X. Kalendarium działań władz rektorskich

Konferencje
 1. 14.01.2000 - Wizyta Szefów Misji Dyplomatycznych w Polsce na Śląsku - wystąpienie Rektora UŚ nt. roli edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki na Śląsku.
 2. 11.02.2000 - Konferencja naukowa UNDP zorganizowana pod patronatem Rektora UŚ i Ambasadora ONZ w Polsce pt. "Śląsk w świetle głębokich zmian strukturalnych. Partnerstwo z ONZ".
 3. 18-19.02.2000 - I posiedzenie Komisji ds. Integracji, Promocji i Standardów Akademickich Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KIPiSA KRASP) w Politechnice Wrocławskiej.
  Tematyka: Nowa Matura 2002.
 4. 24.02.2000 - Posiedzenie Rady Miejskiej Sosnowca poświęcone m. in. "Działalności szkół wyższych na terenie Miasta".
 5. 28.02.2000 - Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RPR).
  Goście: parlamentarzyści województwa śląskiego oraz Wojewoda Śląski. Tematyka: (1) program rozwoju woj. śląskiego - rola edukacji, nauki i kultury, (2) stan i potrzeby szkolnictwa wyższego i nauki w Regionie, (3) Śląski Fundusz Stypendialny.
 6. 01.04.2000 - II Posiedzenie KIPiSA KRASP w Uniwersytecie Łódzkim.
  Tematyka: Nowa Matura 2002.
 7. 07.04.2000 - Posiedzenie Rady Miejskiej Katowic poświęcone m. in. przekazaniu Uniwersytetowi terenu Torkatu pod budowę Biblioteki Uniwersyteckiej.
 8. 10.04.2000 - Konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach - Wystąpienie Rektora UŚ "Szkoła wyższa i kapitał społeczno-kulturowy".
 9. 18.04.2000 - Posiedzenie RPR.
  Tematyka: (1) finansowanie szkolnictwa wyższego, (2) powołanie w Katowicach samodzielnej uczelni artystycznej na bazie działającej w mieście Filii ASP z Krakowa, (3) funkcjonowanie Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.
 10. 22-23.05.2000 - Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Łodzi połączone z 55-leciem Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. 26-27.05.2000 - Posiedzenie Konferencji Prorektorów Uniwersytetów Polskich w Cieszynie.
  Tematyka: (1) współpraca bibliotek uniwersyteckich, (2) sprawy socjalne studentów, (3) funkcjonowanie wydawnictw uczelnianych, (4) ocena parametryczna uczelni.
 12. 27.05.2000 - III posiedzenie KIPiSA KRASP w Politechnice Łódzkiej.
  Tematyka: Nowa Matura 2002.
 13. 09.06.2000 - Posiedzenie RPR.
  Gość: Marszałek Województwa Śląskiego.
  Tematyka: (1) strategia rozwoju województwa śląskiego, (2) powołanie samodzielnej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
 14. 24-25.06.2000 - Posiedzenie KRUP połączone ze Świętem Uniwersytetu Gdańskiego i uroczystością wręczenia godności DHC UG Pani M. Albright.
 15. 30.06.2000 - Posiedzenie Rady Miejskiej Libiąża - wystąpienie Rektora UŚ nt. "Kształcenia młodzieży i roli UŚ w Regionie".
 16. 13.07.2000 - Posiedzenie RPR.
  Goście: Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.
  Tematyka: projekt dokumentu "Strategia rozwoju Województwa Śląskiego".
 17. 30.09.-1.10.2000 - plenarne posiedzenie KRASP połączone z uroczystościami 600-lecia Akademii Krakowskiej.
 18. 16.10.2000 - Posiedzenie Komisji Skarbu Miasta Katowice poświęcone m. in. przekazaniu UŚ terenu Torkatu i budowie Bibblioteki Uniwersyteckiej.
 19. 21-22.10.2000 - Posiedzenie KRUP w Słubicach.
 20. 17.11.2000 - Posiedzenie RPR.
  Goście: Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty.
  Tematyka: Nowa Matura 2002.
 21. 19.12.2000 - Posiedzenie RPR.
  Tematyka: podsumowanie działalności Konferencji w 2000 roku, plany na 2001.
Spotkania
(poza posiedzeniami RPR, KRUP i KRASP)
 1. Wojewoda Śląski: 12.01.2000, 23.02.2000, 28.02.2000, 20.04.2000, 12.07.2000.
 2. Marszałek Województwa Śląskiego: 02.03.2000, 23.03.2000, 09.06.2000, 13.07.2000.
 3. Premier Rządu RP: 29.03.2000, 23.09.2000.
 4. Minister Edukacji Narodowej: 06.12.2000.
 5. Podsekretarze Stanu w MEN: 10.01.2000, 18.09.2000.
 6. Rektorzy uczelni katowickich: 09.02.2000, 22.02.2000, 08.03.2000, 07.04.2000, 15.05.2000.
 7. Minister Nauki-Przewodniczący KBN: 10.01.2000.
 8. Prezydent Katowic: 06.04.2000, 28.04.2000.
 9. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego: 13.07.2000, 21.11.2000.
 10. Parlamentarzyści Województwa Śląskiego: 24.01.2000, 28.03.2000, 16.05.2000, 12.07.2000, 12.09.2000, 24.11.2000.
 11. Komendant Wojewódzki Policji: 30.11.2000.
 12. Dyrektor Oddziału ZUS: 07.11.2000.
 13. Prezes Oddziału PAN: 11.02.2000, 07.03.2000.
 14. Arcybiskup Metropolita Katowicki: 10.02.2000, 12.06.2000, 31.08.2000, 25.10.2000.
 15. Prezydent Sosnowca: 24.02.2000.
 16. Rada Patronacka Filharmonii Śląskiej i Programowa Międzynarodowego Festiwalu Dyrygentów im. G. Fitelberga: 27.01.2000, 16.03.2000, 16.05.2000, 25.05.2000, 21.06.2000, 19.09.2000, 26.10.2000.
 17. Ambasadorzy i Konsulowie: 11.02.2000, 08.03.2000, 11.05.2000.
 18. Prezydent Dąbrowy Górniczej: 13.04.2000.
 19. Prezydent Mysłowic: 18.05.2000.
 20. Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego: 20.06.2000.
 21. Starosta Powiatu Zawierciańskiego: 28.11.2000.
 22. Rada Programowa Teatru Rozrywki: 12.06.2000, 30.06.2000.
 23. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna: 24.05.2000.

