Program Grundtvig (3)

Wizyty i wymiana kadry edukacji dorosłych

Jest to nowa wersja akcji Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych, programu Grundtvig. Zmiany, które nastąpiły od tego roku wprowadzają kilka innowacji i dzięki nim program ten jest dostępny dla większej liczby beneficjentów.
 
Przede wszystkim warto pamiętać, że został on podzielony na dwie akcje, które określają typ wyjazdu, w jakim kadra edukacji dorosłych pragnie uczestniczyć. Mianowicie są to: akcja „Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych” oraz „Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych.”
 
Głównym celem programu jest umożliwienie wyjazdu osobom zaangażowanym w szeroko rozumianą edukację dorosłych, reprezentujących zarówno edukację formalną, nieformalną jak i pozaformalną. Uczestnicy mogą wyjechać do kraju, który bierze udział w programie „Uczenie się przez całe życie” nie na dłużej niż 3 miesiące.
 
Z programu mogą skorzystać: nauczyciele i trenerzy edukacji dorosłych, dyrektorzy i kadra kierownicza zarządzająca placówką edukacji dorosłych, kadra zajmująca się interkulturową edukacją dorosłych, kadra zajmująca się dorosłymi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, kadra zajmująca się działalnością edukacyjno-wychowawczą, doradcy rozwoju osobowego i zawodowego, pracownicy władz regionalnych, w tym np. kuratoriów oświaty, byli pracownicy edukacji dorosłych pragnący ponownie wkroczyć w ten obszar edukacji (najlepiej, jeżeli mają już konkretne potwierdzenie odnośnie podjęcia pracy), osoby przekwalifikujące się do pracy w sektorze edukacji dorosłych, studenci kierunków z zakresu edukacji dorosłych, będący na ostatnim roku studiów magisterskich oraz absolwenci takich kierunków, posiadający kwalifikacje w dziedzinie edukacji dorosłych.
 
Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni wyższych mogą skorzystać z tej akcji, jeżeli zajmują się edukacją dorosłych poprzez pracę przy Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Centrach Kształcenia Ustawicznego itp. Takich uprawnień nie ma kadra szkół pomaturalnych i policealnych oraz kadra kolegiów nauczycielskich. Wszyscy inni powinni skontaktować się Agencją Narodową programu Grundtvig w Warszawie w celu sprawdzenia czy również ich działalność można zakwalifikować do listy beneficjentów.
 
Z programu można skorzystać indywidualnie, ale są również dopuszczalne wyjazdy grupowe, w których wniosek o dofinansowanie musi złożyć indywidualnie każdy członek grupy. Wyjazdy mogą być realizowane jako forma wymiany pomiędzy organizacjami z różnych krajów, uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie” lub może być to tylko jednostronna forma współpracy pomiędzy tymi organizacjami.
 
Wnioskodawcy powinni wykazać, że właśnie ta akcja będzie znacząco wpływać na ich rozwój zawodowy. Dofinansowaniem objęte są wyjazdy: w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówce zajmującej się edukacją dorosłych, badań z zakresu metod nauczania czy treści kształcenia, poznania nowych usług wspierających poradnictwo zawodowe czy metod zarządzania placówką edukacji dorosłych, mające na celu wymianę doświadczeń z zakresu zarządzania placówkami edukacji dorosłych (np. porównywanie modeli finansowania, opracowywania wskaźników) oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach, które zapewnią europejską wartość dodaną dla uczestnika i tym samym dla jego organizacji.
 
Europejska wartość dodana oznacza, iż udział w tym wyjeździe przyniesie efekty, które nie mogłyby być osiągnięte, gdyby to przedsięwzięcie miało miejsce w kraju wnioskodawcy. Trzeba jasno określić ten punkt we wniosku o dofinansowanie.
 
W ramach akcji „Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych” można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia typu „Job-shadowing” (obserwacja), czyli szkolenia mniej formalne dla kadry edukacji dorosłych.
 
Co roku Narodowa Agencja programu Grundtvig określa Priorytety na dany rok, w ramach których pracownicy edukacji dorosłych będą mieli pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania. I tak na rok 2009 będą to pracownicy organizacji non-profit, zajmujących się edukacją dorosłych grup wymagających szczególnego wsparcia. Pod uwagę będą brane tematy wyjazdów dotyczące edukacji dorosłych, z którymi beneficjent pracuje w swojej organizacji macierzystej, a którzy wymagają szczególnego wsparcia.
 
Dofinansowanie, jakie można uzyskać w ramach programu „Wizyty i wymiana kadry edukacji dorosłych” obejmuje koszty podróży, w 2009 roku w Polsce określono maksymalną kwotę 500 euro na ich pokrycie, ale każdy wnioskodawca powinien indywidualnie zadbać o to, aby koszty podróży były jak najniższe. Pokrywane są również koszty utrzymania, dla wnioskodawców z Polski obowiązuje 70 proc. stawki Komisji Europejskiej. Dodatkowo można ubiegać się o pokrycie kosztów opłat konferencyjnych czy seminaryjnych do 150 euro. Istnieją dodatkowe formy dofinansowania dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się również dofinansowanie przygotowywania wyjazdu w kwocie do 100 euro, które mogą pokryć opłaty np. za kurs językowy.
 
 Wnioski składa się w Agencji Narodowej w Warszawie za pośrednictwem organizacji (musi posiadać osobowość prawną), w której pracuje wnioskodawca lub indywidualnie, jeżeli wnioskodawca nie pracuje w żadnej organizacji, są to np. absolwenci czy osoby ponownie wkraczające w obszar edukacji dorosłych.
 
W 2009 roku zostały ustalone trzy terminy składania wniosków o dofinansowanie, i tak dla wyjazdów, które mogą odbyć się od 1 kwietnia do 31 sierpnia termin minął 16 stycznia. Dla wyjazdów obejmujących okres od 1 września do 31 grudnia, termin składania wniosków minął 30 kwietnia, a dla wyjazdów mających miejsce od 1 stycznia do 30 kwietnia 2010 terminem jest 15 września.
 
Przy składaniu wniosków należy pamiętać o jasnym określeniu walorów wyjazdu na osobisty i zawodowy rozwój, ponadto należy opisać, jak skorzysta na tym wyjeździe organizacja macierzysta wnioskodawcy, a jak organizacja goszcząca go zagranicą. To bardzo ważne, aby mieć sprecyzowane oczekiwania co do wyjazdu, ale również by móc określić, jak może on przyczynić się do rozwoju edukacji dorosłych w Europie.
 
Strony programu, na których znajdują się wszelkie informacje, dane kontaktowe i wnioski do pobrania:

http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/99/
http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/98/

Autorzy: Magdalena Moś