Z Senatu - Grudzień 1995

Posiedzenie Senatu 7 listopada było bardzo krótkie, gdyż z porządku obrad "spadły" sprawy kadrowe dotyczące mianowań na stanowiska profesorskie - senacka komisja opiniująca wnioski wydziałów i przedstawiająca je Senatowi nie zdołała się zebrać na czas. Senat odpracuje to w grudniu - z nawiązką.

Senat podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Douwe W. Fokkemie.

Oczekiwana nie bez pewnego napięcia sprawa przyszłości Wydziału Radia i Telewizji przybrała taki oto kształt: pismem datowanym poprzedniego dnia władze Wydziału poinformowały Rektora i Senatorów, iż KBN w następstwie odwołania wniesionego przez Wydział przyznał mu kategorie "C" uprawniającą do finansowania działalności statutowej. Jednocześnie dwóch profesorów tytularnych (Grzegorz Królikiewicz i Jerzy Bigoszowski ) wyraziło wolę podjęcia pracy w pełnym wymiarze na Wydziale - co jeśli się ziści w przewidzianych procedurach konkursowych - może sprawić, że Wydział nie tylko spełni wymogi kadrowe do prowadzenia studiów magisterskich na kierunkach reżyseria, organizacja produkcji telewizyjno - filmowej oraz realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, ale będzie także mógł ubiegać się o prawo przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych II stopnia w dziedzinie sztuka filmowa - reżyseria. Uniwersytet zaś - dodajmy - uzyska kategorię A czyli autonomię. Prof. Wiesław Dudek, referujący Senatowi w imieniu Rady Wydziału RTV jego sprawę zapewnił, że najdalej w marcu przyszłego roku "program naprawczy" powinien zostać zakończony. W tej sytuacji Rektor postanowił nie przedstawiać Senatowi projektu uchwały która - gdyby została zaproponowana i przyjęta - zakładała przekształcenie Wydziału w Szkołę RTV na prawach instytutu w ramach Wydziału Nauk Społecznych. Na najbliższych posiedzeniach Senat - zgodnie ze swą uchwałą z czerwca - będzie przyjmował informacje WPiPs. a potem WT o dokonaniach i zamierzeniach w celu podniesienia ich kategorii.

Rektor poinformował o zasadach podwyżki październikowej (płaconej od grudnia) wynegocjowanych ze związkami zawodowymi - przedstawiamy je na str....

Senat wysłuchał zwięzłej a treściwej informacji prof. Andrzeja Różkowskiego o działalności senackiej komisji nauki, której Profesor przewodniczy.

Autorzy: F.S.