PIĘĆ LAT KOLEGIUM JĘZYKA BIZNESU

Kolegium Języka Biznesu utworzone zostało 15 października 1991 roku. Minęło więc pięć lat istnienia tej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego, co stanowi okazję do przypomnienia koncepcji funkcjonowania Kolegium i podsumowania tego okresu działalności.

Zgodnie z programem studiów w KJB, jego absolwenci uzyskujący tytuł licencjata języka handlowego, mają dysponować przygotowaniem zawodowym niezbędnym do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, urzędach i instytucjach utrzymujących kontakty z zagranicą.

3-letni program dydaktyczny, realizujący takie założenia programowe, obejmuje intensywną naukę języków obcych w zakresie specjalistycznym obejmującym problematykę handlu (zwłaszcza międzynarodowego), bankowości, finansów, ubezpieczeń, transportu, spedycji, funkcjonowania państwa i instytucji państwowych, krajowych i międzynarodowych instytucji gospodarczych, a także zagadnienia prawne, szczególnie w zakresie prawa gospodarczego oraz negocjowania i sporządzania umów. Języki obce wykładane w KJB to angielski, francuski, niemiecki i rosyjski, a także fakultatywnie ukraiński i hiszpański. Nauka tych języków odbywa się na poziomie zarówno zaawansowanym, jak i na poziomach niższych. Rozpoznając potrzeby gospodarki regionu, KJB rozważa uruchomienie kursu języka włoskiego.

Przygotowanie kadr dla nowoczesnej gospodarki nie może ograniczać się do znajomości języków, lecz musi obejmować znajomość problematyki ekonomiczno-prawnej, marketingowej, a nawet elementów socjologii i psychologii, traktowanych jako wiedza ułatwiająca odnalezienie się w krajowym i międzynarodowym środowisku gospodarczym. Ponadto nauka specjalistycznego języka obcego nie może odbywać się bez merytorycznej znajomości zagadnień fachowych. Dlatego też program nauczania w KJB obejmuje tzw. blok przedmiotów ekonomiczno-prawnych, wykładanych po polsku i dostarczających wiedzy w podanych powyżej dziedzinach.

Przygotowanie do praktycznej pracy zawodowej zapewnia także kurs informatyki zapoznający studentów nie tylko z podstawami pracy z komputerem ale też komputerowymi programami używanymi w obsłudze przedsiębiorstwa. Zależy nam na tym, aby przyswajana przez studentów wiedza miała charakter praktyczny, związany z funkcjonowaniem biznesu i dawała orientację w wymaganiach przyszłych pracodawców. Efekt ten osiągany jest przez ścisłe kontakty ze środowiskiem gospodarczym, np. Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Związkiem Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta w Sosnowcu czy też poszczególnymi przedsiębiorstwami, jak np. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze czy z Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dzięki temu studenci odbywający praktyki zawodowe czy też realizujący projekty dyplomowe mogą nabywać wiedzę praktyczną przy obsłudze międzynarodowych targów i innych imprez promocyjnych, obsłudze misji handlowych czy tłumaczeniu konferencji, wykazując z reguły doskonałe przygotowanie językowe i merytoryczne. Na osobną uwagę zasługuje rozpoczęty niedawno przez grupę studentów Kolegium projekt dyplomowy polegający na opracowaniu promocji miasta Sosnowca. Realizacja takich przedsięwzięć stawia KJB na równi z zachodnimi szkołami biznesu jeśli chodzi o metody kształcenia i stanowi pozytywny przykład oferty Uniwersytetu Śląskiego dla gospodarki regionu.

Kolegium prowadzi aktywną współpracę z partnerami zagranicznymi. Najważniejszym spośród nich jest Haarlem Business School z Holandii, która to szkoła, związana umową o współpracy przyjmuje rocznie 4 studentów KJB na semestralny kurs menedżerski, oczekując w zamian pomocy dla holenderskich studentów w zakresie organizacji praktyk w przedsiębiorstwach w Polsce. W najbliższym czasie zamierzamy uruchomić w KJB podyplomowy kurs small biznesu wg programu holenderskiego i prowadzącego do uzyskania dyplomu od holenderskiego partnera.

