II CZĘŚĆ SZKICU PT. KILKA UWAG O GILOTYNIE, ZAMIESZCZONEGO W "GAZECIE UNIWERSYTECKIEJ" ZE STYCZNIA 1993 ROKU; NR 4

VI. remonty i inwestycje budowlane oraz zamówienia publiczne

Inwestycje budowlane

W 2000 r. kontynuowano zadania inwestycyjne, rozpoczęte w latach ubiegłych, a także podjęto prace wstępne pozwalające na uruchomienie nowych, niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju Uniwersytetu:

 1. Podjęto decyzję uruchomienia odpowiednio wysokich środków, które pozwolą zakończyć adaptację DS. nr 1 w Sosnowcu na potrzeby dydaktyczno-naukowe Wydziału Techniki. Wydział uzyskał na te potrzeby dotację z KBN w wysokości 1.000.000,00 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na koniec czerwca 2001 r.
 2. W podobnym terminie planuje się w oddanie w użytkowanie Zespołu Sal Audytoryjnych Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Dzięki staraniom władz Wydziału uzyskano dotację KBN w wysokości 3.500.000,00 zł. Tej samej wysokości środki przyznało także MEN. Pozwoli to na terminowe zakończenie inwestycji w 2001 r.
 3. Opracowano projekt adaptacji części budynku nr 1 w Chorzowie dla potrzeb Pracowni Dokumentacji Botanicznej z Zielnikiem, dokonano wyboru wykonawcy oraz rozpoczęto roboty budowlane. Koszty robót pokryje w pełni uzyskana przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska dotacja z KBN.
 4. W roku ubiegłym przeprowadzono procedury przetargowe i wybrano inwestora zastępczego oraz wykonawcę obiektu Wydziału Prawa i Administracji. W grudniu podpisano umowę z Wykonawcą budynku - firmą BUDIMEX Warszawa. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w styczniu 2001 r. Realizacja zadania, zgodnie z planem, trwać będzie w latach 2001 - 2004. Należy zaznaczyć, że Wykonawca deklaruje skrócenie okresu realizacji o 1 rok, zależy to jednak od zapewnienia zwiększonego w poszczególnych latach finansowania inwestycji.
 5. Dzięki współpracy z Miastem Chorzów podjęto, zakończone sukcesem, starania o uzyskanie środków PHARE na prowadzenie robót adaptacyjnych w budynku nr 1 ("H") w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty. Przygotowano koncepcję programowo-przestrzenna obiektu, przeprowadzono prace studialne (studium wykonalności), opracowano audyt energetyczny.
 6. Przygotowano materiały i ogłoszono przetarg na wykonanie projektu wykonawczego i zgodnych z tym projektem robót adaptacyjnych.
 7. Inwestycja finansowana będzie ze środków PHARE, dotacji celowej budżetu państwa, dotacji Miasta Chorzów, dotacji bądź pożyczki z WFOŚ w Katowicach (przyznana promessa w wysokości 630.000,00 zł) oraz środków własnych Uniwersytetu.
 8. W 2000 r. wystąpiono do MEN z wnioskiem o wprowadzenie do planu inwestycyjnego Ministerstwa budowy Centralnej Międzywydziałowej Auli w Sosnowcu. Aula ta zamknie program naukowo-dydaktycznych obiektów związanych z Wydziałem Nauk o Ziemi. Realizacja tej inwestycji planowana jest na lata 2001-2003. Ministerstwo wniosek uwzględniło i przyznało na rok 2001 dotacje w wysokości 3.000.000,00 zł.
 9. W grudniu 2000 r. dokonano notarialnego przejęcia od Miasta Katowice terenu i obiektów byłego lodowiska TORKAT z przeznaczeniem, pod budowę Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Opracowano także wstępne studium możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury dla potrzeb Biblioteki oraz podjęto przygotowania do ogłoszenia przy pomocy Katowickiego Oddziału SARP konkursu na projekt architektoniczny obiektu.
 10. W oparciu o istniejące ekspertyzy dokonano analizy i zaproponowano rozwiązanie sprawy nadbudowy budynku Rektoratu w technologii lekkiej konstrukcji drewnianej.
Remonty budowlane

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przeprowadzono w miesiącach październik - listopad 1999 rok przeglądy stanu i sprawności technicznej obiektów Uczelni. Wytypowano do realizacji w 2000 roku najpilniejsze prace remontowe, które miały na celu zabezpieczenie obiektów i zapewniające bezpieczeństwo ich użytkowników.

