STARE DRUKI W BIBLIOTECE UŚ

W zespole zasobów bibliotecznych Biblioteki uniwersyteckiej znajduje się taki zbiór, który należy do grupy rejestrowanych dóbr kultury materialnej narodu. Są nimi starodruki. Kolekcja przeszło 400 dzieł znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Głównej i obejmuje zestaw naszych druków w klauzurze chronologicznej wydań z końca XV wieku do 1800 r., poloników i druków obcych. Najliczniej reprezentowany jest wiek XVIII - 289 pozycjami, a najcenniejszą część zbioru stanowią stare druki należące historycznie do prywatnego bibliofilskiego księgozbioru Zygmunta Żóławskiego. Są to głównie polonika, dzieła autorów znanych, szczególnych w naszej literaturze i narodowej historii.

Ta ranga zbiorów obligowała Bibliotekę do podjęcia trudu publikacji katalogu tych zbiorów, aby choć skromne ilościowo, ale ważne formalnie i merytorycznie mogły być w ten sposób udostępnione historykom, filologom, księgoznawcom jako warsztat badawczy.

Pod koniec ubiegłego roku ukazał się drukiem "Katalog starych druków" przygotowany przez Lidię Czech pod edytorskim patronatem naszego uniwersyteckiego Wydawnictwa.

Część zasadniczą "Katalogu" stanowią opisy katalogowo- bibliograficzne starodruków według przyjętych wymogów z możliwie najpełniejszą cytatą bibliograficzną, istotną zwłaszcza przy identyfikacji wydań starodruków obcych XVII i XVIIIwiecznych, a wskazującą przy tym na szeroki wachlarz światowego drukarstwa.

Zamiarem autorki przy konstruowaniu "Katalogu", jak sama określiła to we "Wstępie", było nie tylko formalne zarejestrowanie w spisie według przyjętych norm zbioru starych druków, ale księgoznawcze jego "rozczytanie". Stąd drugą część "Katalogu" stanowią indeksy i wykazy według tematów, które sugerowała starodrukowa książka. Oprócz podstawowego indeksu autorskiego, nazwisk i nazw geograficznych związanych z drukiem, indeksy: typograficzny, chronologiczny, adresatów dedykacji i ich autorów proweniencji oraz wykazy ilustracji - (portretów), przywilejów drukarskich, stanowią samoistny zespół wiadomości.

Przy odbiorze tego typu publikacji jakim jest katalog niezwykle ważnym czynnikiem jest jego edytorska szata. Trzeba podkreślić, że Wydawnictwo uniwersyteckie wykorzystało wszystkie potrzebne elementy, dostosowane do specyfiki publikacji, dając do ręki użytkownika pracę o szczególnej estetyce.