Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe
LITERATUROZNAWSTWO. Maria Barłowska: Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku – prolegomena filologiczne
Maciej Chowaniok: „Nietrafiony rytm”. Wybrane problemy twórczości prozatorskiej Michała Choromańskiego
KOMPARATYSTYKA LITERACKA
i KULTUROWA. Zbigniew Kadłubek: Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej
JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 3. Red. Artur Rejter, 17 zł
Jerzy Nykiel: Expressing Obligation in Old English. Constructions with pre-modal and lexical verbs
MENTIBUS MEMORANDIS. Jerzy Zioło: August Chełkowski – nie tylko fizyk
PRAWO. „Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2. Red. Barbara Mikołajczy, 15 zł

Podręczniki i skrypty
HISTORIA. Aleksandra Golik-Prus: „Historia magistra vitae est”. Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii. Wyd. 2.
JĘZYKOZNAWSTWO. Aldona Skudrzyk, Elżbieta Rudnicka-Fira: Dialektologia. Materiały pomocnicze.
Cz. 1 i 2: Konteksty socjolingwistyczne

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe
BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA.
Vlado Žabot: Wilcze noce
FILOZOFIA. Katarzyna Niebrój: Karla R. Poppera koncepcja prawdy. Kwestia podstawowego nośnika prawdziwości
Mariusz Wojewoda: Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii
SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 1. Komitet Redakcyjny
LITERATUROZNAWSTWO. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Red. Bożena Tokarz
Romantyczne przemowy i przedmowy. Red. Jacek Lyszczyna, Magdalena Bąk
Aleksandra Komandera: Le conte insolite français au XXe si?cle
Teresa Wilkoń: Poematy K.I. Gałczyńskiego
BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy. Red. Mariola Jarczykowa
JĘZYKOZNAWSTWO. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3].
Red. Anna Zych
Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe
PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5. Red. Maksymilian Pazdan
MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 23 (2009). Ed. Bard
NAUKI o ZIEMI. Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Red. Wacław M. Zuberek

Podręczniki i skrypty
JĘZYKOZNAWSTWO.[Chrześcijaństwo i pogaństwo w przysłowiach, frazeologizmach, zagadkach, przepowiedniach ludowych. Lingwokulturoznawczy słownik dydaktyczny]
NAUKI TECHNICZNE. Janusz Janczyk: Authoware 7. Podstawy projektowania z przykładami