IV. KADRY UCZELNI ORAZ SPRAWY SOCJALNE

Zatrudnienie w Uczelni na dzień 31 grudnia 2000 roku (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 3 130,45 etatu i w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 61,50 etatu. Nauczyciele akademiccy zajmowali 1 733,75 etatu (wzrost zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego o 48 etatów) i stanowili 55,38 % ogółu zatrudnionych; pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zajmowali 1 396,70 etatu (wzrost zatrudnienia o 13,50 etatu) i stanowili na dzień 31 grudnia 2000 roku - 44,62% ogółu zatrudnionych.

Nauczyciele akademiccy

Zatrudnienie nauczycieli akademickich w 2000 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosło o 48,00 etatów (wg stanu na dzień 31.12.2000 r.) i rozkładało się następująco:

  • pracownicy naukowo-dydaktyczni - 1262,25 et.,
  • pracownicy dydaktyczni - 470,00 et.,
  • pracownicy naukowi - 1,50 et.

W 2000 r. nastąpił znaczny wzrost zatrudnienia wśród pracowników naukowo-dydaktycznych (o 43,25 et.) i niewielki wzrost zatrudnienia (o 3,50 et.) w grupie pracowników dydaktycznych oraz wzrost zatrudnienia w grupie pracowników naukowych (o 1,25 et.).

W Uczelni, w grudniu 2000 r. zatrudnionych było 1 625 nauczycieli akademickich w wymiarze pełnego etatu i 214 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił znaczny (o 58 osób) wzrost zatrudnienia wśród pełnozatrudnionych. Zatrudnienie wśród niepełnozatrudnionych w stosunku do roku ubiegłego uległo zmniejszeniu (o 22 osoby). Najliczniejszą grupę wśród niepełnozatrudnionych nadal stanowią asystenci, którzy pracując w wymiarze połowy etatu są równocześnie słuchaczami dziennych studiów doktoranckich.

Wśród pełnozatrudnionych nauczycieli akademickich, w stosunku do roku ubiegłego, wzrosło zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego o 6 osób oraz o 11 osób na stanowisku profesora nadzwyczajnego z tytułem naukowym, natomiast o 14 osób spadło zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UŚ i o 2 osoby na stanowisku docenta. Znaczny wzrost zatrudnienia nastąpił na stanowisku adiunkta (o 56 osób). Na koniec grudnia 2000 r. aż 83 osoby zajmujące stanowisko adiunkta posiadały stopień naukowy doktora habilitowanego.

W okresie od 1 lipca 2000 roku do 31 maja 2001 roku nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego otrzymało osiem osób: prof. dr hab. Władysław Kulpa i prof. dr hab. Teresa Kowalska z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prof. dr hab. Emil Tokarz i prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Franciszek Serafin z Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Henryk Morawiec z Wydziału Techniki oraz prof. dr hab. Aleksander Lipiński z Wydziału Prawa i Administracji.

W okresie od 1 czerwca 2000 roku do 31 maja 2001 roku siedemnaście osób uzyskało tytuł naukowy profesora: prof. dr hab. Wiesław Banyś, prof. dr hab. Michał Bednarski, prof. dr hab. Henryk Fontański, prof. dr hab. Anna Opacka, i prof. dr hab. Grażyna Szewczyk z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Adam Idziak, prof. dr hab. Grzegorz Racki, prof. dr hab. Jan Tkocz i prof. dr hab. Tadeusz Szczypek z Wydziału Nauk o Ziemi, prof. dr hab. Bogdan Dolnicki z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Jan Dec, prof. dr hab. Michał Matlak, prof. dr hab. Alicja Ratuszna, prof. dr hab. Ryszard Rudnicki i prof. dr hab. Sylwester Rzoska z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz, prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka oraz prof. Jerzy Wroński z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego.

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Na dzień 31 grudnia 2000 roku pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zajmowali 1 396,70 etatu (z czego z dochodów własnych wydziałów, jednostek finansowane są: 1,50 et. inżynieryjno-technicznego, 0,50 et. informatyka, 2 et. administracyjne oraz 1,5 et. obsługi).

