Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

FILOZOFIA. Aleksander Kopka: Inne życia. Polityka i etyka żałoby w pismach Jacques’a Derridy

LITERATUROZNAWSTWO. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2023. Nr 2 (12). Red. nacz. Justyna Tymieniecka-Suchanek, red. naukowa numeru: Justyna Tymieniecka-Suchanek

NAUKI PRAWNE. „Problemy Prawa Karnego” 2023. T. 7, nr 1. Red. nacz. Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2023. Nr 2. Red. nacz. Grzegorz Dobrowolski

NAUKI TEOLOGICZNE. „Philosophy and Canon Law” 2023. Vol. 9 (1): Accompany Man in the Digital Age. Ed. in Chief Andrzej Pastwa

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

DYDAKTYKA. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2023. T. 32: Edukacyjne światoobrazy szkoły i uniwersytetu. Dydaktyka języka polskiego jako zobowiązanie. Red. nacz. Magdalena Ochwat, red. tomu: Anna Guzy, Stanislav Štěpáník

JĘZYKOZNAWSTWO. „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2024. Vol. 10 (1). Eds. in Chief Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

LITERATUROZNAWSTWO. Magdalena Bąk: Romantyczni wojażerowie. Mickiewicza i Słowackiego listy z/o podróży

NAUKI O KULTURZE I RELIGII. Anna Matysek: Model systemu zarządzania indywidualną wiedzą naukową w humanistyce

GEOGRAFIA SPOŁECZNO EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Natalia Tomczewska-Popowycz: Turystyka sentymentalna Polaków do Ukrainy Zachodniej

PEDAGOGIKA. Grzegorz Głupczyk: Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży w środowiskach defaworyzowanych społecznie (Seria: Praca Socjalna, ISSN 2720-0434)

„Chowanna” 2022. T. 2 (59). Red. nacz. Irena Polewczyk, Marek Rembierz

SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI. Wobec Poziomu. Red. Jerzy Fober

Podręczniki i skrypty

NAUKI TEOLOGICZNE. ks. Jan Słomka: Wprowadzenie do teologii katolickiej. Podręcznik

Czasopisma online first

Nowe artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us.edu.pl/

„Chowanna” 2023. T. 1–2 (60–61)

„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2024. Nr 1 (7)

„International Journal of Research in E-learning” 2024. Vol. 10 (1)

„Postscriptum Polonistyczne” 2024. Nr 1 (33)

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2024. T. 34

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2023. Nr 2 (22)

„Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 2024. T. 5 (22