R e g u l a m i n Samorzadu Studenckiego

Re g u l a m i n
Samorzadu Studenckiego
Uniwersytetu Slaskiego

Przepisy ogolne

Art. 1. Ogol studentow Uniwersytetu Slaskiego tworzy samorzad studencki.
Samorzad studencki dziala na podstawie :
a - niniejszego regulaminu
b - ustawy o szkolnictwie wyzszym
c - Statutu Uniwersytetu Slaskiego
d - innych aktow prawnych regulujacych pozycje prawna

samorzadu studenckiego i jego organow.

Struktura samorzadu studenckiego

Art. 2. ust. 1. Organami samorzadu studenckiego sa :

pkt 1 ) na szczeblu roku - starosta roku

pkt 2 ) na szczeblu wydzialu -
a - Rada Samorzadu Studenckiego Wydzialu zwana dalej RSSW
b - Komisja d/s Pomocy Materialnej
zwana dalej "Komisja Wydzialowa"
c - Sad Kolezenski I instancji

pkt 3 ) na szczeblu uczelni -
a - Uczelniana Rada Samorzadu Studenckiego
zwana dalej URSS
b - Prezydium Uczelnianej Rady Samorzadu
Studenckiego
c - Uczelniana Komisja d/s Pomocy
Materialnej
zwana dalej "Komisja Uczelniana"
d - Sad Kolezenski II instancji

pkt 4 ) na szczeblu domu studenckiego -
- Rada Mieszkancow Domu Studenta
na szczeblu Osiedla Akademickiego -
- Rada Osiedla Akademickiego

pkt 5 ) na szczeblu klubu studenckiego -
- Rada Programowa Klubu

ust. 2. Wszystkie organy samorzadu studenckiego sa organami kolegialnymi,
z wyjatkiem art. 2. ust. 1. pkt 1, ktory jest organem jednoosobowym

Art. 3. ust. 1. Organy samorzadu studenckiego sa jedynymi reprezentantami ogolu studentow.
Na kazdym szczeblu organizacyjnym samorzadu studenckiego moze dzialac tylko jeden organ samorzadowy wybrany w trybie

przewidzianym niniejszym regulaminem.

ust. 2. W wypadkach przewidzianych w art. 2. ust. 1. pkt 2. i 3. moze dzialac odpowiednio tylko jedna RSSW, URSS, Komisja Wydzialowa, Komisja Uczelniana, Sad Kolezenski I instancji, Sad Kolezenski II instancji.

Art. 4. Sytuacje prawna organow wymienionych w art. 2. ust . 1. pkt 2. b, pkt 3. b,
pkt 4. i pkt 5. reguluja odrebne przepisy.

Art. 5. ust. 1. W sklad RSSW ma prawo wejsc na wydzialach :
- jednokierunkowych po dwoch przedstawicieli z kazdego
roku
- dwukierunkowych po pieciu przedstawicieli z kazdego
kierunku
- trojkierunkowych po czterech przedstawicieli z kazdego kierunku
- czterokierunkowych po trzech przedstawicieli z kazdego kierunku
- pieciokierunkowych po dwoch przedstawicieli z kazdego kierunku

ust. 2. Studenci studiow zaocznych moga wprowadzic dwoch przedstawicieli do RSSW.

ust. 3. W przypadku nieskorzystania z praw wynikajacych z art. 5. ust. 1 i ust. 2. przez przedstawicieli poszczegolnych lat lub kierunkow sklad RSSW moga uzupelnic inni studenci danego wydzialu.

ust. 4. Osoby wchodzace w sklad RSSW wybieraja w glosowaniu jawnym, sposrod swego grona, przewodniczacego i zastepce.
Osoby te uprawnione sa do indywidualnego reprezentowania RSSW na zewnatrz.

ust. 5. RSSW moze stworzyc nowe funkcje, jezeli wymaga tego sprawnosc dzialania RSSW, moze rowniez upowaznic inne osoby do reprezentowania RSSW.

Art. 6. W sklad URSS wchodza po dwie osoby z kazdej RSSW, w tym przewodniczacy kazdej z nich. Osoby wchodzace w sklad URSS wybieraja, sposrod swego grona, przewodniczacego, dwoch zastepcow, skarbnika oraz sekretarza.

