Kronika UŚ

Rada KSN NSZZ „Solidarność” na UŚ

15 czerwca na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbywało się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” (KSN). W spotkaniu uczestniczyli rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, prezes ZNP UŚ Aneta Trojanowska, a także dr Tadeusz Giza, przedstawiciel Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, dr Dominik Szczukocki, przewodniczący KSN, oraz członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej KSN. Celem spotkania było omówienie postępów prac związanych z wdrażaniem Ustawy 2.0 i tworzeniem statutów, regulaminów pracy oraz wynagradzania na różnych uczelniach. Rada podjęła uchwałę, w której sprzeciwia się przenoszeniu uprawnień związkowych na ciała parazwiązkowe, takie jak np. rzecznik praw i wartości akademickich. Przedstawiono ponadto sprawy związane ze zmianami w funkcjonowaniu instytutów badawczych i jednostek PAN. Organizatorem spotkania Rady KSN była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UŚ.

XXIX letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Od 1 do 29 sierpnia w Cieszynie trwała XXIX edycja letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Letnie kursy w Cieszynie odbywają się nieprzerwanie od prawie trzydziestu lat, a z roku na rok uczestniczy w nich coraz liczniejsza grupa osób zainteresowanych poznawaniem języka polskiego, podziwianiem piękna polskiej kultury, bogactwem literatury i historią naszego kraju. W uroczystej inauguracji, która odbyła się 1 sierpnia w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni, przedstawiciele władz miasta, powiatu cieszyńskiego i województwa śląskiego, reprezentanci organizacji kulturalnych oraz instytucji pożytku publicznego. Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor SJiKP UŚ, a wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Kita, przewodnicząca Rady Naukowej SJiKP UŚ.

W tegorocznym kursie uczestniczyło blisko 250 osób z 35 krajów świata, wśród których znaleźli się stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Senatu RP oraz studenci uczelni partnerskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (z Chin, Singapuru, Indonezji, Japonii, Niemiec, Francji, Macedonii i wielu innych krajów świata).

Dla studentów przygotowano bogaty program wykładów i seminariów poruszających zagadnienia języka polskiego, jego historycznego rozwoju i obecnych przemian, historii dawnej i najnowszej, literatury, filmu, teatru. Uczestnicy poznawali tradycje, zwyczaje i obrzędy kultywowane w naszym kraju, brali udział w koncertach oraz spotkaniach z reprezentantami świata nauki, sztuki i polityki.

32. Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Od 24 sierpnia do 1 września odbywał się 32. Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, którego gospodarzem był Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. W tegorocznym festiwalu udział wzięły zespoły z Algierii, Argentyny, Bułgarii, Czech, Ekwadoru, Litwy, Meksyku, Sri Lanki, Sycylii, Ukrainy oraz Polski. Oprócz wielu koncertów w programie znalazły się również gry i zabawy oraz przejście korowodów ulicami Cieszyna, Chorzowa i Pszczyny. W każdej edycji festiwalu bierze udział ponad 400 artystów z całego świata, którzy mają okazję zaprezentować polskiej publiczności folklor swoich krajów i regionów. Każdy z występów cechuje autentyczność strojów, śpiewu i tańca. Festiwal ma stałe miejsce w kalendarium Międzynarodowej Rady Organizatorów Festiwali Folkloru i Sztuki Tradycyjnej (CIOFF) działającej pod auspicjami UNESCO. Jako jedyny przygotowywany jest przez środowisko akademickie.

Prof. Paul Lagarde doktorem honoris causa UŚ

13 września na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Paulowi Lagarde’owi. Prof. Paul Lagarde to jeden z najwybitniejszych współczesnych prawników zajmujących się prawem prywatnym międzynarodowym. Jest cenionym autorem licznych publikacji służących rozwojowi tej dyscypliny, które w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci stanowiły źródło inspiracji dla przedstawicieli nauki i praktyki prawa na całym świecie, w tym także w Polsce. Prof. Paul Lagarde uczestniczył w licznych delegacjach rządowych i grupach eksperckich, które wniosły duży wkład w opracowanie instrumentów prawa międzynarodowego mających doniosłe znaczenie dla rozwoju współpracy międzynarodowej państw europejskich.

