Ponad 50 milionów na rozwój UŚ

Uniwersytet Śląski otrzymał środki z programu PO WER „3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych” na dwa ogólnouczelniane projekty, które będą realizowane w latach 2018–2023: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” oraz „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Oba projekty, o łącznej wartości 52 604 703,22 zł, pozwolą na rozwój uczelni oraz wprowadzenie wielu zmian, które unowocześnią proces kształcenia. Są one skierowane zarówno do studentów, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych UŚ. Uzyskanie dofinansowania obu projektów ogólnouczelnianych potwierdza dużą skuteczność Uniwersytetu Śląskiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów edukacyjnych, naukowych i inwestycyjnych.

Zmiany w programach kształcenia

W latach 2018–2023 zostanie utworzonych 9 nowych kierunków studiów oraz zmodyfikowanych 36 już istniejących. Zmiany w programach kształcenia mają na celu dostosowanie oferty edukacyjnej UŚ do rozpoznanych potrzeb społeczno-gospodarczych kraju i regionu oraz wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności, np. w zakresie orientacji w nowoczesnych technologiach, pracy w zespołach interdyscyplinarnych, wiedzy o tendencjach rozwojowych rynku, w tym nowych mediów, oraz poruszania się w segmentach przemysłów kultury i kreatywnych. Projekty zapewniają również doposażenie pracowni i laboratoriów w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie.

Ponadto w trakcie realizacji projektów z zagranicy przyjedzie na UŚ ponad 140 wykładowców mogących pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej i/lub artystycznej. Ich obecność z pewnością przyczyni się do zaszczepienia na gruncie Uniwersytetu Śląskiego najbardziej aktualnych światowych trendów w nauce i kształceniu.

Podniesienie kompetencji studentów

W ramach obu projektów studenci będą mieli możliwość udziału w szeregu działań, które pozwolą na rozwój kompetencji istotnych z punktu widzenia aktualnych potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (w tym kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych) oraz na zdobycie praktycznych umiejętności cenionych przez pracodawców. Szczególny nacisk zostanie położony na zaplanowanie, przeprowadzenie oraz dostosowanie zajęć o profilu praktycznym prowadzonych m.in. przez przedstawicieli danej branży.

W planach znajduje się organizacja warsztatów i szkoleń (w tym certyfikowanych) czy wizyt u pracodawców (w tym zagranicznych) oraz stworzenie zespołów projektowych złożonych z pracowników UŚ i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Zespoły projektowe stworzą szansę na praktyczne uzupełnienie swoich kompetencji w zakresie ściśle związanym z wymaganiami stawianymi przez współczesny rynek pracy w konkretnej branży, wizyty studyjne pozwolą studentom natomiast na zapoznanie się z organizacją pracy w wybranych podmiotach otoczenia społeczno-gospodarczego.

Studenci, którzy biorą lub wezmą dopiero udział w działaniach podnoszących ich kompetencje, będą obejmowani wsparciem w formie bilansu kompetencji, co pozwoli na zbadanie ich potrzeb szkoleniowych.

Od roku akademickiego 2020/2021 studenci będą mogli wziąć udział w płatnych stażach, które zostały zaplanowane dla wszystkich obszarów kształcenia realizowanych na UŚ. Staże przyczynią się do zniwelowania różnic w dostępie do praktycznych form kształcenia pomiędzy kierunkami ścisłymi i przyrodniczymi a humanistycznymi i społecznymi oraz artystycznymi. Zaplanowano staże miesięczne w wymiarze 120 godzin oraz staże trzymiesięczne w wymiarze 360 godzin.

Podniesienie kompetencji kadry

Pracownicy naukowo-dydaktyczni otrzymali możliwość podniesienia swoich kompetencji dydaktycznych w zakresie innowacyjnych metod dydaktycznych, stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz dydaktyki w języku obcym.