Art. 7. Regulamin ustala nastepujace relacje pomiedzy poszczegolnymi organami :

ust. 1. Starosta roku - reprezentuje interesy wspolne wszystkich studentow danego roku w stosunku do Wladz Wydzialu, Wladz Uczelni w porozumieniu z RSSW oraz w stosunku do innych organow samorzadu studenckiego.

ust. 2. RSSW - reprezentuje interesy wszystkich studentow wydzialu w stosunku do Wladz Wydzialu, Wladz Uczelni, a w sytuacjach dotyczacych ogolu studentow U. Sl. w porozumieniu z URSS, w stosunku do pozostalych organow samorzadu studenckiego oraz instytucji , organizacji itp. nie nalezacych do struktur Uniwersytetu Slaskiego, w sprawach scisle zwiazanych z Wydzialem.

ust. 3. URSS :

a - reprezentuje interesy ogolu studentow Uniwersytetu Slaskiego w stosunku do Wladz Uczelni, instytucji, organow itp. nie nalezacych do struktur Uniwersytetu Slaskiego ;

b - uchwala i zmienia regulamin samorzadu studenckiego ;

c - ma prawo wyrazac stanowisko w kazdej sprawie zwiazanej z zyciem Uczelni ;

d - koordynuje prace wszystkich organow samorzadu studenckiego;

e - deleguje swych przedstawicieli do komisji senackich, do komisji dyscyplinarnych dla studentow, na zjazdy, spotkania itp. ;

f - wystepuje z wnioskami i postulatami ;

g - dokonuje wykladni regulaminu samorzadu studenckiego.

ust. 4. Do indywidualnego wystepowania w imieniu URSS w stosunku do Wladz Uczelni, organow, instytucji itp. nie nalezacych do struktur Uniwersytetu Slaskiego uprawnieni sa przewodniczacy, jego zastepcy, skarbnik.
Osoby te tworza Prezydium, bedace organem wla ciwym do wyrazania opinii w sprawach decyzji rektora, okreslonych w art. 162 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyzszym, oraz - w wypadkach kolizji wlasciwosci podmiotowej - do wskazywania sadu kolezenskiego I instancji, wlasciwego do orzekania w danej sprawie.

ust. 5. URSS moze upowaznic inne osoby do reprezentowania siebie we wszystkich sprawach lub tylko w niektorych, na rowni z przewodniczacym.

Art. 8. ust. 1. Posiedzenia URSS odbywaja sie co najmniej raz w miesiacu i sa protokolowane.

ust. 2. Posiedzenia URSS sa otwarte dla wszystkich studentow .

Art. 9. ust. 1. URSS w drodze uchwaly okresla relacje pomiedzy poszczegolnymi organami samorzadu studenckiego.
ust. 2. Wszystkie organy samorzadu studenckiego sa obowiazane do wspoldzialania.

Art. 10. Wszystkie decyzje organow kolegialnych zapadaja zwykla wiekszoscia glosow przy obecnosci co najmniej polowy uprawnionych do glosowania,
chyba ze ustawa lub uchwala URSS stanowi inaczej.

Art. 11. Rady Programowe Klubow dzialaja na podstawie statutow uchwalonych przez siebie po konsultacji z URSS.

. Art. 12. ust. 1. RSSW powoluje Sad Kolezenski I instancji w skladzie pieciu osob sposrod studentow danego wydzialu.

ust. 2. W sklad Sadu Kolezenskiego II instancji wchodzi piec osob, z czego cztery powoluje URSS sposrod ogolu studentow U. Sl. i jedna delegowana przez Sad Kolezenski I instancji sposrod studentow wydzialu., z ktorego wplynela dana sprawa.

ust. 3. Czlonek Sadu Kolezenskiego I instancji nie moze byc rownoczesnie czlonkiem Sadu Kolezenskiego II instancji.

ust. 4. Czlonkowie Sadu Kolezenskiego I instancji wybieraja sposrod siebie przewodniczacego, natomiast przewodniczacego Sadu Kolezenskiego II instancji wybieraja sposrod siebie czlonkowie powolywani przez URSS.

ust. 5. Sady kolezenskie orzekaja w skladach trzyosobowych, powolywanych przez przewodniczacego danego sadu kolezenskiego, ze wskazaniem osoby kierujacej pracami skladu.

Art. 13. Czlonkow sadow kolezenskich powoluje sie na czas trwania kadencji organow samorzadu studenckiego, ktore je powolaly (RSSW i URSS).