Gala „Śląskie Asy” 2019

18 września w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się gala „Śląskie Asy” 2019, podczas której rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk przyznał wyróżnienia ponad 40 najzdolniejszym uczniom szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, laureatom oraz finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych. Wyróżnione zostały również szkoły, które mogą poszczycić się największą liczbą uczniów z wybitnymi osiągnięciami. Tegoroczną edycję wydarzenia uświetnił wykład pt. „Od tonu do muzyki” połączony z eksperymentami i doświadczeniami fizycznym

Prof. Wiesław Banyś przewodniczącym Rady Naukowej SN PAN w Paryżu

Prof. dr hab. Wiesław Banyś z Wydziału Humanistycznego UŚ został wybrany na przewodniczącego rady naukowej paryskiej stacji Polskiej Akademii Nauk (PAN). Jednocześnie z ramienia tej jednostki został wybrany na delegata do Zespołu Doradczego ds. Zagranicznych Stacji Naukowych PAN, który działać będzie przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. W skład Zespołu Doradczego wejdą reprezentanci poszczególnych rad programowych, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz delegaci wydziałów i kierownictwa PAN. Obecnie prof. Wiesław Banyś jest wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, honorowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz prezesem zarządu Stowarzyszenia „Pro Silesia” Biznes – Nauka – Samorząd. W latach 2008–2016 sprawował funkcję rektora UŚ, a od 2015 do 2019 roku zasiadał w zarządzie European University.

Sukces naukowców UŚ w konkursie „Geologia 2019”

„Geologia 2019” to konkurs mający na celu promowanie innowacyjnych usług i rozwiązań, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, wspieranie rozwoju naukowego oraz popularyzację wiedzy na temat geologii. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Środowiska. W kategorii dorobek, fundamentalne odkrycie (wynikające z własnej, twórczej pracy naukowo-badawczej) nagrodę za dorobek otrzymał dr hab. Michał Zatoń, prof. UŚ, natomiast za fundamentalne odkrycie – dr hab. Mariusz A. Salamon, prof. UŚ za pracę zbiorową „Udokumentowanie najstarszych roślin lądowych”. Z kolei w kategorii popularyzacja geologii i geośrodowiska wyróżnione zostało Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi – Oddział Górnośląski za przedsięwzięcie pt. „Popularyzacja geologii i geośrodowiska przez Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi UŚ”.

Sukces naukowców UŚ w konkursie BEETHOVEN LIFE

BEETHOVEN LIFE to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Stanowi on uzupełnienie konkursu BEETHOVEN CLASSIC, który nie obejmuje swoim zakresem tematycznym wniosków z zakresu nauk o życiu. Do finansowania zakwalifikowało się 10 projektów badawczych realizowanych przez zespoły polsko-niemieckie. Laureatami konkursu zostali naukowcy z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Śląskiego: dr Marek Marzec („Poznanie funkcji strigolaktonów w odpowiedzi roślin na stres suszy z wykorzystaniem kolekcji mutantów jęczmienia”, kwota dofinansowania: 1 021 103 zł) oraz dr Miriam Szurman-Zubrzycka („Kompleks DREAM i NAC – molekularny mechanizm odpowiedzi roślin na stres wywołany czynnikami genotoksycznymi”, kwota dofinansowania: 1 076 755 zł).

Ponad milion złotych na wymianę stypendialną

W październiku br. Uniwersytet Śląski rozpoczął realizację drugiej edycji projektu „PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. Na jego wdrożenie uczelnia pozyskała 1 117 570 złotych. W ramach programu zrealizowanych zostanie 60 wyjazdów zagranicznych i 40 przyjazdów z uczelni zagranicznych. Większość z nich, bo aż 80%, adresowana jest do doktorantów. W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby kształcące się na studiach doktoranckich, jak i podejmujące naukę w nowo powstałych szkołach doktorskich UŚ. Zaplanowane w ramach projektu pobyty przełożą się na zwiększenie potencjału badawczego uczelni. Projekt umożliwi też transfer nowych technologii badawczych, zwiększy liczbę projektów podejmowanych z uczelniami partnerskimi z zagranicy. Mobilność młodych naukowców wpłynie korzystnie na umiędzynarodowienie kształcenia. To już drugi projekt PROM realizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. W pierwszym zaplanowano i zrealizowano łącznie 71 pobytów. Informacje o naborze do nowego programu publikowane będą na stronach UŚ. Jego realizacja potrwa od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

52. inauguracja roku akademickiego

7 października Uniwersytet Śląski zainaugurował 52. rok akademicki. Uroczystość odbyła się w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. W programie wydarzenia znalazły się m.in. przemówienie inauguracyjne rektora UŚ, immatrykulacja nowo przyjętych studentów i doktorantów, a także nadanie tytułów profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego oraz wręczenie nagród Pro Scientia et Arte. Wykład inauguracyjny pt. „Wiedza to nie wszystko… O wartościach i odpowiedzialności uniwersytetu” wygłosił prof. dr hab. Wiesław Banyś. Dzień później rozpoczęcie roku akademickiego świętował kampus w Chorzowie w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, 9 października – kampus w Cieszynie, a 10 października – kampus w Sosnowcu.