I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Od stycznia 2000 do kwietnia 2001 roku dokonano przekształceń 16 jednostek dydaktyczno-naukowych, zmieniono nazwy, połączono, a głównie tworzono nowe jednostki.

Uniwersytet Śląski składa się obecnie z 11 wydziałów (z Filią w Cieszynie), 14 pozostałych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną lub dydaktyczno-naukową i ośrodka zamiejscowego w Jastrzębiu Zdroju, obejmujących:

 • 27 instytutów, składających się z 10 katedr, 181 zakładów, 45 pracowni i 7 innych jednostek,
 • 39 katedr (nie wchodzących w skład instytutów) składających się z 28 zakładów, 10 pracowni i 4 laboratoriów,
 • 11 samodzielnych zakładów,
  16 innych samodzielnych jednostek wydziałowych, m. in.: Centrum Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej, Centrum Badań nad Społeczeństwami Informacyjnymi, Centrum Rozwoju Kierowniczej Kadry Oświatowej, Pracowni Konserwacji Książek, Pracowni Komputerowych,
 • 21 bibliotek wydziałowych, instytutowych i katedr oraz bibliotek w pozostałych jednostkach.

Jest to prawie 400 wydziałowych jednostek dydaktyczno-naukowych.

Od października 2001 roku Uniwersytet tworzyć będzie wspólnie z innymi uczelniami ośrodek zamiejscowy w Rybniku pod nazwą "Zespół Szkół Wyższych". Uniwersytet uruchomi w Rybniku poczynając od roku akademickiego 2001/2002 studia wyższe początkowo na 7 kierunkach studiów dla 300 studentów, przewidując stopniowe rozszerzenie oferty kształcenia do 10-12 kierunków i około 2 tys. studentów.

Główne zmiany organizacyjne w ostatnim roku polegały na tworzeniu nowych jednostek m. in. :

 • Uchwałą Senatu z dnia 7 listopada 2000 r. powołano Wydział Teologiczny - obecnie w organizacji, który składać się będzie z 12 katedr i zakładów. Wydział mieścić się będzie w Katowicach przy ul. Jordana, w obiektach Kurii. Pierwszy nabór studentów przeprowadzony zostanie na rok akademicki 2001/2002.
 • w Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym zmieniono nazwę Instytutu Pedagogiki Muzycznej na Instytut Muzyki,
 • w Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego utworzono Zakład Prawa Kanonicznego,
 • w Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w Instytucie Fizyki utworzono Laboratorium Ochrony Środowiska,
 • w Szkole Zarządzania UŚ utworzono Bibliotekę,
 • w Bibliotece Uniwersytetu utworzono Pracownię ds. Badań Naukometrycznych,
 • utworzono Międzywydziałową Pracownię Badań Strukturalnych, jako wspólną jednostkę Wydziału Nauk o Ziemi i Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii,
 • w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych utworzono Pracownię Komputerową Stosowanych Nauk Społecznych.

Zmiany w strukturze Administracji Centralnej:

 • utworzono Zespół Programów Międzynarodowych,
 • zlikwidowano Służbę Ochrony Mienia i utworzono stanowisko samodzielnego referenta ds. ochrony mienia,
 • utworzono stanowisko specjalisty ds. gospodarki substancjami chemicznymi w Inspektoracie BHP i Ochrony P-poż.

Senat Uczelni zatwierdził w dniu 5 grudnia 2000 r. nadanie Wydziałowi Radia Telewizji Uniwersytetu Śląskiego imienia Krzysztofa Kieślowskiego.

19 października 2000 r. pomiędzy Rektorem a działającymi w Uniwersytecie związkami zawodowymi: ZNP i "Solidarność" zawarta została Zakładowa Umowa Emerytalna, określająca zasady gromadzenia środków w ramach III filaru ubezpieczeń emerytalnych. W kwietniu br. Uczelnia złożyła wniosek do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi o dokonanie wpisu do rejestru programów emerytalnych.

Na podstawie notarialnej umowy darowizny 7 grudnia 2000 r. Uniwersytet po wieloletnich staraniach otrzymał od Miasta Katowic zabudowaną nieruchomość byłego lodowiska "Torkat", obejmującą teren o powierzchni 17 903 m2 usytuowany w Katowicach przy ul. Bankowej, z przeznaczeniem na budowę biblioteki uniwersyteckiej. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia konkursu na projekt nowej biblioteki.

Za uprzednią zgodą Senatu Uczelni i związków zawodowych 26 marca 2001 r. dokonano sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego w Sąpłatach.

Kontynuowane są działania zmierzające do utworzenia Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-Mokrem. Ciężar pozyskania gruntów jako inwestycji o charakterze regionalnym przejął na siebie Zarząd Województwa Śląskiego i 17 października 2000 r. wystąpił do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z wnioskiem o przejęcie nieruchomości. Uniwersytet w ścisłej współpracy z Polską Akademią Nauk dążyć będzie do sprawowania nadzoru merytoryczno-naukowego nad realizacją tego przedsięwzięcia. Rekomendowaną formą organizacyjno-prawną funkcjonowania przyszłego Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest stowarzyszenie.

Władze Uczelni podjęły rozmowy z władzami Miasta Sosnowca w sprawie przejęcie na potrzeby Wydziału Filologicznego-neofilologii budynku dawnego Szpitala Dziecięcego przy ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie innych obiektów Wydziału.

  Zawarto następujące porozumienia:
 • z Miastem Rybnik w sprawie uruchomienia w Rybniku uniwersyteckich studiów wyższych poczynając od roku akademickiego 2001/2002.
 • z Centralnym Biurem Śledczym Komendy Policji w Warszawie na okres dwóch lat akademickich w sprawie wspólnego przeciwdziałania narkomanii i handlowi narkotykami na terenie Uniwersytetu Śląskiego.
 • z Polskim Komitetem Alliance Française w Warszawie - nowe porozumienie.