Grupę tę tworzą :

  • pracownicy naukowo-techniczni - 83,5 etatu (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1 et),
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy - 287,40 etatu spadek o 4 et.),
  • pracownicy biblioteczni-180,00 etatów (wzrost o 4,75 et.),
  • pracownicy administracyjni - 480,15 etatu, (wzrost zatrudnienia o 9,25 et.),
  • pracownicy obsługi, robotnicy i kierowcy - 348,15 etatu, (wzrost zatrudnienia o 1,75 et.),
  • pracownicy działalności wydawniczej i instruktorzy zatrudnieni w SZPiT "Katowice"- 17,5 etatu.
Zmarli pracownicy Uczelni

W ostatnim czasie z grona pracowników Uczelni i emerytów odeszli na zawsze: Irena Bratek, dr Jan Cofalik, dr Ireneusz Jakubczak, mgr Alojzja Jura, prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski, prof. dr hab. Erast Konstantynowicz, Krystian Koniarek, prof. dr hab. Alina Kowalska, Teodor Kozub, dr Wojciech Kustra, dr Hanna Marchwińska, Urszula Olek, Eleonora Przybyła, Jadwiga Rajabow, prof. Norbert Witek, Anna Zwonik, prof. dr hab. Barbara Żechowska, dr Piotr Żychowski i Stanisław Żydek.

Sprawy socjalne

Działalność socjalna prowadzona jest na rzecz pracowników, byłych pracowników i członków ich rodzin oraz innych osób wskazanych w Regulaminie. Zakres przedmiotowy i podmiotowy działalności socjalnej organizowanej przez Uczelnię oraz szczegółowe zasady i warunki korzystania z ulgowych usług i świadczeń socjalnych finansowanych ze środków Funduszu określa Rektor w Regulaminie ZFŚS i w rocznym planie rzeczowo - finansowym, uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi, - uwzględniając wymogi Ustawy o ZFŚS. Dział Spraw Socjalnych przygotowuje projekty programu działalności socjalnej, Regulaminu, wstępnych propozycji podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz wstępne propozycje w zakresie przyznawania świadczeń socjalnych osobom uprawnionym.

Dla pracowników Uczelni dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Dla byłych pracowników Uczelni, będących emerytami lub rencistami dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Równowartość dokonanych odpisów Uczelnia ma obowiązek przekazać na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 30 września, z tym że w terminie do 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 % równowartości odpisów przewidzianych na dany rok kalendarzowy.

Nie wykorzystane środki finansowe w danym roku przechodzą na rok następny.

Do korzystania z Funduszu w 2000 roku uprawnionych było 5835 osób.

Podział rzeczowo-finansowy ZFŚS za rok 2000

Dochody

Lp. Zwiększenia środków Funduszu
1 Środki pozostałe z 1999 roku 357 793,48
2 Odpis podstawowy 3 930 912,00
3 Zwiększenie odpisu z tytułu opieki socjalnej nad emerytami 412 313,00
4 Wpłaty z tytułu udzielanych pożyczek mieszkaniowych 1 710 585,49
5 Inne wpłaty:
- wpłaty pracowników
- odsetki z pożyczek mieszkaniowych
- odsetki bankowe

474 292,28
109 757,00
71 629,76
Razem 7 067 283,01


Wydatki

Lp. Przeznaczenie % Wykonane Wpłaty Dopłaty z ZFŚS
1 Wypoczynek 50 2889166,05 131063,792758102,26
2 Pomoc finansowo-rzeczowa, w tym:
- zapomogi materialne i losowe, w tym:
a) pracownicy
b) emeryci
- dopłaty do wyżywienia
- dopłaty do "zielonych szkół"
- zapomogi losowe z tytułu urodzenia dziecka
- paczki dla emerytów
8 672480,19

358688,89
122671,47
19060,50
16935,00
43800,00

111324,33
- 672480,19
3 Działalność sportowo-rekreacyjna:
- sport
- jeździectwo
- rekreacja
1 36076,02 8125,00 27951,02
4 Wycieczki 5 599732,20 243850,86 355 881,34
5 Działalność kulturalno- oświatowa, w tym:
- imprezy kulturalno-oświatowe i rozrywkowe, zakup biletów wstępu i karnetów,
- Dzień Dziecka,
- imprezy mikołajkowe,
- paczki mikołajkowe,
- okolicznościowe spotkania emerytów,
- inne
4 164989,89

23657,00


1401,00
12410,22
91988,57
28710,16
6822,94
10807,00 154 182,89
6 Pożyczki mieszkaniowe
- umorzenia
25 1761500,00
7772,00
- 1761500,00
7772,00
7 Dofinansowanie ośrodków wypoczynkowych:
- Szczyrk
- Zarzecze
- Sąpłaty
- Borne Sulinowo
- łodzie
3 238641,11

95455,37
46229,88
-
84711,86
12244,00
80445,63

29024,34
16884,40
-
34208,89
328,00
158195,48

66431,03
29345,48
-
50502,97
11916,00
8 Rezerwa * 4 - - -
Razem 100 6370357,46 474292,28 589665,18

Kwota pozostająca do dyspozycji na rok 2001 to 696.925,55 zł.