Dzięki kontaktom z Haarlem Business School Kolegium zaczyna korzystać z dostępu do sieci partnerów tej szkoły. Plonem tego jest kontakt z Napier University w Edynburgu, a także grudniowa wizyta przedstawicieli Kutzdown University z USA, którzy wyrazili gotowość współpracy nie tylko w zakresie nauczania biznesu, ale też współpracy z innymi wydziałami UŚ, głównie z Wydziałem Filologicznym. Planuje się kontynuację współpracy ze szkołą FORCOMEX we Francji, dzięki czemu, w zamian za obecność studentów francuskich w Letniej Szkole Języka Polskiego w Cieszynie, studenci KJB wyjeżdżają na rok do Francji.

Zawarta niedawno umowa z University of Alberta w Edmonton w Kanadzie poszerza zakres naszej współpracy zagranicznej i zapewnia nam m. in. kompetentnych native speakerów języka angielskiego. Rozwija się też "choć mozolnie" współpracę z Instytutem Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie, co stwarza możliwość stałego wysyłania studentów do Moskwy. Na osobną uwagę zasługuje fakt, iż KJB jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla Uniwersytetu w Oxfordzie przeprowadzając u siebie egzaminy z angielskiego języka biznesu (O. I. B. E. C. ). Trwają rozmowy, których celem byłoby powtórzenie tego modelu we współpracy i Goethe Institut i Instytutem Puszkina. Planowane jest również nawiązanie współpracy z wyższymi szkołami zawodowymi na terenie Niemiec i Ukrainy.

Pomimo, iż programowym założeniem KJB jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej, to jednak istnieje olbrzymi nacisk na zapewnienie im możliwości kontynuacji studiów i uzyskania stopnia magistra. Możliwości takie stwarza Wydział Prawa i Administracji UŚ prowadzący policencjackie magisterskie studia w zakresie Administracji i Zarządzania. Coraz większa liczba osób z licencjatem skłania większą ilość szkół wyższych do przyjmowania ich, w określonym trybie, na studia dzienne lub zaoczne prowadzące do uzyskania stopnia magistra. KJB stara się śledzić losy absolwentów i uzyskać od nich oraz ich pracodawców wiedzę na temat efektywności kształcenia. Opracowany został kwestionariusz pozwalający wypowiedzieć się absolwentom w tej materii i dający szansę na odpowiednią modyfikację programu nauczania.

Niemniej jednak można już w tej chwili stwierdzić, iż pozycja licencjatów KJB na rynku pracy jest dobra, zaś lista pracodawców obejmuje takie przedsiębiorstwa jak Sony, World Trade Center, Van den Berg Foods, Asea Brown Boveri, DHL, KOPEX, Panorama Firm i liczne małe i średnie firmy. Pomimo, iż KJB nie spełnia wymagań formalnych, aby być wydziałem Uniwersytetu de iure, to jednak, z uwagi na fakt, iż studiuje tutaj niemal 750 studentów, w tym 360 wieczorowch, a zatrudnionych jest 32 pracowników etatowych i 34 pracowników w ramach godzin zleconych, można powiedzieć, że przerasta wielkością niektóre wydziały uniwersyteckie. Należy pokreślić, iż status KJB daje mu przewagę nad licznymi prywatnymi szkołami biznesu, gdyż postrzegane jest jako część Uniwersytetu, dająca gwarancję wysokiego poziomu zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych, naukowodydaktycznych i dydaktycznych jak i wysokiego poziomu programów nauczania.

Funkcjonowanie w obrębie Uniwersytetu ułatwia też KJB realizację kontaktów zagranicznych poprzez wciągnięcie do oferty wymiany studenckiej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej, czy też zapewnienie hoteli i domów studenckich dla wykładowców i studentów przyjeżdżających w ramach wymiany. O ile warunki organizacyjne funkcjonowania KJB będą przynajmniej takie same przez dalszych pięć lat, to można mieć nadzieję, iż lista osiągnięć będzie jeszcze dłuższa, a lobby jego absolwentów w jakimś stopniu wywrze znaczący wpływ na gospodarkę naszego regionu.

Autorzy: Piotr Mamet