Zalecenia Straży Pożarnej, terenowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych, Komisji Senackiej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb BHP i OP, obowiązujące "Przepisy Prawa Budowlanego", nakładały na Uczelnię Obowiązek wykonania prac poprawiających nieodpowiedni stan techniczny obiektów lub jego eliminację.

W ramach przyznanych na 2000 rok nakładów finansowych na remonty obiektów Uczelni wykonano wiele ważnych prac. I tak np.:

 • przeprowadzono II etap remontu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Katowice ul. Bankowa 9,
 • rozpoczęto modernizację strefy wejściowej do budynku Wydziału Nauk Społecznych, Katowice ul. Bankowa 11,
 • przeprowadzono wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego wraz z remontem sanitariatów Wydziału Nauk Społecznych, Katowice ul. Bankowa 11,
 • wymieniono stolarkę okienną w budynku Wydziału Nauk Społecznych, Katowice ul. Bankowa 11,
 • wykonano kolejny etap remontu budynku Rektoratu, Katowice ul. Bankowa 12,
 • wykonano remont pomieszczeń w budynku Wydziału Mat-Fiz-Chem, Katowice ul. Bankowa 14,
 • dokonano wymiany stolarki okiennej oraz poziomu wodnego w Hotelu Asystenckim, Katowice ul. Bytkowska 1a,
 • wykonano roboty dekarsko-blacharskie budynku Wydziału Radia i Telewizji, Katowice ul. Bytkowska 1b,
 • wykonano remonty obiektów stypendialnych na Osiedlu Akademickim w Katowicach-Ligocie i Sosnowcu,
 • wykonano remonty Stołówek w Katowicach i Sosnowcu,
 • zakończono remont budynku Instytutu Chemii, Katowice, ul. Szkolna 9,
 • wykonano remont dachu i remont pomieszczeń budynku Instytutu Fizyki, Katowice ul. Uniwersytecka 4,
 • wykonano kolejny remont wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium Wydziału Nauk o Ziemi, Sosnowiec ul. Będzińska 60,
 • wykonano adaptację sali widowiskowej na czytelnię Wydziału Filologicznego, Sosnowiec ul. Żytnia 10,

Wydatkowano też kwoty na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, ekspertyz i opinii technicznej. Znaczne kwoty wydatkowane zostały w wyniku poleceń Straży Pożarnej, BHP, zaostrzenia przepisów "Prawa budowlanego" i "Prawa Energetycznego" na roboty takie jak: przeglądy i próby szczelności gazu, przeglądy instalacji wentylacji grawitacyjnej i kominowej (obowiązek corocznego wykonania), przeglądy i naprawa instalacji grzewczych c.o., przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, oraz wykonanie przeglądów i konserwacji dźwigów w celu utrzymania pełnej sprawności urządzeń dźwigowych, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją konserwacji, warunkami technicznymi DT-DE-90/WO-E, oraz przepisami Dozoru Technicznego PN/EN 81.1.

Zbyt małe środki finansowe nie pozwoliły na realizację wszystkich prac remontowych. Wiele prac wykonano ze środków własnych Uczelni, poszczególnych Wydziałów, dotacji różnych instytucji współpracujących z naszą Uczelnią.

Zamówienia Publiczne

Przeprowadzono:

 • 48 postępowań przetargowych powyżej 30.000 EUR,
 • 71 postępowań przetargowych poniżej 30.000 EUR,
 • 1 postępowanie w przetargu dwustopniowym,
 • 4 postępowania w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji.

Sporządzono:

 • 124 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia,
 • 124 wzory umów do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • 302 umowy właściwe po zakończonych postępowaniach przetargowych i nieprzetargowych,
 • 49 raportów do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • 3150 pozycji korespondencji.

Rozpatrzono i oddalono 16 protestów wniesionych przez oferentów.

Przygotowano dokumentację i brano udział w 5 postępowaniach odwoławczych przed zespołem arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wystawiono i rozliczono 465 faktur z tytułu pobranych opłat za Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.