Kronika UŚ

Konkurs im. Marka Kuczmy

Konkurs im. Marka Kuczmy organizowany jest corocznie od 1975 roku przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Jego celem jest wyłonienie najlepszych polskich prac opublikowanych w poprzednim roku kalendarzowym w dziedzinie równań i nierówności funkcyjnych oraz zastosowań tej teorii w dziedzinach pokrewnych. Jest to również forma upamiętnienia twórcy polskiej szkoły równań funkcyjnych oraz naukowca, który był związany z Uniwersytetem Śląskim od jego powstania w 1968 roku.

3 grudnia 2022 roku jury konkursu ogłosiło listę laureatów wyróżnionych za prace opublikowane w 2021 roku. Na I miejscu znalazł się dr hab. Tomasz Kochanek, prof. UW, za publikację Approximately order zero maps between C*-algebras. J. Funct. Anal. 281(2021), no. 2, paper no. 109025, 49 pp.; na II miejscu prof. dr hab. Karol Baron oraz prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski za publikację From invariance under binomial thinning to unification of the Cauchy and the Gołąb Schinzel type equations. Results Math. 76 (2021), no. 4, paper no. 168, 14 pp. oraz na III miejscu dr hab. Janusz Morawiec, prof. UŚ, oraz dr Thomas Zürcher za publikację A new approach with new solutions to the Matkowski and Wesołowski problem. Aequationes Math. 95 (2021), no. 4, 761–776.

Badacze z UŚ wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Uniwersytet Stanforda oraz wydawnictwo Elsevier opublikowali listę 2% najwyżej cytowanych badaczy, na której znalazło się 15 naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (14 z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych oraz jeden z Wydziału Nauk Przyrodniczych). Zestawienie zawierające prawie 200 tys. nazwisk badaczy z całego świata obejmuje 2% naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Lista została opracowana w oparciu o analizę indeksów cytowań w 22 obszarach badawczych oraz w 176 dyscyplinach naukowych według bazy Scopus „All Science Journal Classification”. Na liście znaleźli się uczeni związani z Uniwersytetem Śląskim: prof. dr hab. Michał Baczyński, prof. dr hab. Michał Daszykowski, prof. dr hab. Jan Dec, prof. dr hab. Marzena Dzida, prof. dr hab. Barbara Machura, prof. dr hab. Jan Małecki, prof. dr hab. Robert Musioł, prof. dr hab. Marian Paluch, prof. dr hab. inż. Joanna Pisarska, prof. dr hab. Wojciech Pisarski, prof. dr hab. inż. Jarosław Polański, prof. dr hab. Grzegorz Racki, prof. dr hab. Rafał Sitko, prof. dr hab. Beata Walczak, prof. dr hab. Grzegorz Zadora.

Budynek przy pl. Sejmu Śląskiego sprzedany

Dawny budynek Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowany przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach ma nowego właściciela. Jest nim Sąd Apelacyjny w Katowicach. Już od 28 lutego 2023 roku instytucja ta będzie rozporządzać nieruchomością.

Uniwersytet Śląski uruchomił procedurę sprzedaży nieruchomości w trybie postępowania publicznego. Ogłoszono kolejno dwa postępowania przetargowe, w których jedynym oferentem był Sąd Apelacyjny, jednak w wyniku przedstawionych warunków finansowych uczelnia nie zaakceptowała ofert ani w pierwszym, ani w drugim postępowaniu przetargowym. Wobec tego ogłoszone zostało trzecie postępowanie w trybie negocjacji, w trakcie którego strony osiągnęły porozumienie. 29 grudnia 2022 roku nieruchomość przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach została sprzedana za kwotę 27 000 000 zł na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego z siedzibą w Katowicach. Gmach zostanie wykorzystany na potrzeby Sądu Rejonowego Katowice-Zachód.

XVI wykład im. profesora Andrzeja Lasoty

13 stycznia 2023 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się XVI wykład im. profesora Andrzeja Lasoty. W ramach wydarzenia przewidziano odczyt pt. A Fourier analysis based new look at integration, który wygłosił prof. Peter Imkeller (Humboldt Universität, Institut für Mathematik, Berlin). Wykład im. profesora Andrzeja Lasoty jest wydarzeniem cyklicznym, ustanowionym w 2008 roku przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (obecnie Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych) dla uczczenia osoby i dzieła prof. Andrzeja Lasoty. Prof. dr hab. Andrzej Lasota, zmarły 28 grudnia 2006 roku, to wybitny matematyk, długoletni pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, doktor honoris causa UŚ, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. W ramach corocznych spotkań do wygłoszenia wykładu zapraszani są uczeni o niepodważalnych osiągnięciach w zakresie teorii lub zastosowań nauk ścisłych.

Prof. Robert Hasterok przewodniczącym Rady NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki (NCN) wybrała nowego przewodniczącego. W kadencji 2022–2024 funkcję tę pełnić będzie prof. dr hab. Robert Hasterok z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Członkiem Rady może zostać osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Kadencja tego organu trwa 4 lata, a co 2 lata następuje wymiana połowy jej składu. Zgodnie z regulaminem gremium wybiera przewodniczącego w trakcie pierwszego posiedzenia danej kadencji. Funkcję tę powierzyło prof. dr. hab. Robertowi Hasterokowi z Uniwersytetu Śląskiego. Nowy przewodniczący Rady NCN będzie sprawować obowiązki do grudnia 2024 roku.

30 grudnia 2022 roku w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyła się uroczystość wręczenia powołań nowym członkom oraz członkiniom Rady NCN. W skład Rady w nowej kadencji weszło 12 osób, które akty nominacyjne odebrały z rąk prof. Włodzimierza Bernackiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W tym samym dniu gremium obradowało po raz pierwszy w nowym składzie.

Forum Biznes – Nauka

11 i 13 stycznia 2023 roku odbyło się Forum Biznes – Nauka pt. „Rzemiosło na nowoczesnym rynku – biznes, pasja, slow-life” organizowane przez Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie skierowane było m.in. do przedsiębiorców, rzemieślników, rękodzielników, projektantów, naukowców i studentów. Celem Forum jest inicjowanie współpracy jednostek badawczo- naukowych z przedsiębiorcami w obszarze tzw. nowego rzemiosła oraz popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych form sprzedaży dziedzictwa kultury w Polsce i na świecie, budowania strategii cen produktu rzemieślniczego, wykorzystania designu oraz unikatowych materiałów w budowaniu firmy i marki.

XII Noc Biologów

13 stycznia 2023 roku w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się XII edycja wydarzenia popularnonaukowego „Noc Biologów”. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Woda – źródło życia – teraźniejszość i przyszłość”.

W ramach wydarzenia, które rozpoczęło się wykładem inauguracyjnym pt. „Biologiczne oczyszczanie ścieków”, uczestnicy mogli wziąć udział w serii spotkań z naukowcami Instytutu, realizowanych w konwencji popularnonaukowych wykładów, warsztatów i dyskusji.

Tomasz Janocha przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich

14 stycznia odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich, podczas którego przeprowadzono wybory prezydium. Przewodniczącym Forum został wybrany Tomasz Janocha, student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i przewodniczący Samorządu Studenckiego UŚ. Kadencja nowo wybranego prezydium rozpoczyna się 1 lutego 2023 roku.

Forum Uniwersytetów Polskich to autonomiczne porozumienie samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Celem Forum jest m.in. reprezentowanie interesów i ochrona praw studentów, rozwijanie współpracy pomiędzy samorządami studenckimi, a także wspieranie jakości kształcenia. Forum wydaje również opinie w sprawach istotnych dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.