Kronika UŚ

Kongres Oświaty 2023

Tegoroczny Kongres Oświaty, którego hasło przewodnie brzmiało „Edukacja przyszłości – przyszłość edukacji”, odbył się 19 i 20 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W trakcie kongresu – w ramach interaktywnych wykładów, dyskusji i warsztatów – zostały poruszone różnorodne tematy związane z edukacją, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości, wyzwań w pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym, wykorzystania technologii cyfrowych oraz kompetencji miękkich, które warto wykorzystać na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych. Wydarzenie było zorganizowane przez Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim we współpracy z Miastem Katowice i Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe

Co roku we wrześniu Uniwersytet Śląski otwiera swój kampus w Katowicach dla uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego. To wydarzenie, na które zaproszone są zorganizowane grupy szkolne oraz osoby indywidualne. Na mapie kampusu pojawiają się przystanki naukowe oferujące interaktywne warsztaty, wykłady i pokazy z różnych dziedzin. W tegorocznym programie wydarzenia od 11 do 29 września znalazły się zajęcia w ramach czterech przystanków naukowych: osobliwości świata fizyki, biostrefa, wyobraźnia i prehistoria.

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2023/2024

29 września już po raz drugi odbyła się wspólna inauguracja roku akademickiego organizowana przez katowickie uczelnie publiczne tworzące Konsorcjum Akademickie Katowice Miasto Nauki. Nazwa uroczystości „Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 – Rok Nauki w Województwie Śląskim” nawiązuje do ogłoszenia przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2023 Rokiem Nauki w Województwie Śląskim. Ceremonia miała miejsce w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Została poprzedzona uroczystym przemarszem orszaków rektorskich ulicami miasta w towarzystwie zespołów folklorystycznych. Tradycyjnie w programie uroczystości znalazły się przemówienia inauguracyjne rektorów, immatrykulacja studentów i ślubowanie doktorantów oraz wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Tadeusza Sławka pt. „Andante moderato”. Melancholia Akademii. Oprawę artystyczną zapewnili: Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, „Niemy” Chór Uniwersytetu Śląskiego, Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: minister edukacji i nauki, minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister sportu i turystyki, minister zdrowia. Partnerem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Partnerem instytucjonalnym była Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach.

Dr Ewa Wylężek z drugim miejscem w Science Slam

Podczas Strategic Assembly – corocznego spotkania członków sojuszu Transform4Europe – po raz pierwszy odbył się Science Slam. W ramach inicjatywy pięć osób z czterech uniwersytetów T4EU podzieliło się swoimi naukowymi pasjami. O zwycięstwie zadecydowała publiczność. Laureatem został dr Nino Bašić z University of Primorska (Słowenia). Drugie miejsce zajęła dr Ewa Wylężek z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z prezentacją pt. Heimat, Hajmat, Homeland – how do minorities communicate?

Science Slam to wyjątkowy format komunikacji naukowej, w ramach którego badacze przedstawiają swoje prace w lekkiej formie, w sposób zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. Każdy uczestnik miał 10 minut na zaprezentowanie własnych badań, używając dowolnych rekwizytów i pomocy wizualnych. Celem Science Slam jest uczynienie nauki przystępną i angażującą szerszą publiczność, wspieranie dialogu między naukowcami i społeczeństwem oraz pokazanie różnorodności tematów badawczych i metod we wszystkich dziedzinach nauki.

Wydarzenie odbyło się 4 października 2023 roku podczas spotkania T4EU na Uniwersytecie Kraju Saary w Saarbrücken w Niemczech.

UŚ obejmuje prezydencję w sojuszu Transform4Europe

Nowa edycja sojuszu Transform4- Europe wiąże się z wprowadzeniem prezydencji jako elementu uzupełniającego system zarządzania projektem. Przyjęte rozwiązanie ma charakter rotacyjny. Każda z uczelni partnerskich będzie pełniła tę funkcję przez rok.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest pierwszą uczelnią sojuszu T4EU, która przejęła prezydencję na okres od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku. Ceremonia jej przejęcia odbyła się 4 października podczas spotkania Strategic Assembly. Prezydencja będzie sprawowana pod przewodnictwem rektora UŚ prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka, który w przemówieniu podkreślił: „Nasza współpraca i przyjaźń tworzą silne więzi, które wzmacniają Europę”.

