Nowe książki - Październik 1999

P r a c e    n a u k o w e

HISTORIA. Franciszek Z i e m s k i: Wybrane problemy tradycji i wychowania w polskich dziejach (X w. - XVIII w. ), bibliogr., indeks, 12 zł

Śląski słownik biograficzny. Seria nowa. T. 1. Red. Mirosław F a z a n, Franciszek S e r a f i n, 35 zł

POLITOLOGIA. Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego. Dorobek i opinie. Red. Marek B a r a ń s k i, bibliogr., tab., rys., summ., Zsfg., 23 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Ziemowit M i e d z i ń s k i: Osobowość i przyszłość. Zygmunt Krasiński na tle historiozofii romantycznej i polskiej filozofii narodowej, bibliogr., indeks, Zsfg., res., 15 zł

Anna W ę g r z y n i a k o w a: Egzystencjalne i metafizyczne. Od Leśmiana do Maja, bibliogr., summ., res., 13 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Jan G r z e n i a: Język poetycki jako struktura polifoniczna (Na materiale poezji polskiej XX wieku), bibliogr., summ., res., 12 zł

Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin. Red. Wiesław B a n y ś, Leszek B e d n a r c z u k, Stanisław K a r o l a k, bibliogr., nota biograficzna, 37 zł

KULTURA I SZTUKA. Ewa W ą c h o c k a: Autor i dramat, bibliogr. , indeks, summ., res., 13 zł

NAUKI O ZIEMI. Stanisław C z a j a: Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji (na przykładzie konurbacji katowickiej), tab., fot., rys., summ., Zsfg., 22 zł

S k r y p t y

PEDAGOGIKA. Anna N o w a k: Zarys postępowania z nieletnimi dla pedagogów. Wyd. 2, aneksy, bibliogr., 10 zł

Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Red. Bogumiła K o s e k-N i t a, Danuta R a ś, bibliogr., 9 zł

NAUKI O ZIEMI. Wiesława K r a w c z y k: Hydrochemia. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów III roku geografii, bibliogr., tab, rys., fot., wklejka, 9 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 3. Red. Wiesław K a- c z a n o w i c z

POLITOLOGIA. Zmiany strukturalne w Europie Zachodniej na tle przekształceń w gospodarce polskiej. Red. Eulalia S k a w i ń s k a

LITERATUROZNAWSTWO. Memory and Forgetfulness. Essays in Cultural Practice. Eds. Wojciech K a l a g a, Tadeusz R a c h w a ł Grażyna S z e w c z y k: Valeska von Bethusy-Hus. Literacka kariera hrabiny ze Śląska

DYDAKTYKA. "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 15. Red. Edward P o l a ń s k i, Zenon U r y g a

KULTURA I SZTUKA. Jadwiga U c h y ł a-Z r o s k i: Promuzyczne zachowania młodzieży w okresie dorastania i ich uwarunkowania

PRAWO. U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi. Red. Oktawia G ó r n i o k W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi w darze. Red. Marcin K u d e j

NAUKI O ZIEMI. Krystyna D w u c e t: Litogenaza górnego lessu vistuliańskiego na Wyżynach Polskich i na Nizinie Śląskiej
Adam I d z i a k, Lesław T e p e r, Wacław M. Z u b e r e k: Sejsmiczność a tektonika Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Perspektywy geologii złożowej i ekonomicznej w Polsce. Praca dedykowana Prof. dr. hab. Erastowi Konstantynowiczowi. Red. Andrzej T. J a n k o w s k i, Stanisław Ć m i e l