Podsumowanie konkursów „W Mieście Nauki”

Aż 288 wniosków zostało nadesłanych w zakończonych na początku maja czterech konkursach, w których pracowniczki i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego mogły i mogli starać się o dofinasowanie różnorodnych działań naukowych i popularnonaukowych ze środków Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Na ten cel łącznie przeznaczono kwotę prawie dwóch milionów złotych. Szczegółowe informacje o każdej z inicjatyw przedstawiamy poniżej.

 


„Swoboda badań | w Mieście Nauki”

 

 • cel: doskonalenie warunków rozwoju naukowego pracowniczek i pracowników, budowanie wysokiej jakości dorobku naukowego, upowszechnianie i komercjalizacja wiedzy;
 • dla pracowniczek i pracowników: badawczych, badawczo-dydaktycznych i badawczo-technicznych;
 • przeznaczone środki: 700 tysięcy złotych;
 • maksymalna kwota dofinansowania: 10 tysięcy złotych (20 tysięcy w przypadku podjęcia współpracy międzynarodowej);
 • zakres dofinansowania: wyjazdy badawcze i konsultacyjne, kwerendy, badania terenowe, zakup materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia badań własnych, opracowanie dzieł muzycznych i artystycznych, tłumaczenia i korekty tekstów publikowanych w wysoko punktowanych czasopismach;
 • liczba złożonych wniosków: 124.

 


„Popularyzacja nauki”

 

 • cel: wsparcie działalności pracowniczek i pracowników w obszarze upowszechniania i popularyzacji nauki, wzmacniania widzialności i wizerunku uczelni oraz ukazywania wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki;
 • dla pracowniczek i pracowników: naukowych, bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej, badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz Wydawnictwa UŚ, których dotychczasowa działalność odznaczała się bezpośrednią bądź organizacyjną aktywnością w obszarze popularyzacji nauki;
 • przeznaczone środki: 500 tysięcy złotych;
 • maksymalna kwota dofinansowania: 5 tysięcy złotych;
 • zakres dofinansowania: koszty działań popularyzujących i upowszechniających naukę w UŚ, wzmacniających widzialność i wizerunek UŚ (kursy, szkolenia, wyjazdy indywidualne w celu aktywnego udziału w wydarzeniu popularyzatorskim, w tym wydarzeniu artystycznym, festiwalu lub targach), koszty organizacji takich wydarzeń, koszty publikacji książek i artykułów popularnonaukowych, tłumaczeń i korekty tekstów popularyzatorskich oraz opracowania materiałów graficznych, multimedialnych i innych;
 • liczba złożonych wniosków: 121.

 


„Widzialność Centrów Badawczych | w Mieście Nauki”

 

 • cel: zwiększenie widzialności międzynarodowej i wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz wpływu na otoczenie zewnętrzne centrów badawczych UŚ;
 • dla centrów badawczych UŚ (wnioskodawcą był dyrektor danego centrum, a aplikacja musiała zawierać sprawozdania z działalności centrum za poprzedni rok oraz jego plan rozwojowy);
 • przeznaczone środki: 300 tysięcy złotych;
 • maksymalna kwota dofinansowania: 60 tysięcy złotych;
 • liczba złożonych wniosków: 10.

 


„Horyzont twórczy | w Mieście Nauki”

 

 • cel: udoskonalenie warunków rozwoju artystycznego pracowniczek i pracowników oraz budowanie wysokiej jakości dorobku artystycznego, eksploracja nowych obszarów sztuki, upowszechnianie wyników działań artystycznych, rozwój międzynarodowej współpracy artystycznej, w szczególności z partnerami sojuszu Transform4Europe;
 • dla pracowniczek i pracowników: badawczych i badawczo- dydaktycznych;
 • przeznaczone środki: 450 tysięcy złotych;
 • maksymalna kwota dofinansowania: 60 tysięcy złotych;
 • zakres dofinansowania: koszty niezbędne do stworzenia różnorodnych dzieł artystycznych, w tym opracowania kompozycji muzycznych oraz dzieł plastycznych (obrazy, rzeźby, murale, kolaże oraz instalacje artystyczne), opracowania tekstów literackich, powieści, cykli wierszy oraz scenariuszy filmowych, wideoklipów, animacji, gier wideo i planszowych; realizacja wydarzeń artystycznych lub cyklu takich wydarzeń oraz promocja działań artystycznych;
 • liczba złożonych wniosków: 33.

 


Obecnie Dział Nauki prowadzi weryfikację nadesłanych aplikacji. Ostateczną liczbę wniosków z przyznanym dofinasowaniem poznamy prawdopodobnie na początku czerwca.

Autorzy: Tomasz Płosa