NEKROLOG

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu tragicznej śmierci

Dr Ireny Mądry

Mężowi i Rodzinie

składają

Rektor
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

WSPOMNIENIE
Dr Irena Mądry związała się z Uniwersytetem Śląskim przed 22 laty kiedy podjęła studia w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych. Po drugim roku podjęła równoległe studia na Wydziale Radia i Telewizji. Obok głównych zainteresowań polityką społeczną, podwójne studia umożliwiły Jej uzyskanie specjalności w zakresie analizy i prognozowania środków masowego przekazu. Zaraz po uzyskaniu dyplomu magisterskiego ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne. Już jako studentka wyróżniała się pilnością, sumiennością i rozległą, dobrze ugruntowaną wiedzą. Nic więc dziwnego, że zaraz po ukończeniu studiów została zatrudniona w Uniwersytecie Śląskim, któremu poświęciła się bez reszty. W stosunkowo krótkim czasie ukończyła pod moim kierunkiem rozprawę doktorską poświęconą warunkom życiowym inwalidów górnictwa. Praca oparta na własnych badaniach empirycznych poruszyła niezwykle ważne problemy dezintegracji i ekskluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Temat ten pogłębiony dalszymi badaniami wykonywanymi na zlecenie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Państwowego Instytutu Higieny w ramach Narodowego Programu Zdrowia, a także Komisji Sejmowej doczekał się licznych publikacji Jej autorstwa w renomowanych publikacjach naukowych.

Irenka, bo taka pozostanie w mojej pamięci, zamierzała kontynuować ten wątek badawczy w rozprawie habilitacyjnej, która miała ukazać problem niepełnosprawności na tle zmian ustawodawczych związanych z procesami integracyjnymi w Polsce do Unii Europejskiej. O tym zagadnieniu rozmawiałyśmy przy naszym ostatnim spotkaniu na dwa dni przed Jej śmiercią. Równie ważna jak rozwój naukowy była dla Irenki dydaktyka. Rozumiana przez Nią nie tylko jako nauczanie, ale również bycie ze studentami, życie ich radością i smutkiem. Poświęciła się mu bez reszty, zajmowała się głównie zabezpieczeniem społecznym, o którym mówiła studentom w sposób bardzo interesujący, dokonując porównań międzynarodowych, sięgając do aktów legislacyjnych i ujęć historycznych. Miała w tym zakresie ogromną wiedzę i egzekwowała ją zresztą bez ulg od studentów. Czyniła to jednak zawsze z humorem, a studentów oceniała bardzo sprawiedliwie.

Władze uczelni doceniły Jej ogromne zaangażowanie w pracy z młodzieżą i Jej wielką spolegliwość. Przez 3 lata powierzono dr Irenie Mądry funkcję po. Kierownika Zakładu Polityki Społecznej, a następnie funkcję wicedyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Po trzyletnim okresie sprawowania tej funkcji wybrano Ją ponownie jednogłośnie na kadencję 1999 - 2002.

Okrutny los sprawił, że nie ma Jej już wśród nas. Pięknie żegnały Ją Władze Uczelni i niezwykle wzruszająco Jej Studenci, którzy Ją po prostu kochali.

Licznie towarzyszyliśmy Ci Irenko w ostatniej drodze do odległego Ostrowa na Rzeszowszczyźnie, bo trudno nam było się z Tobą rozstać. Nie możemy uwierzyć, że Ciebie już wśród nas nie ma. Byłaś człowiekiem wspaniałym i tak pięknie zapisałaś się w naszej pamięci.


Lucyna Frąckiewicz