VII. Promocja uczelni

W lutym 2000r. zainaugurowało swoją działalność Biuro Promocji i Karier.

BPiK zostało zaproszone do udziału w międzynarodowym programie TEMPUS JEP 14234-99 Expand poświęconym działalności biur karier, biur rozwoju oraz stowarzyszeniom absolwentów (kierownik BPiK została koordynatorem lokalnym projektu).

W ramach projektu m.in. :

  • pracownicy Biura brali udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych w kraju i za granicą (Anglia, Szwecja, Holandia),
  • przygotowano i zorganizowano wizyty zachodnich ekspertów reprezentujących szkocką firmę Iain More Consultants i kierownictwo Krajowego Biura Tempus,
  • pracownik BPiK wraz z pracownikiem Działu Informatyki Systemów Zarządzania stworzyli program komputerowy służący do obsługi bazy danych studentów (poszukujących pracy) i pracodawców,
  • przygotowano i wydrukowano komplet dokumentów będących ofertą UŚ dla pracodawców.

BPiK odpowiadając na potrzeby studentów i absolwentów wraz ze Szkołą Zarządzania UŚ przygotowało i zorganizowało "Drogi Kariery" - treningi umiejętności zwiększających szanse studenta i absolwenta na rynku pracy oraz już samodzielnie "Elementarz poszukującego pracy"- seminarium dotyczącego min. planowania własnej kariery.

Przez cały 2000r. z konsultacji i materiałów BPiK skorzystało ok. 1000 studentów.

Biuro bierze czynny udział w projekcie badawczym "Absolwent najlepszym promotorem uniwersytetu", który dotyczy promocji UŚ poprzez stymulowanie, rozwijanie, kształtowanie wizerunku uczelni i zarządzanie osobą absolwenta (w projekcie uczestniczą również pracownicy Szkoły Zarządzania, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Pedagogiki i Psychologii).

Przygotowana została ogólnodostępna baza danych, Informatorium, zawierająca informacje o pracodawcach i dalszych możliwościach kształcenia.

Stworzono i stale aktualizowano stronę internetową BPiK.

W 2000r. pracownicy BPiK współorganizowali pierwszą edycję Festiwalu Nauki "Śląsk 2000". Ich praca polegała min na:

  • współpracy przy opracowaniu programu Festiwalu,
  • przygotowaniu i organizacji Jarmarku Nauki,
  • współorganizacji konferencji prasowych, inauguracji i zakończenia Festiwalu Nauki "Śląsk 2000",
  • kierownik BPiK była członkiem Biura Organizacyjnego Festiwalu.

Biuro przy współpracy m.in. Wydziałów i pozostałych jednostek dydaktycznych oraz Kwestora, Działu Nauczania, Działu Spraw Studenckich, Działu Nauki i Współpracy z Gospodarką, Działu Spraw Osobowych i Działu Współpracy z Zagranicą - przygotowało informacje dotyczące oferty dydaktycznej oraz samej uczelni, które to informacje zostały umieszczone w informatorach takich jak: "Scientific and Academic Activities of Polish Universities" przygotowywanego na zlecenie MEN (jest to opracowanie w języku angielskim; dane dotyczące Uniwersytetu Śląskiego znajdują się na stronie internetowej. MEN: www.men.waw.pl Informator Ośrodka Łączności z Cudzoziemcami - Absolwentami Polskich Szkół Wyższych przy Uniwersytecie Łódzkim (opracowanie w języku polskim i angielskim), Informator Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, oraz Informator KRASP (opracowanie w języku polskim i angielskim). Prezentacją oferty edukacyjnej Uniwersytetu są także materiały promocyjne przygotowane na "EXPOLANGUES 2001" odbywające się w Paryżu.

Efektem współpracy BPiK z ww. działami administracji i wydziałami jest także opracowanie odpowiedzi do ankiet i rankingów: "Wprost", "Polityka", "Businessmen Magazine" oraz zebranie informacji do przygotowywanej publikacji książkowej o UŚ.

BPiK przygotowało również materiały do prezentacji "Panorama Górnego Śląska" (w języku polskim, niemieckim i angielskim) wydanej w formie płyty CD przez IBI Fundusz Górnośląski Sp. z o.o.

Uniwersytet promowany jest także w "Panoramie Firm".

BPiK opracowało także różnego rodzaju materiały promocyjne Uniwersytetu, takie jak: foldery (w języku polskim i angielskim), informator telefoniczny, teczki promocyjne, ulotki, kalendarze, długopisy, reklamówki i plakat Uniwersytetu.

BPiK opracowuje spis konferencji naukowych organizowanych przez pracowników Uniwersytetu.

Pracownicy BPiK koordynowali przygotowanie stoiska i materiałów promocyjnych Uniwersytetu oraz brali czynny udział w II Ogólnopolskich Prezentacjach "Edukacja 2000" (zorganizowanych w katowickim Spodku) oraz w Targach Edukacyjnych "Żak" (w Radomsku).

Pracownicy BPiK uczestniczyli też w organizacji uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa oraz w przygotowaniu uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego.

Działalność informacyjną i promocyjną prowadzi również "Gazeta Uniwersytecka UŚ", która ukazuje się od lipca 1992 roku. W 2000 roku ukazało się 10 numerów pisma w łącznym nakładzie 9000 sztuk. Średnia objętość pisma to 36 stron. Wielu numerom "Gazety" towarzyszą dodatki, z których największym powodzeniem cieszy się wydany w nakładzie 5200 szt. dodatek dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim. Równolegle do tradycyjnej wersji pisma miesięcznik znajduje się również w internecie w nowoczesnej formie edytorskiej opracowanej przez Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ.

Redakcja "Gazety" aktywnie uczestniczy we współpracy z innymi pismami akademickimi z całej Polski (m.in. wymiana gratisów, kolportaż dodatku "Forum Książki", udział w corocznych spotkaniach redaktorów prasy akademickiej - w 2000 roku w Poznaniu).

Cyklicznie organizowane są spotkania z dziennikarzami prasy, radia i telewizji, których informujemy o bieżącym życiu uczelni. W mediach naszego regionu odnotowywano ważniejsze wydarzenia dotyczące Uniwersytetu Śląskiego. Na bieżąco prowadzony jest również monitoring prasy oraz działania mające na celu prostowanie i wyjaśnianie niektórych informacji prasowych, a także przekazywanie informacji przedstawicielom mediów.

Redakcja koordynuje również przekazywanie informacji o bieżącym życiu uczelni do portalu internetowego UŚ opracowanego przez Centrum Techniki Obliczeniowej.