Tematyka spotkań: (1) przekazanie Uniwersytetowi terenu wraz z zabudowaniami "Torkat" na cele biblioteczne, (2) przeciwdziałanie narkomanii na terenie Uniwersytetu, (3) funkcjonowanie Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, (4) pozyskanie środków na realizację inwestycji uniwersyteckich (w tym na budowę nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji i Biblioteki UŚ), (5) zwiększenie dotacji budżetowej dla szkolnictwa wyższego i nauki, (6) utworzenie Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego (GOB) w Mikołowie-Mokrem, (7) powołanie Wydziału Teologicznego, (8) powołanie Śląskiego Funduszu Stypendialnego, (9) rozwój kultury na Śląsku, (10) powstanie kampusu akademickiego w Rybniku, (11) powstanie państwowej artystycznej szkoły wyższej w Katowicach, (12) projekt ustawy o szkolnictwie wyższym, (13) reforma oświaty na Śląsku, (14) Nowa Matura 2002, (15) powołanie filii UŚ w kolejnych miastach Województwa Śląskiego.

Uroczystości okolicznościowe
 1. 13.03.2000 - 6. Wieczór Akademicki.
  Gość: prof. dr hab. Jan Miodek, językoznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego; wykład: "Polszczyzna po roku 1989" oraz koncert kameralny w wykonaniu solistów i muzyków Akademii Muzycznej w Katowicach.
 2. 26.04.2000 - uroczystość wręczenia Rektorowi UŚ Nagrody im. Wojciecha Korfantego.
 3. 08.06.2000 - IV Koncert Akademicki z okazji Święta Uniwersytetu w Filharmonii Śląskiej.
  Gość: prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka, wykład: "Feminizm u progu nowego wieku" oraz koncert Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jana Wincentego Hawela (w programie kompozycje W. A. Mozarta, P. Czajkowskiego i S. Czarneckiego).
 4. 12.07.2000 - uroczystość wręczenia Rektorowi UŚ Złotej Odznaki "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego".
 5. 23.09.2000 - uroczystość wręczenia Rektorowi UŚ Medalu 55-lecia Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
 6. 17.11.2000 - uroczystość wręczenia pracownikom UŚ odznak "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego.
 7. 27.11.2000 - uroczystość wręczenia Rektorowi UŚ nagrody "Przyjaciel Śląska" przyznawanej przez Górnośląskie Towarzystwo Literackie.
 8. 06.12.2000 - uroczystość podpisania trójstronnego Porozumienia w sprawie powołania w Uniwersytecie Śląskim Wydziału Teologicznego.
 9. 07.12.2000 - uroczystość podpisania aktu darowizny na rzecz UŚ terenu z zabudowaniami "Torkat" pod zabudowę Biblioteki Uniwersyteckiej.
 10. 10.12.2000 - Koncert z cyklu "Verba Sacra - Modlitwy katedr polskich" zorganizowany przez Uniwersytet Śląski w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
 11. 12.12.2000 - Wieczór Wigilijny dla pracowników UŚ oraz koncert świąteczno-kolędowy Zespołu Muzyki Dawnej Agere Gratias Antiqua i Chóru Kameralnego z Cieszyna.
 12. 15.12.2000 - uroczystość podpisania Porozumienia w sprawie przystąpienia UŚ do Powszechnego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Diament".
Posiedzenia Senatu UŚ

