Nowe książki - Październik 2000

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e   n a u k o w eHISTORIA. Sylwester F e r t a c z: Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, bibliogr., indeks nazwisk i pseudonimów, summ., rez., 17 zł

FILOZOFIA. Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Materiały z konferencji naukowej, Katowice-Wisła, 10-14 maja 1999 roku. Red. Józef B a ń k a, summ., Zsfg., 16 zł

Andrzej Jan N o r a s: Kant a neokantyzm badeński i marburski, bibliogr., summ., Zsfg., 21 zł

POLITOLOGIA. Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się. Red. Piotr D o b r o w o l s k i, Mieczysław S t o l a r c z y k, aneks, tab., mapa, schem., summ., Zsfg., 40 zł

LITERATUROZNAWSTWO. 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej. Red. Barbara S t e m p c z y ń s k a, Piotr F a s t, indeks nazwisk, summ., rez., streszcz., 22 zł

Reflections on Ethical Values in Post(?) Modern American Literature. Ed. Teresa P y z i k, assist. Paweł J ę d r z e j k o, noty o autorach, streszcz., Zsfg., 20 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Studies in Foreign Language Acquisition and Teaching. Ed. Janusz A r a b s k i, bibliogr., tab., schem., streszcz., Zsfg., 21 zł

Artur R e j t e r: Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, bibliogr., res., summ., 11 zł

Aleksander W i l k o ń: Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Wyd. 2. popr. i uzup., rys., tab., rez., summ., 12 zł

Piotr Ż m i g r o d z k i: Właściwości składniowo-analitycznych konstrukcji werbo- -nominalnych w języku polskim, bibliogr., schem., summ., res., 20 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 12: Prace poświęcone pamięci Profesora Jerzego Ratajewskiego. Red. Irena S o c h a, fot., tab., schem., indeks nazwisk, rez., summ., 22 zł

KULTURA I SZTUKA. Kultura - język - edukacja. T. 3. Red. Robert M r ó z e k, tab., schem., summ., Zsfg., 23 zł

Violetta S a j k i e w i c z: Przestrzeń animowana. Plastyka teatralna Jana Berdyszaka, aneks., bibliogr., fot., indeks nazwisk, summ., Zsfg., 20 zł

PSYCHOLOGIA. Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Red. Irena H e s z e n-N i e j o d e k, Zofia R a t a j c z a k. Wyd. 2, bibliogr., rys., tab., summ., rez., 15 zł

Współczesne problemy zarządzania ludźmi. Red. Barbara Kożusznik przy współudz. Marka Adamca, bibliogr., rys., tab., streszcz., summ., 15 zł

PEDAGOGIKA. Transforming Educational Reality in Poland at the Threshold of the 21st Century. Ed. Stanisław J u s z c z y k, bibliogr., tab., schem., streszcz., Zsfg., 21 zł

PRAWO. Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP. Materiały Ogólnoplskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Wisła, 3-5 czerwca 1999 roku. Red. Eugeniusz Z w i e r z c h o w s k i przy współudz. Macieja M ą c z y ń s k i e g o, fot., summ., Zsfg., 9 zł

Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza. Red. Ryszard M i k o s z, fot., bibliogr., 25 zł

Lidia Z a c h a r k o: Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, bibliogr., summ., Zsfg., 15 zł

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". Editorial Board, bibliogr., abstract, 10 zł

BIOLOGIA. Jacek G o r c z y c a: A Systematic Study on Cylapinae with a Revision of the Afrotropical Region (Hetroptera, Miridae), bibliogr., tab., rys., streszcz., res., 18 zł

Jerzy N a k i e l s k i: Tensorowy model wzrostu w zastosowaniu do wierzchołka korzenia, bibliogr., rys., fot., summ., rez., 15 zł

Sławomir S o k ó ł: Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie, bibliogr., fot., mapy, rys., summ., Zsfg., 15 zł

NAUKI O ZIEMI. Andrzej K o n i a s: Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku, bibliogr., tab., rys., fot., mapy, Zsfg., summ., 30 zł

FIZYKA I CHEMIA MATERIAŁÓW. Józef R a s e k: Wybrane zjawiska dyfuzyjne w metalach krystalicznych i amorficznych, bibliogr., tab., rys., summ., Zsfg., 15 zł


S k r y p t y

LITERATUROZNAWSTWO. Dariusz R o t t, Renata R y b a, Piotr W i l c z e k: Literatura staropolska. Średniowiecze. Renesans. Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. Wyd. 2. zm. i uzup., 4 zł

PEDAGOGIKA. Kontakty z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Red. Bogumiła K o s e k-N i t a, Danuta R a ś, bibliogr., aneks, tab., schem., 15 zł

Anna N o w a k, Mirosław W ó j c i k: Kobieta w rodzinie w II Rzeczypospolitej i współcześnie. Zagadnienia filozoficzne, społeczno-edukacyjne i prawne), bibliogr., 15 zł

BIOLOGIA. Krzysztof R o s t a ń s k i: Wykłady z botaniki systematycznej. Wyd. 2. popr. i uzup., bibliogr., fot., 10 zł

NAUKI O ZIEMI. Włodzimierz Ł a p o t: Gemmologia szczegółowa. Vademecum, bibliogr., rys., 35 zł

NAUKA O MATERIAŁACH. Jan B a r c i k, Marian K u p k a, Antoni W a l a: Technologia metali. T. 2: Systemy i techniki wytwarzania, bibliogr., tab., rys., 40 zł

C z a s o p i s m a

PSYCHOLOGIA. "Chowanna", R. XLIII (LIV), T. 1 (14). Red. Jan M. S t a n i k (półrocznik), bibliogr., noty o autorach, tab., rys., schem., summ., 7 zł

NAUKA O MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach". T. 21, nr 2. Kom. Red.: Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, bibliogr., fot., rys., tab., summ., 7 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA. Lech K r z y ż a n o w s k i: Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930

LITERATUROZNAWSTWO. Marek P i e c h o t a: Od tytułu do "Epilogu". Studia i szkice o "Panu Tadeuszu"

KULTURA I SZTUKA. Eleonora U d a l s k a: Krytyka teatralna. Rozważania i analizy

PRAWO. "Problemy Prawa Karnego". T. 23. Red. Kazimierz M a r s z a ł

Czesław M a r t y s z: Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu admonistracyjnym

PEDAGOGIKA. Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Red. Tadeusz L e w o w i c k i przy współudz. Ewy O g r o d z k i e j - M a z u r i Aliny S z c z u r e k - B o r u t y

Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej. Red. Danuta D r y n d a

Ewa W y s o c k a: Młodzież a religia i jej odzwierciedlenie w życiu codziennym