Informator dla kandydatów na studia

W tych dniach ukazuje sie - jak co roku - Informator dla kandydatow na studia wyzsze w naszej uczelni. Zawiera on pelna oferte edukacyjna Uniwersytetu Slaskiego - na wszystkich poziomach i we wszystkich systemach studiowania. Tym co sprawia, ze Informator co roku cieszy sie duzym zainteresowaniem sa zawarte w nim obszerne zestawy zagadnien egzaminacyjnych (przy kierunkach gdzie przeprowadzany jest egzamin wstepny), ulatwiajace kandydatom przygotowanie sie. Tak jest i w tym roku. Zamieszczamy zestawienie kierunkow studiow oraz kryteriow kawalifikacyjnych na nie. Zainteresujcie nimi swych bliskich i znajomych, zwlaszcza maturzystow.


I. STUDIA DZIENNE MAGISTERSKIE (5-letnie)


BIOLOGIA, 
limit 120, Egzamin pisemny  testowy: 
 biologia i chemia

CHEMIA, 
limit 110, Konkurs swiadectw: 
 chemia, fizyka i matematyka

FIZYKA, 
limit 230, Konkurs swiadectw: 
 fizyka i matematyka

MATEMATYKA, 
 limit 120, Egzamin pisemny i egzamin ustny z
matematyki. 

WYCHOWANIE TECHNICZNE, 
 limit 150, Konkurs swiadectw: 
 matematyka
 fizyka
 technika lub informatyka  dla absolwentow LO
albo ocena z przygot. zawod.  dla absolwentow szkol techn. 

PRAWO, 
 limit 220, Egzamin pisemny  testowy z historii z
elementami wiedzy o spoleczenstwie. 

PEDAGOGIKA, 
 limit 180, Egzamin pisemny  testowy
 jezyk polski (zakres materialu ze szkoly sredniej)
 jezyk obcy

PSYCHOLOGIA, 
limit 60, Egzamin pisemny: 
 jezyk polski i jezyk obcy
Egzamin ustny: 
 jezyk polski
 biologia lub historia

HISTORIA, 
 limit 80, Egzamin pisemny: 
 historia i jezyk obcy
Egzamin ustny: 
 historia
 historia literatury polskiej lub geografia

FILOZOFIA, 
limit 80
Egzamin ustny: 
filozofia w zakresie literatury podanej w informatorze (do wyboru)
literatura polska i powszechna XX wieku (wymagana programem
szkoly sredniej)

POLITOLOGIA I NAUKI SPOLECZNE, limit 100, Egzamin pisemny: 
 jezyk polski i jezyk obcy
Egzamin ustny: 
 jezyk polski i historia

SOCJOLOGIA, 
 limit 50, Egzamin ustny: 
 jezyk polski (literatura XIX i XX w. )
 historia (nowozytna i najnowsza)

GEOGRAFIA, 
limit 70, Egzamin ustny: 
 geografia

GEOLOGIA
limit 70, Egzamin ustny: 
 geografia

BIBLIOTEKOZNASTWO I INFORMACJA NAUKOWO TECHN. , 
 limit 50, 
Egzamin pisemny  testowy
 z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego. 

KULTUROZNASTWO, 
limit 50, Egzamin pisemny: 
 jezyk polski i jezyk obcy
Egzamin ustny: 
 jezyk polski i historia

FILOLOGIA POLSKA, 
limit 160, Egzamin pisemny: 
jezyk polski w formie testu: a/ interpretacyjnego,, b/
stylistycznego,, 
c/ gramatycznego
 jezyk obcy
Egzamin ustny: 
 jezyk polski i historia

FILOLOGIA ANGIELSKA
limit 30, 
 Egzamin pisemny: 
jezyk angielski
Egzamin ustny: 
 jezyk angielski i jezyk polski

JEZYK ANGIELSKI, 
 limit 15, 
 Egzamin pisemny: 
 jezyk angielski
Egzamin ustny: 
 jezyk angielski i geografia

FILOLOGIE: 
 ROMANSKA      limit 20
 WLOSKA       limit 20
JEZYK FRANCUSKI  limit 20, 

Egzamin pisemny: 
 jezyk francuski
Egzamin ustny: 
 jezyk francuski i jezyk polski

 FILOLOGIA GERMANSKA, 
 limit  30, Egzamin pisemny: 
 jezyk niemiecki (test gramatyczny)
Egzamin ustny: 
 jezyk niemiecki (praktyczna znajomosc jez. niemieckiego z
elementami realioznawstwa)
 historia literatury polskiej (program LO) ze znajomosci gram. 
jez. polskiego

 FILOLOGIA ROSYJSKA, 
 limit 50, Egzamin pisemny: 
 test z jezyka rosyjskiego (zakres szkoly sredniej)
Konkurs swiadectw: 
 jezyk rosyjski,, jezyk polski i historia