50-lecie Wydziału Nauk Społecznych

Z okazji 50-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 10 października 2023 roku odbyły się jubileuszowe obchody. W tym szczególnym dniu zaplanowano jubileuszową inaugurację roku akademickiego 2023/2024. W programie uroczystości przewidziano także wystąpienia dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. dr. hab. Zenona Gajdzicy oraz rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka, a wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ. Uroczystość była też okazją do wręczenia dyplomów Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego. Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest wybitnym uczonym lub wybitnym twórcom/twórczyniom, którzy wnieśli znaczny wkład w rozwój uniwersytetu lub w rozwój współpracy uczelni z krajowymi lub zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Tytuły Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego otrzymali: prof. dr hab. Barbara Kożusznik – wybitna uczona, specjalistka z zakresu psychologii pracy i organizacji, ceniona nauczycielka akademicka, organizatorka badań i współpracy naukowej, dyrektorka Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr, naukowczyni zaangażowana w życie społeczności akademickiej, pełniąca niegdyś funkcje: prorektorki Uniwersytetu Śląskiego, dyrektorki Szkoły Zarządzania UŚ; oraz prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – wybitny uczony, specjalista z zakresu socjologii kultury, religii i rodziny, ceniony nauczyciel akademicki, organizator badań i współpracy naukowej, naukowiec zaangażowany w życie społeczności akademickiej, pełniący niegdyś funkcje: prorektora Uniwersytetu Śląskiego, prodziekana Wydziału Nauk Społecznych, dyrektora Instytutu Socjologii, wieloletniego kierownika Zakładu Socjologii Wiedzy.

W programie obchodów jubileuszu zaplanowano wiele wydarzeń towarzyszących. Na deptaku przed budynkiem Wydziału Nauk Społecznych zorganizowano aktywności dla uczestników oraz zaproszonych gości. Nie zabrakło muzyki oraz atrakcji przygotowanych przez radio „Egida” – studencką rozgłośnię radiową. Uczestnicy mogli odwiedzić: strefę relaksu, stanowisko Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, strefę dla kandydatów na studia oraz strefę Biura Karier.

Nagrody im. prof. Józefa Pietera

14 października w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego odbyła się Gala Nagrody im. prof. Józefa Pietera. Podczas uroczystości zaprezentowani zostali finaliści pierwszej edycji konkursu oraz laureatka Nagrody. Wyróżnienie to otrzymała Halina Pospieszałowska – nauczycielka w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Bytomiu oraz w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, jedna z organizatorek Międzynarodowego Dnia Ziemi i Międzynarodowego Dnia Ekologii. Laureatce wręczono nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł, ufundowaną przez Fundację im. prof. Józefa Pietera.

Nagroda im. prof. Józefa Pietera honoruje co roku wybitną nauczycielkę bądź wybitnego nauczyciela, którzy pracują w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w województwie śląskim. Jest przyznawana osobom, których praca wykazuje fundamentalne znaczenie edukacji dla rozwoju dzieci i młodzieży; którzy skutecznie dzielą się swoją miłością do wiedzy, łączą cechy i umiejętności wybitnych nauczycieli przedmiotu oraz zaangażowanych pedagogów; są otwarci, tolerancyjni i sprawiedliwi. Prezentują tym samym postawę i wartości bliskie patronowi nagrody prof. Józefowi Pieterowi.

UŚ w rankingu THE WUR by Subject

W najnowszej edycji rankingu Times Higher Education World University Rankings by Subject Uniwersytet Śląski w Katowicach został zakwalifikowany do 7 spośród 9 kategorii, do których aplikował. Jest to najwyższa osiągnięta przez naszą uczelnię liczba kategorii (w poprzedniej edycji było ich 6). Pod tym względem zajmujemy wspólnie z trzema innymi polskimi uczelniami miejsca od 6 do 9. W odniesieniu do ubiegłorocznej edycji UŚ utrzymał swoje pozycje, ponadto po raz pierwszy, odkąd bierze udział w tym zestawieniu, zakwalifikował się do kategorii Law i zajął w niej pozycję 301+. Pozostałe kategorie, w jakich nasza uczelnia została odnotowana, to: Arts and Humanities, Education, Engineering, Life Sciences, Physical Sciences oraz Social Sciences.