NOWA RADA PROGRAMOWA ds. INFORMATYKI

28 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie powołanej przez rektora nowej Rady Programowej ds. Informatyki. Jej podstawowym celem będzie opracowanie ogólnej koncepcji informatyzacji UŚ oraz koordynacja współpracy w tym zakresie między wydziałami, administracją centralną i Centrum Techniki Obliczeniowej. W opraciu o tezy przygotowane przez prorektora prof. J. Janię, za najważniejsze problemy wśród spraw bardziej szczegółowych uznano: rozwiązanie w ramach nowego globalnego systemu problemu integracji istniejących już systemów baz danych, udrożnienie łączności między administracją centralną uczelni a władzami wydziałów, wyeliminowanie waśni międzywydziałowych na tle podziału środków, łączenie zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań przedstawicieli różnych dyscyplin, opracowanie ułatwień w korzystaniu z sieci dla zwykłych użytkowników (kadry naukowej i studentów) m. in. w postaci przyjaznych instrukcji zachowania w sytuacjach typowych, popularyzację problematyki informatycznej w społeczności akademickiej.

W trakcie spotkania informację o działaniach i sytuacji w śląskiej Radzie Użytkowników MAN przedstawił prof. M. Zrałek, zwracając uwagę na jej sukcesy (planowy rozwój połączeń światłowodowych), niepowodzenia (zablokowane starania o ulokowanie na Górnym Śląsku pierwszego komputera wielkiej mocy) oraz rysujące się konflikty wewnętrzne (dążenie Politechniki Śląskiej do nadmiernego wykorzystania dla własnych potrzeb funkcji koordynatora rozwoju informatyki w naszym regionie w oparciu o środki przydzielane przez KBN). Roczne sprawozdanie z działalności CTO - podstawowej jednostki odpowiedzialnej za realizowane wewnątrz uczelni usługi informatyczne związane z badaniami naukowymi i dydaktyką (przede wszystkim Internet!) - zaprezentował jego dyrektor mgr M. Uhlig. Kolejne posiedzenia RPI planowane są w cyklu miesięcznym.