Art. 14. Sady kolezenskie sa niezawisle w orzekaniu.

Referendum

Art. 15. W sprawach istotnych dla studentow RSSW, URSS, Rada Osiedla Akademickiego lub Rada Mieszkancow Domu Studenta, kazda w zakresie swojej wlasciwosci, moze przeprowadzic referendum.

Art. 16. O przeprowadzeniu referendum decyduje jeden z organow wymienionych w

art. 15 w drodze uchwaly, w ktorej okresla sposob jego przeprowadzenia.

Art. 17. Kazde referendum musi odpowiadac nastepujacym warunkom :

a - termin i przedmiot referendum musza byc ogloszone w sposob dostepny dla kazdego studenta

b - ogloszenie musi nastapic najpozniej na dwa tygodnie przed terminem referendum, z okresleniem charakteru ( opiniodawczego lub wiazacego )

c - w terminie powyzszym RSSW, Rada Osiedla Akademickiego lub Rada Mieszkancow Domu Studenta musi rowniez poinformowac URSS

d - po przeprowadzeniu referendum organ odpowiedzialny sporzadza protokol.

Ordynacja Wyborcza

Art. 18. Kazdy student Uniwersytetu Slaskiego moze byc wybierany oraz wybierac przedstawicieli do organow samorzadu studenckiego, o ile jego prawo do tych czynnosci nie zostalo zawieszone prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub prawomocnym wyrokiem sadu.

Art. 19. Kadencja starostow, RSSW, URSS trwa dwa lata.

Art. 20. Staroste wybiera ogol studentow danego roku.

Art. 21. Wybory czlonkow RSSW organizuje ustepujaca RSSW, ktora powoluje Komisje Wyborcza w skladzie co najmniej trzech osob, w tym jedna osoba jest ze skladu ustepujacej RSSW. Pozostale osoby RSSW wybiera sposrod ogolu studentow danego wydzialu.

Art. 22. Kadencja RSSW i URSS zaczyna sie z dniem pierwszego grudnia, a konczy trzydziestego listopada.

Art. 23. Wyborow do RSSW dokonywa sie do dnia 15 listopada.

Art. 24. Pierwsze posiedzenie nowego skladu URSS musi odbyc sie do dnia dziesiatego grudnia ( w roku wyborow ). Zwoluje je przewodniczacy ustepujacej URSS.

Art. 25. Organ przeprowadzajacy wybory obowiazany jest na dwa tygodnie przed dniem wyborow poinformowac o tym fakcie studentow.

Art. 26. Komisja Wyborcza niezwlocznie sporzadza protokol z odbytych wyborow i ma obowiazek poinformowac o skladzie osobowym: URSS, Wladze Wydzialu i Uczelni oraz wlsciwe komorki administracji Uniwersytetu Slaskiego.

Art. 27. Od chwili wyboru do chwili rozpoczecia kadencji nowi czlonkowie organow samorzadu studenckiego maja prawo biernego uczestnictwa w pracach ustepujacego skladu.

Art. 28. Sklad ustepujacy obowiazany jest do udostepniania i wprowadzania nowych czlonkow we wszystkie sprawy.

Art. 29. W sytuacji uszczuplenia skladu organu RSSW mozna przeprowadzic wybory uzupelniajace stosujac odpowiednio przepisy Ordynacji Wyborczej z wyjatkiem art. 19, 21, 22 i 23. Funkcje Komisji Wyborczej spelnia w tym wypadku RSSW. Kadencja osob powolanych w trybie wyborow uzupelniajacych konczy sie wraz z uplywem kadencji pozostalych czlonkow RSSW

Art. 30. Ordynacje stosuje sie przy wyborach starostow, czlonkow RSSW i URSS.

Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 31. Starostowie, RSSW, URSS funkcjonujace w chwili wej scia w zycie niniejszego regulaminu koncza kadencje 30. 11. 1996 r. , chyba ze URSS postanowi inaczej i sa one zobligowane do dzialania w oparciu o niniejszy regulamin samorzadu studenckiego.

Art. 32. Utrzymuje sie w mocy dotychczas obowiazujace regulaminy: Rady Mieszkancow Domu Studenta i Rady Osiedla Akademickiego.

Art. 33. Niniejszy regulamin wchodzi w zycie z dniem 29 listopada 1994 roku.