X OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY

PLAN ZJAZDU

22 IX, poniedziałek
14. oo - 18. oo Otwarcie Zjazdu, sesja inauguracyjna i I sesja plenarna

23 IX, wtorek
10. oo - 13. oo II sesja plenarna
15. oo - 17. 30 sympozja
18. oo uroczysta kolacja

24 IX, środa
10. oo - 13. 00 III sesja plenarna
15. oo - 17. 3o grupy tematyczne (I tura)
19. oo - 21. 3o grupy tematyczne (II tura)

25 IX, czwartek
10. oo - 13. oo IV sesja plenarna
13. oo - 13. 3o zamknięcie Zjazdu

PROGRAM SESJI PLENARNYCH

(Obok tytułów sesji podano nazwiska organizatorów. Kolejność referatów w obrębie sesji i sformułowania ich tytułów mogą ulec zmianie. Dotyczy to także sympozjów. )

Sesja inauguracyjna: Antonina Kłoskowska, Problem kultury narodowej jako wspólnoty a współczesne problemy uniwersalizacji kultury

I sesja plenarna: Śląsk jako problem socjologiczny (Antoni Sułek, UW)

Marek S. Szczepański (UŚ), Regionalizm górnośląski - między plemiennością a społeczeństwem globalnym; Bohdan Jałowiecki (UW), Rekonstrukcja Śląska jako problem europejski.

II sesja plenarna: Nowa różnorodność społeczeństwa polskiego (Zbigniew Bokszański, UŁ)

Marek Ziółkowski (UAM), Pomiędzy tradycją, dziedzictwem socjalizmu, nowoczesnością i ponowoczesnością. Przemiany w strukturze społecznej a nowe konstelacje interesów i wartości; Ewa Nowicka (UW), Opozycja w badaniach społeczeństwa polskiego; Jacek Kurczewski (UW), Rozważania nad strukturą społecznej emancypacji.

III sesja plenarna: Społeczeństwo polskie w europejskim (Elżbieta Tarkowska, IFiS PAN)

Jacek Sayriusz-Wolski (UŁ), Polska droga do Unii Europejskiej; Mirosława Marody (UW), Społeczeństwo polskie w jednoczącej się Europie; Aldona Jawłowska (IFiS PAN), Świat bez granic. Kultura popularna jako czynnik integracji kulturowej w skali globalnej.

IV sesja plenarna: O uniwersalności i osobliwościach polskiej transformacji (Andrzej Piotrowski, UŁ)

Henryk Domański (IFiS PAN), Dziedzictwo przeszłości a dynamika zmian struktury społecznej w Polsce i innych krajach postkomunistycznych; Piotr Sztompka (UJ), Kulturowe imponderabilia gwałtownych zmian społecznych: zaufanie - lojalność - solidarność; Jacek Kochanowicz (UW), Polska transformacja w świetle socjologii historycznej.

PROGRAM SYMPOZJÓW

I sympozjum: Socjologia 1997 - stan dyscypliny (Jacek Szmatka, UJ)

Aleksander Manterys (UW), Związki teoretyczne między socjologią klasyczną a współczesną teorią socjologiczną; Wojciech Sitek (UWr), Klasyczne problemy teoretyczno-metodologiczne a nowa sytuacja socjologii polskiej; Elżbieta Hałas (KUL), W kierunku socjologicznej teorii procesów symbolicznych; Tadeusz Sozański (UJ), Socjologia teoretyczna jako nauka normalna: utopia czy realna szansa?

II sympozjum: Przemiany struktury społecznej (Jacek Wasilewski, UJ)

Kazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka, Bogdan Mach, Wojciech Zaborowski (IFiS PAN), Zmiany struktury społecznej w Polsce; Michał Pohoski (UW), Polska elita władzy w okresie transformacji ustrojowej; Juliusz Gardawski (SGH), Klasa robotnicza wobec zmian w międzynarodowym rynku pracy; Krzysztof Gorlach (UJ), Czy zmierzch klasy chłopskiej?

III sympozjum: Demokracja w budowie i w działaniu (Grażyna Skąpska, UJ)

Lena Kolarska-Bobińska (ISP), Konsolidacja demokracji w polsce, 1990-1997; Marek Czyżewski (UŁ), Sergiusz Kowalski (ISP PAN), Andrzej Piotrowski (UŁ), Przemiany dyskursu politycznego w Polsce po 1989 roku: rytualny chaos; Mirosława Grabowska (UW), Partie polityczne na scenie centralnej i w społecznościach lokalnych; Joanna Kurczewska, Hanna Bojar, Marian Kempny (IFiS PAN), Rola tradycji lokalnych w kształtowaniu demokracji w Polsce.

