Kronika UŚ

XV konkurs Wyróżnień Rektora UŚ

Spośród laureatów XV konkursu Wyróżnień Rektora UŚ wspólnota akademicka wybrała osoby, którym przyznany został tytuł Studentki oraz Studenta Roku, a także Doktoranta Roku 2023. Głosowanie odbyło się poprzez system USOS – każdy mógł oddać jeden głos. W kategorii Student i Studentka Roku zostali nagrodzeni: Daria Socha – studentka prawa w ramach Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ oraz Tomasz Janocha – student prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Tytuł Doktoranta Roku 2023 został przyznany Bartoszowi Baranowi – doktorantowi w dyscyplinie nauki biologiczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ.

W gronie tegorocznych wyróżnionych znalazło się 6 słuchaczy Uniwersytetu Otwartego (Uniwersytetu Śląski Dzieci oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku), a także 23 studentów i studentek oraz 9 doktorantów i doktorantek. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się 19 czerwca 2023 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

UŚ w rankingu Nature Index Annual Tables 2023

W klasyfikacji ogólnej rankingu Nature Index Annual Tables 2023 Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął 1. miejsce wśród śląskich uczelni. Najwyższe miejsce w skali regionu zajęliśmy także w ujęciu dziedzinowym w: naukach chemicznych, naukach o Ziemi i środowisku, naukach fizycznych oraz w zestawieniu grup czasopism (journal group) w kategoriach: Natural sciences i Nature&Science. W przypadku nauk biologicznych wyprzedza nas jedynie Politechnika Śląska, natomiast w naukach o zdrowiu – Śląski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Śląska. W skali kraju nasza uczelnia uplasowała się na 7. pozycji w zestawieniu ogólnym. W podziale dziedzinowym awansowaliśmy w naukach fizycznych na 5. miejsce (z 12. pozycji).

Nature Index to otwarta baza danych afiliacji autorów i relacji instytucjonalnych, która na bieżąco monitoruje artykuły naukowe z obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk o zdrowiu publikowane w prestiżowych czasopismach wybranych przez niezależną grupę badaczy. Zestawienie Nature Index Annual Tables 2023 dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023

W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 nasza uczelnia zajęła 10. miejsce wśród uniwersytetów i 30. pozycję ogółem. Uniwersytet Śląski uplasował się na 1. miejscu w kategorii wymiana kadry akademickiej (wyjazdy) w ramach programu Erasmus+. Wskaźnik ten został wprowadzony do rankingu po raz pierwszy. Obrazuje on częstotliwość wyjazdów nauczycieli i nauczycielek akademickich w ramach wymiany zagranicznej – stosunek liczby osób wyjeżdzających do ogólnej liczby nauczycieli(- ek). Możemy pochwalić się również 9. miejscem w kategorii Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – to z kolei wskaźnik określający, w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie.

W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023 awansowaliśmy znacząco (o ponad 10 miejsc) w kierunkach o bezpieczeństwie, zajmując 5. lokatę. Takie same notowania ma również kierunek geografia, który awansował z 7. lokaty. Tendencję zwyżkową odnotowały: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia, a także turystyka i rekreacja. W filologiach: polskiej, angielskiej i innych obcych utrzymujemy wysoką pozycję (odpowiednio: 6., 8. oraz 7. miejsce).

Czasopismo UŚ po raz pierwszy na tzw. liście filadelfijskiej

Czasopismo Uniwersytetu Śląskiego „Environmental & Socio-economic Studies” zostało ujęte w Journal Citation Reports 2023 i po raz pierwszy otrzymało Impact Factor – 1,1. Dzięki temu trafiło na tzw. listę filadelfijską – prestiżową listę czasopism indeksowanych w bibliograficznych bazach danych Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii.

Kwartalnik wydawany jest od 2013 roku. Publikowane są w nim oryginalne i przeglądowe prace badawcze z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno- ekonomicznych. Artykuły, publikowane w języku angielskim, udostępniane są w formule Open Access. Czasopismo obecnie jest ujęte w ponad 40 bazach indeksujących i abstraktowych, w tym w Web of Science – Emerging Sources Citation Index oraz Scopus. Redaktorami czasopisma są dr hab. Renata Dulias, prof. UŚ (Editor- -in-Chief) oraz dr hab. Adam Hibszer, prof. UŚ (Managing Editor) z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Polonistyka – nowa dyscyplina na Wydziale Humanistycznym UŚ

W czerwcu 2023 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach utworzono nową dyscyplinę – polonistykę, która została wyodrębniona z dyscyplin wchodzących w skład dziedziny nauk humanistycznych. Obecnie polonistykę reprezentuje 43 nauczycieli i nauczycielek akademickich UŚ.

Uniwersytet Śląski w Katowicach złożył do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie polonistyka. Rada wydała pozytywną decyzję 18 lipca 2023 roku i przyznała naszej uczelni uprawnienia.

33. Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

W tym roku osoby z zagranicy zainteresowane nauką języka polskiego mogły wybrać lipcowe kursy online (1–21.07.2023) lub miesięczny sierpniowy program w Cieszynie (1–28.08. 2023), których organizatorem jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ (SJiKP UŚ). W kursach udział biorą przede wszystkim stypendystki i stypendyści skierowani na Uniwersytet Śląski przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W postępowaniu akredytacyjnym na lata 2023– 2026 Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ uzyskała najwyższą lokatę i po raz kolejny zdobyła akredytację we wszystkich kategoriach jako jedyny ośrodek w Polsce.

Lipcowe kursy online zgromadziły prawie 200 uczestników z całego świata. Przewidziano ofertę o różnym stopniu intensywności kursu językowego, równocześnie dla zagranicznych lektorów języka polskiego jako obcego prowadzone były warsztaty metodyczne. Kurs online to nie tylko zajęcia językowe. W programie znalazły się również: wykłady, warsztaty i seminaria z zakresu polskiej kultury, literatury, wiedzy o języku, historii, filmu i sztuki, a także bogaty program kulturowy, który poprzez gry i zabawy językowe przedstawia polską muzykę, sztukę, znanych Polaków i Polki oraz polską kuchnię.

Z kolei 1 sierpnia rozpoczęła się stacjonarna letnia szkoła w Cieszynie. Zainaugurował ją wykład prof. Katarzyny Grzybczyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego poświęcony istotnej dziś tematyce zawłaszczenia kulturowego w modzie światowej. W kursach uczestniczyło ok. 200 młodych osób z całego świata. Oprócz studentów i studentek do Cieszyna przyjechali także zagraniczni lektorzy, którzy rozwijali swoje kompetencje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Pod okiem doświadczonych metodyków i glottodydaktyków poznawali nowe techniki kształcenia językowego, atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz interaktywne sposoby pracy z uczniem. Poza zajęciami językowymi uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wykładach, spotkaniach, koncertach, projekcjach filmowych, warsztatach i grach językowych. Obcokrajowcy poznawali bogactwo polskiej kultury, historię i sytuację społeczno-gospodarczą naszego kraju, a podczas weekendowych wyjazdów edukacyjnych odwiedzili ważne miejsca na mapie południowej Polski: Katowice, Oświęcim, Kraków, Beskid Śląski. Kulminacyjnym punktem kursu był „Sprawdzian z polskiego” – konkurs organizowany od 1998 roku. Zwyciężczynią dyktanda została Ana Todorović z Serbii, która otrzymała tytuł cudzoziemskiego mistrza języka polskiego.