Podwyżki

10 i 12 PROCENT

Podwyżki wraz z wyrównaniem od października - mamy nadzieję jeszcze nie całkiem się nam rozeszły na świąteczne zakupy, a my dopiero teraz możemy przedstawić zasady wedle których zostały dokonane. Niżej publikujemy dokument oficjalny a po nim kilka dodatkowych informacji i wyjaśnień.

P O R O Z U M I E N I E

z dnia 3 listopada 1995r w sprawie podwyżek wynagrodzeń, zawarte pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Maksymilianem PAZDANEM, a związkami zawodowymi działającymi w Uczelni.

Na podstawie pisma MEN z dnia 20 października 1995r DOK/PŁ- MM/ 1040 - 102/95 oraz rozporządzeń MEN z dnia 22.10.95r, zmieniających tabele wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi, ustalono następujące zasady zmiany wynagrodzeń:

1. Podwyżki wchodzą w życie z dniem 1 października 1995 roku.

2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego podwyższa się o 10% dla nauczycieli akademickich, a o 12% dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, natomiast dla pracowników Drukarni wg. wyodrębnionych zasad w związku z likwidacją układu zbiorowego pracowników poligrafii i wprowadzeniem tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników działalności poligraficznej. / Zał.nr. 4 do rozp. MEN/.

Podwyżka wynagrodzeń w Drukarni pokryta jest w pełni ze środków własnych.

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, zatrudnieni w niepełnym wymiarze, otrzymują podwyżki proporcjonalnie do wymiaru etatu.

3. Podwyżka nie obejmuje pracowników zwolnionych z dniem 30.09.95r, lub będących na ten dzień w trakcie wypowiedzenia, z wyjątkiem pracowników przechodzących na rentę lub emeryturę.

4. Osoby przechodzące na emeryturę mogą indywidualną decyzją Rektora otrzymać wynagrodzenie wyższe.

5. Asystentom zatrudnionym na 1/2 etatu, otrzymującym stypendia doktoranckie ustala się wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1/2 wynagrodzenia asystenta po pierwszym roku pracy.

6. Dodatki funkcyjne nie będą podwyższone.

7. Zaokrągla się stawki miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych do 10 zł, a stawek godzinowych do 0, 10 zł/godz..

8. Stawki godzin ponadwymiarowych za rok akademicki 1995/1996 podwyższa się o 1zł i wynoszą dla:

- profesora - 13 zł

- docenta, adiunkta ze stopniem dr hab. - 11 zł

- adiunkta i st. wykładowca - 10 zł

- asystenta, wykładowcy, lektora -8 zł

9. Dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, podwyższa się w każdej grupie o 2 zł.

10. Dodatków spedycyjnych dla kierowców nie podwyższa się.

11. Podwyższa się dodatki za znajomość pierwszego języka obcego do wysokości 10% wynagrodzenia minimalnego w I kategorii zaszeregowania tj. 26 zł, za znajomość drugiego języka obcego w wysokości 15% tj. 39zł.

12. W stosunku do nauczycieli akademickich- cudzoziemców, mających karty stałego pobytu, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zalicza się stażu pracy zagranicą, Rektor w ramach indywidualnych decyzji - ustala wynagrodzenie zasadnicze z uwzględnieniem stażu pracy.

13. Ustala się iż wynagrodzenie pracowników naukowo - technicznych i inżynieryjno - technicznych, którzy przeszli na czas określony na stanowiska nauczycieli akademickich nie może być niższe od wynagrodzenia, jakie otrzymaliby pozostając w grupie pracowników naukowo - technicznych i inżynieryjno - technicznych.

14. Wszystkie wnioski złożone o przeszeregowania i awanse, należy rozpatrzeć przy obecnej regulacji wynagrodzeń w ramach funduszu wynagrodzeń, przekazanej do dyspozycji Rektora.

15. Wypłata wynagrodzeń nastąpi po przekazaniu przez MEN , środków finansowych na pokrycie skutków regulacji, jednak nie wcześniej jak na przełomie miesiąca listopada/ grudnia 1995r.

16. Podwyżka wynagrodzeń od 1 października 1995r w całości będzie pokryta z dotacji Ministerstwa.

* * *

Przyznane przez MEN środki na podwyżki na cały ostatni kwartał wynosiły 849.200 zł.Rozdzielono - wedle wyżej przedstawionych zasad - 740.984 zł.w tym mieszczą się także tzw. pochodne - wiążące się z rosnącymi także odpisami na fundusz nagród, wysługę lat i premie itp. Rektorowi pozostawiono w kwartalnej rezerwie 108.216 zł, którą zresztą Rektor na wniosek ZNP rozdysponował przyznając dodatkowo wszystkim profesorom UŚ, starszym wykładowcom-magistrom oraz lektorom i instruktorom dodatkową podwyżkę - po 20 zł na osobę.

Pytanie które zapewne najgłośniej zabrzmiało: dlaczego nauczyciele akademiccy dostali 10 proc. podwyżki a nie nauczyciele 12 proc. Jak usłyszałem od Pani zastępcy kwestora Elżbiety Pagaczowej, powody były dwa: średnie zasadnicze wynagrodzenie w grupie nie nauczycieli jest niskie, o 200 zł niższe niż w grupie nauczycieli; pod drugie, następna podwyżka przewidziana w rządowo-związkowym porozumieniu na rok przyszły przewidziana jest dopiero w lipcu przyszłego roku a odbędzie się ona w taki sposób iż nauczyciele otrzymają o 50 proc. więcej, służby biblioteczne i pracownicy naukowo-techniczni o 30 proc. więcej a administracja i obsługa o 25 proc. więcej. Warto wiedzieć iż owa "niesprawiedliwość" w potraktowaniu nauczycieli akademickich w liczbach globalnych i procentowo przedstawia się tak:

10 procentowa podwyżka dla nauczycieli pochłonęła miesięcznie 110.292 zł co stanowi 38, 98 proc. przyznanego na podwyżki limitu, natomiast 12 procentowa podwyżka dla nie nauczycieli "kosztuje" 107.061 zł co stanowi 37, 83 proc. miesięcznego limitu podwyżkowego. Jak nie liczyć - pracownicy uniwersytetu nie będący nauczycielami akademickimi ( a jest ich o ok. 200 więcej niż nauczycieli) wzięli przy tej podwyżce mniej, choć dostali więcej, ale pamiętając, że zarabiają średnio o 200 zł.mniej to i tak dostając więcej ( 12 proc.) - dostali mniej. Ufff.

Autorzy: F.S.