IX. WYDAWNICTWO

W roku 2000 Wydawnictwo opublikowało rekordową liczbę 123 tytułów, których łączna objętość wyniosła 1938 ark. wyd., natomiast nakład zamknął się w liczbie 37 530 egz. Produkcja wydawnicza zwiększyła się zatem o 18 tytułów i 294,5 ark. wyd. w porównaniu z rokiem 1999 oraz 480,5 ark. wyd. - z rokiem 1998. Świadczy to niewątpliwie o wzroście efektywności uczelnianej oficyny wydawniczej.

Osiągnięcie tego rezultatu było możliwe dzięki trosce władz rektorskich i wydziałowych Uczelni o zapewnienie odpowiednich środków finansowych na działalność wydawniczą oraz ciągłemu usprawnianiu całego procesu edytorskiego, a także dzięki wzmożonemu wysiłkowi Zespołu Redakcyjnego.

W produkcji wydawniczej utrzymuje się wysoki udział publikacji młodszych pracowników naukowych, zmieniają się jedynie proporcje wydawanych rozpraw. Jeśli w roku 1999 ukazało się np. 21 prac habilitacyjnych i 12 doktorskich, to w roku sprawozdawczym - odpowiednio 16 i 24.

Szybki wzrost liczby publikacji nie dotyczy, niestety, podręczników i skryptów, co należy uznać za tendencję budzącą niepokój, w roku 1999 stanowiły 12,38%, a w roku 2000 - zaledwie 8,13% całej produkcji wydawniczej.

Rozwój produkcji wydawniczej w roku 2000 i stan jej zaawansowania w roku 2001 stawiają Wydawnictwu szczególnie trudne zadania w zakresie promocji i kolportażu. W celu poprawy jego funkcjonowania i dalszego zwiększania liczby sprzedawanych książek kontynuowano wiele sprawdzonych już kierunków działalności promocyjno-kolportażowej, jak eksponowanie dorobku wydawniczego naszej oficyny na największych targach książki: 45. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, VI Wrocławskich Targach Książki Naukowej, IV Poznańskich Dniach Książki Naukowej, 4. Targach Książki w Krakowie, Targach Edukacyjne "Spodek 2000". Dużą uwagę Wydawnictwo przywiązuje również do popularyzacji wydawnictw za pośrednictwem systematycznie ukazujących się: Dysponendy publikacji UŚ, Katalogu publikacji, Nowości, Zapowiedzi, Ogólnopolskiej dysponendy wydawnictw uczelnianych, oraz ofert zamieszczanych na łamach specjalistycznych czasopism, np. "Notesu Wydawniczego", "Forum Akademickiego". Od wielu już lat Wydawnictwo informuje o swych publikacjach za pośrednictwem Internetu. Warto nadmienić, że jako pierwsi spośród krajowych wydawnictw akademickich przedstawiliśmy pełną ofertę wydawniczą w Internetowej Księgarni Akademickiej.

Popularyzacji książek w środowisku akademickim służą przede wszystkim promocje wydziałowe, noty o nowych książkach publikowane na łamach macierzystej "Gazety Uniwersyteckiej" czy stoiska organizowane z okazji różnych imprez naukowych i kulturalnych, odbywających się w Uczelni oraz w regionie (w roku 2000 Wydawnictwo zorganizowało 10 takich stoisk).

Wszystkie te przedsięwzięcia przyczyniły się do wzrostu, w porównaniu z 1999 rokiem, liczby sprzedanych książek o 5157 egz. za kwotę 104 752 zł netto. Mimo bardzo trudnej sytuacji na rynku księgarskim, likwidacji wielu punktów sprzedaży, a nade wszystko spadku siły nabywczej potencjalnych odbiorców książek, zwłaszcza naukowych, w 2000 roku wartość sprzedaży netto wyniosła 377 957 zł.

Z myślą o zwiększeniu udziału w produkcji wydawniczej pozycji nie tylko cennych pod względem naukowym, lecz również atrakcyjnych handlowo, które przynosiłyby Uniwersytetowi wymierne korzyści finansowe, z dniem 10 listopada 2000 roku został powołany decyzją JM Rektora Pełnomocnik ds. Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Funkcję tę powierzono prof. UŚ dr. hab. Markowi Pytaszowi.