FILOLOGIA SLOWIANSKA, 
 limit 50, Egzamin pisemny: 
 test z wybranego nowozytnego jezyka obcego
Egzamin ustny: 
 literatura polska lub historia

FILOLOGIA KLASYCZNA, 
 limit 15, Egzamin pisemny: 
 - jezyk lacinski, 
Egzamin ustny: 
 - jezyk lacinski, jezyk polski

ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TV, 
 limit 20, 

I Sprawdzian uzdolnien:  analiza filmu pod katem produkcyjnym
, test predyspozycji
  do zawodu, test humanistyczny: film, teatr, muzyka, 
plastyka,, telewizja, literatura
II Egzamin pisemny: 
 literatura polska (ze szczegolnym uwzgl. XIX i XX w. ), jezyk
obcy
III Egzamin ustny: 
 wiedza o Polsce i swiecie, elementy historii sztuki i wiedzy
o filmie
Badanie predyspozycji do zawodu:  zdolnosc koncentracji
umiejetnosc nawiazywania
kontaktow i kierowania zespolami ludzkimi

REZYSERIA (4-l. studia magisterskie), limit 10, 
 I  Sprawdzian uzdolnien: 
- test wiedzy humanistycznej, 
- test predyspozycji do zawodu
- zadanie analityczno scenario pisarskie
- zadanie inscenizacyjne
- zadanie dokumentalne
II Egzamin pisemny: 
- literatura polska (XIX  XX w. )
- jezyk obcy
III Egzamin ustny: 
- wiedza humanistyczna
- wiedza o sztuce i swiecie wspolczesnym
- obrona zadania inscenizacyjnego
- obrona zadania dokumentalnego
Badanie predyspozycji do zawodu: 
- humanistyka
- wiedza o sztuce
- obrona prac wlasnych

FILIA W CIESZYNIE


ETNOLOGIA, 
 limit 30, Egzamin ustny  do wyboru: 
 historia lub geografia

PEDAGOGIKA, 
limit 100, Egzamin pisemny: 
problematyka wychowania w literaturze z zakresu szkoly
sredniej
Egzamin ustny: 
 problematyka wychowania w literaturze z zakresu szkoly
sredniej


WYCHOWANIE MUZYCZNE, 
 limit 40, Sprawdzian uzdolnien: 
 - okreslenie predyspozycji sluchowych,, glosowych, manualnych
oraz przygotowania     instrumentalnego
Egzamin pisemny: 
 historia muzyki i jezyk obcy
Egzamin ustny: 
 wiadomosci o muzyce (historia muzyki z zasadami)

WYCHOWANIE PLASTYCZNE, 
limit 45
Sprawdzian uzdolnien: 
 rysunek
 malarstwo
Egzamin pisemny: 
 wiadomosci o sztuce i kulturze
 jezyk obcy
Egzamin ustny: 
 wiadomosci o sztuce i kulturze

II. STUDIA DZIENNE LICENCJACKIE (3-letnie)


 FIZYKA

( fiz. medyczna, limit 40 )
 ( informatyka   limit 40 ), 

 Konkurs swiadectw: 
 fizyka
 matematyka

INFORMATYKA, 
 limit 70, Egzamin ustny: 
 matematyka

WYZSZE ZAWODOWE STUDIA SOCIOLOGICZNE specj. : - praca socjalna, 
limit 50, 
Egzamin ustny: 
 jezyk polski (literatura XIX i XX w. )
 wiedza o spoleczenstwie

KOLEGIUM JEZYKA BIZNESU
- j. angielski limit 40
- j. niemiecki limit 40
- j. francuski limit 20
- j. rosyjski,  limit 20
 Egzamin pisemny: 
 jezyk obcy (do wyboru)
Egzamin ustny: 
 jezyk obcy zdawany na egzaminie pisemnym z elementami
realioznawstwa (wiedzy o gospodarce)

REALIZACJA OBRAZU TV-F I FOTOGRAFII (3-letnie studia
licencjackie), 
limit 7, 
 I Sprawdzian uzdolnien: 
  - reportaz fotograficzny
  - inscenizacja w studio telewizyjnym
  - analiza warsztatowa obrazu filmowego
  - test wiedzy humanistycznej: film,, literatura,, historia
sztuki,, fotografia
II Egzamin pisemny: 
  - fizyka (optyka) lub literatura polska (od Romantyzmu do
wspalczesnosci)
  - jezyk obcy
III Egzamin ustny: 
  - propedeutyka nauki o spoleczenstwie, historia sztuki: 
film, literatura, fotografia, plastyka, 
   rzezba, architektura
Badanie predyspozycji do zawodu: 
  - obrona przedstawionych prac wlasnych
  - wiedza humanistyczna
  - wiedza o technikach audiowizualnych

