Od marca do czerwca 2017 roku w Centrum Logopedii na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywają się IX Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego

Doskonalenie dyscypliny, integracja środowiska

Organizowanemu już po raz dziewiąty wydarzeniu – głęboko osadzonemu w tradycjach dyscypliny – przyświeca idea środowiska naukowego, które poszukuje nowych sposobów rozwiązywania problemów związanych z komunikacyjnym funkcjonowaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami mowy o różnej etiologii. Ponad dwudziestokilkuletnia bogata historia podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Śląskim łączy się z wieloma wydarzeniami promującymi idee logopedycznej tradycji naukowo-badawczej, którym patronuje Centrum Logopedii.

Konferencja naukowa pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności” (17 czerwca 2016
roku)
Konferencja naukowa pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności” (17 czerwca 2016 roku)

Centrum Logopedii mieszczące się na Wydziale Filologicznym Uniwersytet Śląskiego w Katowicach realizuje zadania społecznie wrażliwe, ukierunkowane na wspieranie dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych dotkniętych różnego rodzaju zaburzeniami mowy oraz słuchu, ma na celu także zintegrowanie środowiska naukowego wokół praktycznych i teoretycznych aspektów postępowania logopedycznego. Potrzeba rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących trudności w porozumiewaniu się i metod usprawniania komunikacji językowej u osób z jej zaburzeniami, bez względu na rodzaj patomechanizmu nieprawidłowości, przyświeca Centrum Logopedii i wszystkim organizowanym przez nie przedsięwzięciom, m.in. Logopedycznym Dniom Uniwersytetu Śląskiego czy konferencjom z cyklu „Świat, który rozumie jąkanie”.

W latach 2010–2013 Centrum Logopedii wraz z Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowało Polskę w unijnym projekcie dotyczącym podniesienia standardów i jakości programów kształcenia logopedów w Europie NetQuesfor Speech and Language Therapy Education in Europe koordynowanym przez CPLOL. Centrum współpracuje także z Polskim Towarzystwem Logopedycznym.

W ramach działalności związanej z rozwojem współczesnej logopedii i dbałością o nieprzerwaną wymianę myśli oraz doskonalenie umiejętności logopedów w 2010 roku przy Centrum Logopedii powstało czasopismo naukowe „Logopedia Silesiana”, którego redaktorką naczelną jest kierownik Centrum dr Olga Przybyla. Interdyscyplinarny periodyk podejmuje problematykę związaną z praktycznymi i teoretycznymi aspektami postępowania logopedycznego z osobami z zaburzeniami mowy i zaburzeniami języka. „Logopedia Silesiana” znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 912 (6 pkt.) i jest indeksowane w: BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS oraz ICI Journal Master List.

Terapeutyczne zajęcia dla dzieci z dysfunkcjami sensorycznymi – między innymi z wadą słuchu,
z zespołami genetycznymi – odbywające się w Centrum Logopedii UŚ (grudzień 2016)
Terapeutyczne zajęcia dla dzieci z dysfunkcjami sensorycznymi – między innymi z wadą słuchu, z zespołami genetycznymi – odbywające się w Centrum Logopedii UŚ (grudzień 2016)

Do najważniejszych zadań Centrum Logopedii należy prowadzenie i organizacja Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w zakresie trzech specjalności: Logopedii, Neurologopedii i Surdologopedii. Trwające cztery semestry studia kwalifikacyjne w zakresie logopedii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, dają uprawnienia logopedy. Program studiów opracowany jest w taki sposób, aby zapewnić słuchaczom zarówno zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i przygotowanie do wyzwań stojących przed logopedą w codziennej praktyce terapeutycznej. Doskonalące kwalifikacje zawodowe dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie neurologopedii przygotowują logopedów do pracy z pacjentami (niemowlętami, dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi) z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, dają uprawnienia do prowadzenia diagnozy, profilaktyki i terapii neurologopedycznej. Natomiast studia doskonalące surdologopedii (dwusemestralne), zapewniają teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu o różnej etiologii.

Słuchacze kształcą się między innymi w specjalistycznych, odpowiednio przystosowanych do poszczególnych rodzajów zajęć salach Centrum Logopedii, m.in. w sali terapeutycznej czy pokoju ciszy przeznaczonym do diagnostyki zaburzeń słuchu. Zajęcia praktyczne odbywają się również w specjalistycznych ośrodkach oraz oddziałach szpitalnych związanych z profilem kształcenia na terenie województwa śląskiego.

W każdym kolejnym roku akademickim w ramach współpracy ze specjalistami z różnych ośrodków w Polsce organizowane są konferencje naukowe, szkolenia, warsztaty i bezpłatne diagnozy. Dodatkowe zajęcia adresowane są nie tylko do słuchaczy czy absolwentów studiów podyplomowych, ale dają także możliwość rozwijania umiejętności logopedom niezwiązanym z jednostką. W ofercie dodatkowych kursów znajdują się warsztaty z zakresu wykorzystywania w procesie rozwoju języka dzieci metody werbo-tonalnej pierwszego i drugiego stopnia prowadzone przez certyfikowanego trenera. Organizowane są także zajęcia warsztatowe z zakresu muzykoterapii z elementami logorytmiki, które stanowią uzupełnienie kwalifikacji osób posiadających tytuł logopedy.