W roku 2000 odbyło się 8 posiedzeń Senatu Uniwersytetu Śląskiego:

 • 18.01.2000,
 • 07.03.2000,
 • 11.04.2000,
 • 23.05.2000,
 • 27.06.2000,
 • 26.09.2000,
 • 07.11.2000,
 • 05.12.2000.
Korespondencja

Podstawowa tematyka korespondencji: finansowanie inwestycji uniwersyteckich; finansowanie szkolnictwa wyższego - płace, badania naukowe; powołanie Wydziału Teologicznego; projekt ustawy o szkolnictwie wyższym; Nowa Matura 2002; tworzenie Filii UŚ w miastach Województwa Śląskiego;

 • 29.02.2000 - Prezydent Dąbrowy Górniczej: dotyczy oferty utworzenia Filii UŚ w Dąbrowie Górniczej.
 • 08.03.2000 - Minister EN, Premier Rządu RP, Przewodniczący KRASP: projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.
 • 16.03.2000 - Przewodniczący KIPiSA KRASP: uwagi uniwersytetów polskich do projektu Nowej Matury 2002.
 • 20.04.2000 - Przewodniczący KRASP: dotyczy niedostatecznych środków finansowych na regulacje płac w szkolnictwie wyższym.
 • 20.04.2000 - Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Katowic, Senat ASP w Krakowie: poparcie dla idei powołania samodzielnej akademii sztuk pięknych w Katowicach.
 • 14.06.2000 - Prezydent Sosnowca: wniosek o umieszczenie w wieloletnim planie rozwoju Miasta dofinansowania rozbudowy WNoZ UŚ.
 • 29.06.2000 - Sejmik Województwa Śląskiego: wniosek o uzupełnienie "Strategii rozwoju Województwa Śląskiego" o 3 elementy z zakresu edukacji: inwestycje w szkolnictwie wyższym, stypendia, kształcenie.
 • 29.06.2000 - Sejmik Województwa Śląskiego: wniosek o włączenie budowy Biblioteki UŚ do planów rozwoju Województwa.
 • 18.07.2000 - Minister Edukacji Narodowej: Uchwała RPR w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.
 • 31.07.2000 - Prezydent Rybnika: dotyczy uruchomienia przez UŚ studiów magisterskich w Rybniku.
 • 02.08.2000 - Starosta Powiatu Zawierciańskiego: odpowiedź w sprawie propozycji uruchomienia studiów uniwersyteckich na terenie Powiatu.
 • 24.08.2000 (+ 29.11.2000) - Wójt Gminy Zebrzydowice: odpowiedź na ofertę uruchomienia Filii UŚ na terenie Gminy.
 • 19.09.2000 - Prezydent Sosnowca: wniosek o uwzględnienie w budżecie Miasta na rok 2001 inwestycji uniwersyteckich: Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Techniki, Wydział Filologiczny.
 • 20.09.2000 - Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier Rządu RP, Ministrowie Edukacji Narodowej i Finansów, Parlamentarzyści Województwa Śląskiego: protest w sprawie projektu likwidacji zwolnień od podatku VAT od nieruchomości użytkowanych przez szkoły wyższe.
 • 24.11.2000 - Minister EN, Arcybiskup Metropolita Katowicki: uwagi do Porozumienia w sprawie powołania Wydziału Teologicznego w UŚ.
 • 28.11.2000 - Minister EN: wniosek o uregulowanie problemów słuchaczy studiów doktoranckich.
 • 19.12.2000 - Podsekretarz Stanu w KBN: wniosek o przyznanie dotacji na funkcjonowanie Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w 2001 roku.
Apele, uchwały
 • 07.03.2000 - Apel Senatu UŚ w sprawie prac nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym.
 • 08.03.2000 - Stanowisko RPR w sprawie prac nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym.
 • 18.04.2000 - Stanowisko RPR w sprawie niedostatecznego finansowania szkolnictwa wyższego.
 • 18.04.2000 - Stanowisko RPR w sprawie powołania samodzielnej artystycznej szkoły wyższej w Katowicach.
 • 18.04.2000 - Stanowisko RPR w sprawie organizacji I Zjazdu Polonii Śląskiej.
 • 18.04.2000 - Stanowisko RPR w sprawie zmian przepisów o funduszu świadczeń socjalnych w kontekście III filara systemu ubezpieczeniowego.
 • 23.07.2000 - Uchwała RPR w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.