ZARZADZANIE I MARKETING, 
 limit 30, Egzamin pisemny testowy: 
 - historia (zakres szkoly sredniej)
 - geografia gospodarcza (zakres szkoly sredniej)
 - jezyk obcy


III. STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE
- MAGISTERSKIE (5-letnie)


BIOLOGIA(5-letnie st. mgr. ), 
limit 100, 
Egzamin pisemny  testowy: 
 biologia

MATEMATYKA
bez limitu, 
bez postepowania kwalifikacyjnego

CHEMIA(wieczorowe), 
limit 60, 
Konkurs swiadectw w przypadku przekroczenia
limitu przyjec: 
chemia, fizyka i matematyka

ADMINISTRACJA
bez limitu, 
Bez postepowania kwalifikacyjnego

PRAWO
bez limitu, 
Bez postepowania kwalifikacyjnego

WYCHOWANIE TECHNICZNE
limit 100, 
Konkurs swiadectw w przypadku przekroczenia
limitu przyjec: 
  matematyka
  fizyka
  technika lub informatyka dla absolwentaw LO albo ocena z
przygotowania zawodowego dla absolwentow szkol technicznych

PEDAGOGIKA
 limit 120, Pisemny sytuacyjny test uzdolnien intelektualnych


PSYCHOLOGIA(wieczorowe)
limit 30, 
UWAGA: Studia wieczorowe na psychologii zaproponowane
beda wylacznie kandydatom, ktorzy nie zostali przyjeci z powodu
braku miejsc na
dzienne studia psychologiczne, 
a uzyskali wysoka ilosci punktow

GEOGRAFIA
limit 250, Konkurs swiadectw w przypadku przekroczenia limitu
przyjec: 
  jezyk polski,, matematyka,, geografia

GEOLOGIA
 limit 105, Konkurs swiadectw w przypadku przekroczenia limitu
przyjec
  jezyk polski,, matematyka,, geografia

HISTORIA
limit 200, Konkurs swiadectw w przypadku przekroczenia limitu
przyjec
  historia
  geografia
  jezyk polski

FILOZOFIA
bez limitu, Bez postepowania kwalifikacyjnego

POLITOLOGIA I NAUKI SPOLECZNE
 limit 300
Konkurs swiadectw w przypadku przekroczenia limitu przyjeci: 
 jezyk polski i historia

FILOLOGIA POLSKA
limit 150, 
Egzamin pisemny: 
jezyk polski (rozprawka)

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWO _ TECHNICZNA
limit 75, 
Bez postepowania kwalifikacyjnego

 KULTUROZNAWSTWO /wieczorowe/
 limit 100, 
Konkurs swiadectw: 
 jezyk polski i historia

ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TV
bez limitu, 
Egzamin pisemny: 
 interdyscyplinarny test predyspozycji do zawoduFILIA W CIESZYNIE

WYCHOWANIE MUZYCZNE
limit 35, 
Sprawdzian uzdolnien: 
 okreslenie predyspozycji sluchowych,, glosowych,, 
 manualnych oraz przygotowania instrumentalnego

WYCHOWANIE PLASTYCZNE
limit 60, 
Sprawdzian uzdolnien: 
 rysunek, malarstwo
Egzamin pisemny: 
 wiadomosci o sztuce i kulturze
Egzamin ustny: 
 wiadomosci o sztuce i kulturze


IV. STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE
- LICENCJACKIE (3-letnie)FIZYKA - INFORMATYKA
bez limitu, 
Bez postepowania kwalifikacyjnego


ADMINISTRACJA
bez limitu, 
Bez postepowania kwalifikacyjnego

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z LOGOPEDIA
limit 60, 
Pisemny sytuacyjny test uzdolnien intelektualnych. 

WYZSZE ZAWODOWE STUDIA SOCJOLOGICZNE - 
specjalnosc - praca socjalna, 
limit 100, 
Konkurs swiadectw w przypadku przekroczenia limitu przyjec : 
 jezyk polski
 wiedza o spol eczen stwie

KOLEGIUM JEZYKA BIZNESU

 JEZYK ANGIELSKI
bez limitu
Bez postepowania kwalifikacyjnego
JEZYK NIEMIECKI
bez limitu, 
Bez postepowania kwalifikacyjnego


ZARZADZANIE I MARKETING
limit 30
Egzamin pisemny testowy: 
 historia (zakres szkoly sredniej)
 geografia gospodarcza (zakres szkoly sredniej)
- jezyk obcy

FILIA W CIESZYNIE

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
(2-letnie zawodowe po SN), 
limit 250
Egzamin pisemny: 
 pedagogika w zakresie programu SN
Egzamin ustny: 
 pedagogika w zakresie programu SN