WIELBŁĄDOWATE

VIII. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

Biblioteka akademicka nie jest instytucją, w której odbywają się spektakularne wydarzenia. Jej działalność sprowadza się głównie do umożliwienia uczonym i uczącym się dostępu do wiedzy zapisanej zarówno na tradycyjnych, jak i na nowoczesnych nośnikach przekazu, takich jak książka, czasopismo, czy źródła elektroniczne.

Zadanie to Biblioteka Uniwersytecka i biblioteki specjalistyczne wypełniają bardzo dobrze, zważywszy na trudne warunki, w jakich pracują.

Po latach rosnącej liczby czytelników nastąpiła stabilizacja. Zwiększyła się natomiast znacznie częstotliwość odwiedzania biblioteki, szczególnie w czytelni. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak nadal zmniejszająca się liczba nowych książek. W roku 2000 wpłynęło do bibliotek Uniwersytetu mniej o 2 019 książek w stosunku do roku poprzedniego. Jest to wynikiem wzrastających cen książek z równoczesnym zmniejszaniem się środków na ich zakup. Znalazło to odbicie m.in. we wzrastającej liczbie wypożyczeń z innych bibliotek. W roku sprawozdawczym do innych bibliotek wysłano 3 879 zamówień na publikacje, których czytelnicy nie znaleźli w macierzystej bibliotece. Jest to o 249 więcej w stosunku do roku 1999 i o 2 342 w stosunku do roku 1995, w którym to w innych bibliotekach zamówiono 1 537 publikacji.

Wzrost wypożyczeń międzybibliotecznych, szczególnie z zagranicy, jest też konsekwencją łatwiejszego dostępu do informacji o piśmiennictwie światowym, bowiem Biblioteka Uniwersytecka dysponuje bogatym zasobem bibliograficznych baz danych dostępnych sieciowo. W roku minionym udostępniono czytelnikom nowe bazy danych, m.in. tak ważne jak Chemical Abstracts, Humanites Index, kilka baz dostępnych bezpłatnie okresowo (m.in. Entomology Abstracts, Ecology Abstracts, PhysicsDirect) oraz poszerzono listę czasopism elektronicznych z dostępem do pełnych tekstów tytułów prenumerowanych w wersji drukowanej.

Wprowadzenie tak szerokiego dostępu do zasobów informacji zobligowało Bibliotekę do udzielania daleko idącej pomocy studentom i kadrze naukowej, bowiem korzystanie z informacji na nośnikach elektronicznych sprawia wielu osobom trudności. Czytelnicy nie zawsze orientują się w proponowanych przez Bibliotekę źródłach informacji. Świadczy o tym zbyt małe, acz z roku na rok rosnące, wykorzystanie baz, a także korzystanie z nich - mimo sieciowego dostępu - przede wszystkim w czytelni Biblioteki, gdzie pomaga bibliotekarz. Szkolenia prowadzone przez pracowników Biblioteki, w niewielkim stopniu poprawiają sytuację, ponieważ nie są obligatoryjne, więc obejmują niewielką grupę zainteresowanych.

Przyznane dodatkowe fundusze dla Biblioteki w wysokości 500 tys. zł pozwoliły na uzupełnienie sprzętu komputerowego i oprogramowania, a przede wszystkim powiększenie liczby stanowisk komputerowych dla pracowników i czytelników. Udostępniony został w internecie elektroniczny katalog zbiorów Biblioteki. Obejmuje on już blisko 40 tys. opisów bibliograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej i 5 bibliotek specjalistycznych. Prace, choć prowadzone systematycznie, postępują bardzo wolno, ponieważ obejmują tylko bieżące nabytki, a ponadto Biblioteka Uniwersytecka zajmuje się szkoleniem personelu w bibliotekach specjalistycznych.

Nie poprawiły się niestety warunki lokalowe Biblioteki. Mimo drobnych remontów takich jak wykonanie klimatyzacji w pracowni informatycznej, czy naprawa windy dostarczającej książki z magazynów, zarówno czytelnicy jak i bibliotekarze narażeni są na uciążliwości wynikające z ciasnoty i niefunkcjonalności pomieszczeń Biblioteki. Po raz kolejny Biblioteka została zalana z powodu awarii urządzeń kanalizacyjnych. Całkowicie zniszczonych zostało kilkaset książek, te które dało się uratować osuszali mozolnie pracownicy biblioteki, a kilkadziesiąt najcenniejszych oddano do konserwacji. Przeprowadzono badania mikrobiologiczne i wilgotności w magazynach oraz zainstalowano urządzenia pomiarowe. Zabezpieczono pomieszczenia w których przechowywane są zbiory specjalne.

Dla ratowania gwałtownie niszczejących książek wskutek wielokrotnych wypożyczeń, utworzono podręczną pracownię konserwacji w magazynie .

Zmiany zaszły również w strukturze organizacyjnej Biblioteki. Utworzona została Pracownia do spraw Badań Naukometrycznych oraz Samodzielna sekcja Administracyjno-Gospodarcza. Przedłużono umowę z British Council o współpracy w sprawie działania Biblioteki i Czytelni Brytyjskiej.