Wypoczynek

Wypoczynek obejmuje wczasy, wczasy pod gruszą, wypoczynek dzieci i młodzieży (zimowiska, kolonie i obozy letnie). Stosunkowo nieliczna grupa pracowników korzysta z wypoczynku zorganizowanego.

Zdecydowanie najwięcej pracowników korzysta z wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, w ramach tzw. "wczasów pod gruszą".

Pomoc rzeczowa

Sytuacja życiowa, materialna i rodzinna pracowników Uczelni w wielu wypadkach jest bardzo trudna, toteż osoby uprawnione znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą ubiegać się o pomoc bezzwrotną - zapomogę materialną lub losową.

W 2000 roku zapomogę otrzymało 473 pracowników oraz 314 emerytów i rencistów.

700 pracownikom najniżej sytuowanym przyznano pomoc rzeczową w formie bonów towarowych.

63 pracowników skorzystało z dofinansowania do wyżywienia dla 96 swoich dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

W roku 2000 - 44 rodzinom pracowników, którym urodziło się dziecko przyznano jednorazową pomoc materialną w postaci zapomogi losowej z tytułu urodzenia dziecka.

1136 dzieci w wieku od 1 roku do lat 14, w tym 24 dzieci rencistów Uczelni, otrzymało z okazji Mikołaja paczki ze słodyczami.

Byli pracownicy Uczelni otrzymali paczki okolicznościowe z okazji świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia.

Sport, kultura, turystyka

Działalność sportowo-rekreacyjna organizowana jest w postaci różnych form rekreacji ruchowej.

W formie nauki pływania i korzystania z basenu Uczelni, zajęć na siłowni, aerobiku w wodzie i na sali. Zajęcia te odbywają się w każdy dzień tygodnia w 2-3 grupach. Z zajęć korzystały 273 osoby.

11 pracowników wraz z rodzinami korzystało z kortów tenisowych.

Dla chętnych do korzystania z przejażdżek konnych i nauki jeździectwa mamy podpisaną umowę ze stadniną koni w Mikołowie Kamionce, gdzie w każdą sobotę 25 pracowników i ich rodziny korzystały z jazd konnych.

Pracownicy Uczelni wraz z rodzinami korzystają również z wczasów pod żaglami.

Posiadamy własne jednostki pływające: 2 jachty typu Venus, 1 typu Orion i 1 typu Mors.

Prowadzona jest również działalność kulturalno - oświatowa w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych.

W 2000 roku - 618 pracowników wraz z rodzinami uczestniczyło m. in. w takich imprezach jak: koncerty: "Jethro Tull", "Deep Purple" oraz folklorystyczny festiwal studencki, musical: "Chicago", spektakle teatralne i operetki: "Wesoła wdówka", "Ptasznik z Tyrolu", "Spagethi i Miecz", "Wznowienie", "Miarka za miarkę", wystawy: "Opus Magnum", "Skarby Uniwersytetu Jagielońskiego".

Wycieczki krajoznawczo-turystyczne stanowią formę działalności, która cieszy się powodzeniem wśród pracowników, o czym świadczy wyjątkowo duża liczba uczestników wyjazdów. W roku 2000 - 1319 osób uczestniczyło w 30 wycieczkach.

Imprezy okolicznościowe

45 dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka wyjechało na wycieczkę do stadniny koni do Mikołowa-Kamionki.

6 grudnia dzieci pracowników, uczestniczyły w spotkaniu z Mikołajem. W dwu imprezach uczestniczyło około 400 dzieci w wieku od 4 do 14 lat.

Emeryci i renciści to grupa ludzi, którzy szczególnie oczekują na proponowane im spotkania, odbywające się na wiosnę i w okresie Wigilii. W spotkaniu wiosenno-światecznym uczestniczyło 540 byłych pracowników. W spotkaniach Wigilijnych emeryci i renciści uczestniczą bardzo licznie, w roku 2000 uczestniczyło w 3 grupach ponad 600 osób.

Pożyczki mieszkaniowe

W roku 2000 udzielono pożyczki z Funduszu Socjalnego 435 pracownikom oraz 24 byłym pracownikom.