Zostały zaplanowane liczne szkolenia (w tym certyfikowane), staże zagraniczne, wizyty studyjne, a w przypadku podnoszenia kompetencji związanych z dydaktyką w języku obcym poza klasycznymi szkoleniami dla pracowników zostanie zorganizowany wynikający z ich potrzeb tutoring językowy.

Nabycie nowych kompetencji dydaktycznych przez kadrę naukowo-dydaktyczną pozwoli na urozmaicenie, unowocześnienie i zwiększenie efektów uczenia się prowadzonych przez nią zajęć, a w konsekwencji na lepsze wykształcenie studentów UŚ, zgodne z wymogami rynku pracy.

Również kadra administracji ogólnouczelnianej zyskała szansę na zwiększenie swoich kompetencji administracyjnych, a w przypadku pracowników pełniących funkcje kierownicze także zarządczych. W najbliższych latach uczelnia będzie realizowała wiele działań odpowiadających na potrzeby szkoleniowe kadry administracyjnej, nie tylko w formie tradycyjnych szkoleń i warsztatów, ale także wizyt studyjnych na zagranicznych uczelniach.

Pracownicy administracyjni mogą wziąć udział w szeregu szkoleń podnoszących ich kompetencje zarządcze (w zakresie kompetencji administracyjnych, informatycznych, analitycznych, komunikacyjnych i językowych), które przyczynią się do poprawy funkcjonowania uczelni i zarządzania nią.

Podniesienie kompetencji przez kadrę administracyjną i zarządczą UŚ zostało poprzedzone audytem zrealizowanym przez zewnętrzną firmę SILLEO, wyłonioną w tym celu w drodze postępowania przetargowego. Celem badania było zidentyfikowanie kluczowych dla Uniwersytetu kompetencji, a także stworzenie we współpracy z uczelnią modelu kompetencyjnego dla kadry UŚ. W ramach zadania przeprowadzono pomiar kompetencji u kadry zarządzającej i administracyjnej Uniwersytetu, a także wskazano potrzeby szkoleniowe pracowników uczelni.

Zmiany organizacyjne

Oba projekty ogólnouczelniane obejmują również wprowadzenie i modyfikację informatycznych narzędzi zarządzania. Dzięki nim będzie możliwe dostosowanie obecnych rozwiązań teleinformatycznych do wysokich wymogów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, zarządzania informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia, wdrażania zmian organizacyjnych, strukturalnych i procesowych powiązanych z kształceniem w celu lepszego wykorzystania zasobów. Zostaną opracowane nowe narzędzia oraz zmodyfikowane te już istniejące: USOS, SAP, portal pracownika, bezpieczeństwo informacji, baza wewnętrznych aktów prawnych UŚ, zarządzanie tożsamością elektroniczną, zarządzanie zasobami, zarządzenie relacjami z otoczeniem zewnętrznym, system generowania serwisów WWW, System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).

Realizacja projektów pozwoli również na utworzenie nowego serwisu internetowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach składającego się z serwisu głównego uczelni oraz z wyodrębnionych serwisów adresowanych do określonych grup odbiorców związanych z jednostkami organizacyjnymi uczelni lub odnoszących się do spójnego obszaru tematycznego.

Zmiany instytucjonalne

Jeden z projektów obejmuje również wsparcie uczelnianej struktury w zakresie absorpcji środków finansowych (w tym wyjazdy zagraniczne na spotkania brokerskie). Zmiany te będą obejmowały całą uczelnię, poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjno-administracyjnych oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia dla kadry naukowo-dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej w pozyskiwaniu funduszy typu Horyzont 2020, co znacząco wpłynie na wzmocnienie procesu zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Realizacja projektów

Za realizację projektów odpowiedzialne jest Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych, którego siedziba mieści się w budynku rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach w pokojach 14 (parter) i 156 (II piętro), nr tel. 32 359 24 34, 32 359 21 73.

Koordynatorem projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” jest dr hab. Michał Baczyński, prof. UŚ, a projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” dr hab. Iwona Jelonek.

Zapraszamy na stronę internetową projektów: zintegrowane.us.edu.pl.

Autorzy: Agnieszka Maj