NOWY REGULAMIN STUDIÓW W UŚ

Po niemal dwóch latach od podjęcia prac nad reformą zasad studiowania w naszej uczelni mamy nowy regulamin, obowiązujący od 1 października br. Różne, czasem wręcz sprzeczne były oczekiwania od nowego regulaminu: od dalszej liberalizacji zasad dyscypliny studiowania ( jak łatwo się domyślić te oczekiwania wyrażali przede wszystkim, choć nie tylko, przedstawiciele studentów) po stanowcze jej zaostrzenie, nie spotykane w innych polskich uczelniach. W efekcie "ucierania się" skrajności mamy regulamin, który w tym zakresie nie wnosi zmian zasadniczych - ani w jedną ani w drugą stronę.

Jest kilka praw i zasad całkowicie nowych, na które warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności:

1. Wśród praw studenckich pojawia się - jako całkowita nowość - prawo do wyrażania ocen i opinii o odbywanych zajęciach oraz o prowadzących je nauczycielach akademickich, w trybie i na zasadach uzgodnionych przez samorząd studencki z rektorem. To jest to, o czym się mówi od dawna, co w niektórych strukturach "na własną rękę" czyli z własnej potrzeby nauczających już prowadzono, a co nas czeka jako praktyka obowiązkowa - w związku z zamierzaną tzw. akredytacją kierunków i wydziałów, o czym na naszych łamach pisała już Pani prof. Zofia Ratajczakowa. Teraz ocena nauczania i nauczycieli przez studentów zostaje wpisana w regulamin, co w konsekwencji prowadzić może do tego, że o ocenę tę mogą się skutecznie upomnieć właśnie studenci, oczywiście - jeśli im się zechce.

2. Pozaregulaminowa dotychczas praktyka wyrażania (bądź nie) przez dziekanów zgody na studiowanie awansem - w przypadku powtarzania przez studenta semestru, roku czy przebywania na urlopie dziekańskim - doczekała się kształtu regulaminowego, i to w postaci możliwie najszerszej tzn. bez określania maksymalnej liczby przedmiotów jakie w tym trybie można zaliczać.

3. W rozdziale o urlopach studenckich koniecznie trzeba zwrócić uwagę na nowość jaką jest zasada, iż urlop roczny może być przyznany tylko dwukrotnie podczas studiów. Poza tym rozdział ten - jako prawdopodobnie najbardziej "używany" - warto szczegółowo przestudiować, bo pojawia w nim się nowa terminologia, użyteczna przy pisaniu podań do dziekana, a także przepis ustanawiający wyraźnie automatyzm między skierowaniem studenta na powtarzanie semestru a udzieleniem mu urlopu do końca semestru następnego.

4. Tytuł rozdziału i treść przepisów o pracach magisterskich zostały odpowiednio rozszerzone na prace dyplomowe przygotowywane na studiach licencjackich - co stało się w warunkach naszej uczelni palącą potrzeba już dwa lata temu.

5. Nowy regulamin postanawia, iż na dyplomach ukończenia studiów wpisywać się będzie wynik ostateczny studiów wedle skali: dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus i bardzo dobry, czyli wedle skali wzbogaconej w stosunku do obowiązującej poprzednio o dwie oceny - owe z "plus"".

Czy nowy regulamin studiów - przecież nie "rewolucjonizujący" toku nauczania - wystarczy do inicjowania zmian w systemie kształcenia w naszej uczelni? Zobaczymy. Od regulaminu, odpowiedniej treści jego przepisów ważniejsze są jednak konkretne pomysły modernizacji sposobów i treści kształcenia oraz wola ich realizacji.

P. S. W Wydawnictwie UŚ dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu ukaże się “Komentarz do Regulaminu studiów w UŚ" autorstwa prof. Kazimierza Zgryzka z WPiA, pod którego przewodnictwem pracowała komisja przygotowująca projekt nowego regulaminu.

Autorzy: F.S.