor Tambor, odwiedzający wykazywali duże zainteresowanie zarówno językiem polskim, jak i multimedialną prezentacją Uniwersytetu Śląskiego. Goście pawilonu polskiego z entuzjazmem uczyli się słówek i zwrotów, zestawionych na, specjalnie w tym celu przygotowanych, ulotkach. Wśród uczestników lekcji dominowali ludzie mło¬dzi, lecz pojawiały się także osoby starsze, które zbierały informacje na temat Uniwersytetu i studiów dla obcokrajowców z myślą o swoich dzieciach bądź wnukach.