Dla każdego logopedy nieoceniona jest jednak ścisła, owocna współpraca z rodziną i opiekunami pacjenta. Centrum Logopedii wychodzi naprzeciw związanym z tym wyzwaniom, nie tylko kładąc nacisk na ten aspekt edukacji słuchaczy studiów podyplomowych, ale także poprzez organizację spotkań i wykładów otwartych przeznaczonych właśnie dla rodzin pacjentów z zaburzeniami mowy, słuchu lub z powikłaniami neurologicznymi. W ramach corocznych mikołajkowych spotkań terapeutycznych dla dzieci z dysfunkcjami sensorycznymi i zajęć dotyczących dysfagii pacjenci i ich bliscy mogą nie tylko uczestniczyć w warsztatach wspomagających terapię, ale także spotkać się ze specjalistami, którzy na co dzień troszczą się o jak najlepszą jakość terapii i rozwój współczesnej logopedii.

Zajęcia muzykoterapeutyczne z dziećmi
Zajęcia muzykoterapeutyczne z dziećmi

Inauguracja nowego roku akademickiego tradycyjnie już skorelowana jest w Centrum Logopedii z Ogólnopolską Konferencją Naukową z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się z cyklu „Świat, który rozumie jąkanie”. Organizatorami wydarzenia są Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim i Centrum Logopedii. W roku 2017 odbędzie się jubileuszowa, X konferencja. Wydarzenie jest okazją do spotkania osób z dysfluencją mowy i wybitnych profesjonalistów zajmujących się terapią zaburzeń płynności mowy. Celem spotkań jest nie tylko rozwój naukowy terapeutów i słuchaczy studiów podyplomowych, ale przede wszystkim uwrażliwienie uczestników na wszelkie wyzwania, jakie stawia przed nimi terapia dysfluencji mowy. Udział w konferencji pozwala także na integrację przedstawicieli licznych dyscyplin związanych z terapią logopedyczną, reprezentujących różnorodne ośrodki badawcze.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w terminarzu Centrum Logopedii są organizowane już po raz dziewiąty Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (LogUŚ). Wydarzenie od lat łączy w sobie ideę rozwijania zagadnień mowy i komunikacji osób z trudnościami w porozumiewaniu oraz popularyzację kultury logopedycznej. W tym celu organizowane są przede wszystkim dni otwarte oraz bezpłatne diagnozy logopedyczne, surdologopedyczne, ortodontyczne, audiologiczne, foniatryczne, przesiewowe w kierunku zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego oraz oceny procesów pamięci osób starszych. Diagnozy i konsultacje organizowane w ramach LogUŚ to nie tylko okazja do spotkania z kompetentnymi specjalistami, ale także możliwość wykonania bezpłatnego badania za pomocą nowoczesnej aparatury. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Katowic i okolicznych miast, mogą z nich skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli, a na sprawną organizację wydarzenia pozwala kooperacja z wieloma diagnostami i terapeutami z różnych ośrodków na stałe współpracujących z Centrum. Osoby zainteresowane uczestniczyły w pierwszej turze diagnoz 4 marca 2017 roku, obecnie trwają zapisy na badania audiologiczne, które odbędą się 20 maja.

W tym roku w ramach IX Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego zorganizowane zostaną także bezpłatne cykliczne spotkania, w czasie których każdy uczestnik wydarzenia rozszerzy wachlarz swoich zawodowych zainteresowań, odnajdzie treści dla niego interesujące i jemu przydatne. Oferujemy udział w warsztatach doskonalących kierowanych do specjalistów z zakresu logopedii. 21 kwietnia odbył się Dzień Otwarty z Neurologopedią, a 22 kwietnia – Dzień Otwarty z Surdologopedią, 19 maja skorzystać można z warsztatów organizowanych przez pracowników Wydawnictwa WIR dotyczących pracy z dzieckiem dwujęzycznym w przedszkolu i szkole, zaś 10 czerwca poprowadzone zostanie seminarium z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej. W bieżącym roku rodziny i opiekunowie pacjentów z dysfagią mogą skorzystać ze spotkania, które odbędzie się 9 czerwca 2017 roku.

Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizowane są od 2009 roku w celu zgłębiania zagadnień dotyczących mowy i komunikacji osób z trudnościami w porozumiewaniu oraz rozwijania kultury terapii logopedycznej. Działalność Centrum Logopedii skupia się nie tylko na dbałości o jak najwyższą jakość kształcenia przyszłych logopedów, ale także na doskonaleniu samej dyscypliny i integracji środowiska naukowego oraz wszystkich zainteresowanych problemami mowy i komunikacji. Poziom kompetencji językowej człowieka, jego możliwości poznawcze oraz zdolności interakcyjne mają bowiem fundamentalne znaczenie dla rozwoju całokształtu osobowości i funkcjonowania społecznego.

Autorzy: Magdalena Piotrowska-Grot , Olga Przybyla
Fotografie: Agnieszka Nęcka