IV sympozjum: Regiony i regionalizmy w Polsce dzisiejszej (Wojciech Świątkiewicz, UŚ)

Jacek Wódz (UŚ), Tożsamość Śląska jako zjawisko polityczne; Kazimierz Z. Sowa (WSP Rzeszów), Galicja jako fenomen historyczny i socjologiczny; Marek Latoszek (UG), Pomorze: odkrywanie tożsamości w procesie długiego trwania; Andrzej Sadowski (UW, Filia w Białymstoku), Etniczne uwarunkowania tworzenia się ojczyzny regionalnej na przykładzie Białostocczyzny.

V symposium: Social aspects of reconstruction of the old industrial regions in Europe (Kazimiera Wódz, Silesian University, Katowice)

Jiri Musil (Central European University, Prague), Old and New Industrial Regions in Czech Republic; Wendelin Strubelt (Bundesforschungsanstalt fur Landeskunde und Raumordnung Bonn, Germany), Old Industrial Areas in Unified Germany - Processes of Old and New Adjustments in Times of Transformation and Globalization; Lydia Morris (University of Essex, U. K. ), Economic Change and Everyday Life: Informal Aspects of Social Structural Change; Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Jolanta Grotowska-Leder (University od Lodz), Feminisation of Poverty in Poland; Julia Szalai (Wesley College, Budapest, Hungary), The Internal Structure of Poverty in Contemporary Hungary; Eva Laiferova (Comenius University, Bratislava), Jan Buncak (Institute of Sociology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia), Slovak Society at the Threshold of the 5th Year of Slovak Republic`s Existence; Kazimiera Wódz (Silesian University, Katowice, Poland), Traditional Worker`s Communities of Upper Silesia in the Face of Restructuring Process; Michal Illner (Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague), North-West Bohemia: Old Handicaps and New Chances of an Old Industrial Region; Thomas Rommelspacher (University of Duisburg, Germany), Structural Change and Social Splitting in the Ruhr Area; David Byrne (Durham University, U. K. ), Lands versus People. Conflicts between Development Capital and Working Class Communities in Urban Regeneration; Jurgen Friedrichs, Rolf Kuppers (University of Cologne, Germany), Revitalisation Strategies of Cities in the Ruhr Area; Sylwia Kaczmarek (University of Lodz, Poland), Social and Spatial Revitalisation of Industrial Areas in British and Polish Cities; Tomas Sirovatka (Masaryk University, Brno, Czech Republic), The Social Factors of Unemployment Growth in Industrialised Regions of Czech Republic; Adrian Cybula (Silesian University, Katowice, Poland), Entrepreneurship and Modernization of an Old Industrial Region. The Case of Upper Silesia and Dąbrowa Basin.

KOMITET HONOROWY ZJAZDU

Mgr inż. Eugeniusz Ciszak - wojewoda katowicki,
mgr inż. Henryk Dziewior - prezydent miasta Katowice,
dr hab. Janusz Frąckowiak - marszałek Sejmiku Samorządowego woj. katowickiego,
prof. dr hab. Jan Iwanek - dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego,
prof. dr hab. Wanda Mrozek - emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego,
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja - rektor Uniwersytetu Opolskiego,
dr Jan Olbrycht - burmistrz miasta Cieszyn,
prof. dr hab. Tadeusz Sławek - rektor Uniwersytetu Śląskiego,
prof. dr hab. Ryszard Szwed - rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie,
prof. dr hab. Jan Wojtyła - rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
ks. dr Damian Zimoń - arcybiskup, metropolita katowicki.

RADA PROGRAMOWA

Antoni Sułek (przewodniczący),
Zbigniew Bokszański,
Jacek Kurczewski,
Mirosława Marody,
Władysław Misiak,
Edmund Mokrzycki,
Witold Morawski,
Janusz Mucha,
Andrzej Piotrowski,
Andrzej Rychard,
Wojciech Sitek,
Kazimierz Z. Sowa,
Brunon Synak,
Jerzy Szacki,
Jacek Szmatka,
Wojciech Świątkiewicz,
Elżbieta Tarkowska,
Jacek Wasilewski,
Marek Ziółkowski.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Marek S. Szczepański (przewodniczący),
Barbara FilipczykHalladin,
Piotr Gliński,
Leszek Gruszczyński,
Władysław Jacher,
Andrzej Niesporek,
Stanisław Nurek,
Wojciech Świątkiewicz,
Jacek Wódz,
Kazimiera Wódz.

SPONSORZY ZJAZDU

Komitet Badań Naukowych
Uniwersytet Śląski
ARC. Agencja Badań Marektingowych i Społecznych, Warszawa
CASE. Consumer Attitudes & Social Enquiry, Warszawa
Elektrobudowa S. A., Katowice
Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
GfK Polonia. Instytut Badania Opinii, Rynku i Konsumpcji, Warszawa
OBOP. Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Warszawa
PENTOR. Instytut Badania Opinii i Rynku, Warszawa
Presspublica, Warszawa
SMG/KRC Poland, Warszawa
Sopocka Pracowania Badań Społecznych
Patronat prasowy: "Rzeczpospolita"