JUBILEUSZ PROFESORA JANUSZA ARABSKIEGO

prof. J. Arabski W Auli Kazimierza Lepszego naszego Uniwersytetu odbyła się w dniu 26 czerwca bieżącego roku niecodzienna uroczystość: Profesor Janusz Arabski obchodził swoje sześćdziesiąte urodziny. Chcielibyśmy z tej okazji przybliżyć Czytelnikowi sylwetkę Jubilata - znanego polskiego anglisty.

Anglistyka w Uniwersytecie Śląskim powstała w 1973 roku. Wtedy właśnie Prof. Janusz Arabski rozpoczął pracę w naszym ośrodku przenosząc się doń z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podjął się natychmiast wszelkich czynności związanych z organizacją nowej placówki. Dzięki Jego kontaktom pracę w niej rozpoczęło wielu zdolnych i obiecujących pracowników naukowych, którzy stworzyli zgrany zespół, a jego trzon pracuje z Profesorem do dzisiaj.

Powstały wtedy Instytut Filologii Obcych uległ późniejszym naturalnym przekształceniom. I tak, od końca lat sześćdziesiątych, aż do roku 1995 widzimy Profesora Arabskiego, pełniącego funkcje najpierw zastępcy dyrektora, a potem dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej i Językoznawstwa Ogólnego, a także prodziekana Wydziału Filologicznego. W czerwcu tego roku Profesor Janusz Arabski został ponownie wybrany dyrektorem Instytutu Języka Angielskiego na rozpoczynającą się właśnie kadencję 1999-2002.

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się zawsze wokół zagadnień związanych z angielskim językoznawstwem stosowanym. W licznych, wydanych w kraju i za granicą, pracach obejmujących publikacje książkowe i artykuły, omawiane przez Niego problemy związane są tak z naturalnym przyswajaniem języka ojczystego przez dzieci, jak i ze zorganizowanym procesem uczenia się języka obcego przez młodzież i osoby dorosłe. Łatwo wywnioskować, że działalność Profesora Arabskiego w tym zakresie jest, oprócz czysto akademickich walorów przydatna także w praktyce życia codziennego. Oprócz dostrzeżenia i naukowego wyjaśnienia występujących w procesie uczenia się zjawisk, wyniki badań prowadzonych przez Niego zwyczajnie ułatwiają nauczycielom i uczniom pracę nad językiem pozostającym obiektem zainteresowania obu stron.

Osobnego omówienia wymagają także coroczne międzynarodowe konferencje poświęcone problemom przyswajania i uczenia się języka obcego organizowane przez Profesora. Wydarzenie takie jest zawsze okazją do wymiany poglądów i zapoznania się z najnowszymi wynikami badań, zawarcia nowych, ciekawych znajomości i odnowienia dawnych. Młodzi adepci w naszej dziedzinie mają także wtedy możliwość zaprezentowania się przed szerszym gronem doświadczonych specjalistów. Dzięki kontaktom Profesora Janusza Arabskiego w naszych konferencjach uczestniczą wybitni badacze tak z innych ośrodków w Polsce, jak i z Europy i USA. Spotkania te podnoszą niewątpliwie prestiż naszej anglistyki w kraju i na świecie. W bieżącym roku, w październiku, odbędzie się już dwunasta konferencja.

Po przełomowych zmianach 1989 roku przed Profesorem Januszem Arabskim stanęły nowe zadania. Rozpoczęło się kształcenie nauczycieli języków zachodnioeuropejskich w ramach trzyletnich kolegiów językowych. Pan Profesor został więc organizatorem, i późniejszym dyrektorem, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu. W nowej placówce zadbać należało o wszystko, a głównie o zespół prowadzący zajęcia dydaktyczne. Jego członkowie rekrutowali się na początku głównie spośród pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Uruchomienie kolegium i kierowanie jego pracą to jeszcze nie wszystko. Zatroszczyć się też trzeba było o to, aby absolwenci mieli możliwość dalszego kształcenia się. Profesor Arabski został więc członkiem zespołu, który podjął się ułożenia całego programu dopuszczającego - poprzez egzamin licencjacki - do egzaminu kwalifikacyjnego na studia uzupełniające, kończące się uzyskaniem dyplomu magistra. Obecnie Profesor jest nadal związany z kolegiami nauczycielskimi, pełniąc w kilku obowiązki konsultanta merytorycznego z ramienia Uniwersytetu Śląskiego.

Druga nowa dziedzina działalności Profesora dotyczy programu Tempus. Uczestnictwo w tymże programie koordynowanym przez Niego stwarza dla studentów anglistyki, a także dla pracowników Instytutu odpowiednio możliwość studiowania w Wielkiej Brytanii i innych krajach biorących udział w programie, tzn. Portugalii, Irlandii, Austrii i skorzystania z wyjazdów pozwalających np. zebrać materiały do pracy naukowej. Z funduszów, którymi dysponujemy dzięki temu programowi zakupiono m. in. sprzęt komputerowy i wzbogacono znacznie zbiory biblioteki anglistycznej.

Wreszcie spójrzmy na Profesora Janusza Arabskiego jako nauczyciela akademickiego. Można z całą pewnością stwierdzić, że jest twórcą śląskiej szkoły językoznawców, gdyż był promotorem już kilkunastu rozpraw doktorskich, a studentów, którzy pod Jego kierunkiem przygotowali prace magisterskie i ukończyli studia jest na pewno kilkuset.

Dostojnemu Jubilatowi, który jest równocześnie i naszym zwierzchnikiem, a także bezpośrednim współpracownikiem i kolegą życzymy dużo zdrowia i sił na dalsze długie lata równie owocnej i pożytecznej dla wszystkich działalności.

Autorzy: Maria Wysocka