STUDENCI BIBLIOTEKOZNAWCY INTEGRUJĄ SIĘ

W dniach 8-9 maja 1996 r. odbyła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców nt. "Tradycja i nowoczesność w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej", zorganizowana przez Koło Naukowe Bibliotekoznawców działające w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ.

Celem spotkania była prezentacja wiedzy o historii, dorobku i działalności poszczególnych kół naukowych bibliotekoznawców, o roli, jaką działalność naukowa studentów pełni w życiu uczelni, a także o pogłębienie integracji studenckich środowisk naukowych bibliotekoznawców.

Konferencję zainaugurowała prof. UŚ dr hab. Irena Socha, dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. Na wstępie odbyła się dyskusja panelowa, w której wzięli udział zaproszeni profesorowie, reprezentujący poszczególne ośrodki bibliotekoznawcze. Jej przedmiotem były rozważania nad tradycją i nowoczesnością w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej, kierunkami rozwoju tej dyscypliny wiedzy. Spotkanie prowadziła dr Diana Pietruch-Reizes, opiekun Koła Naukowego Bibliotekoznawców UŚ. Głos zabrali: prof. dr hab. Wanda Pindlowa (UJ), prof. dr hab. Wacława Szelińska (UJ), prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz (UŁ), prof. dr hab. Jerzy Ratajewski (UŚ), prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki (UŚ), prof. dr hab. Irena Socha. Zostały również odczytane głosy w tej sprawie prof. dr hab. Anny Sitarskiej (UW) oraz prof. dr hab. Marii Kocójowej (UJ), które nie mogły przybyć na konferencję. Z dużym zainteresowaniem zostało przyjęte wystąpienie mgr Wandy Dziadkiewicz, dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego, będące refleksją bibliotekarza- praktyka nad współczesnym bibliotekoznawstwem.

Po południu odbyła się SESJA I (Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość kół naukowych bibliotekoznawców) podczas której miały swój dorobek przedstawiły kolejno: Koło Naukowe Bibliotekoznawców z Bydgoszczy (WSP), Studenckie Koło Bibliologów z Kielc (WSP), Koło Naukowe Bibliotekoznawców z Krakowa (UJ), Koło Naukowe BIBLIOLOG z Krakowa (WSP), Koło Naukowe Bibliotekoznawców z Katowic (UŚ), Koło Naukowe Bibliologów z Lublina (UMCS), Koło Naukowe Bibliotekoznawców z Torunia (UMK), Koło Naukowe Bibliotekoznawców z Warszawy (UW) oraz Koło Naukowe Bibliotekoznawców z Wrocławia (UWr). Studenci z Kielc przygotowali wystawę różnych dokumentów dotyczących działalności ich koła, natomiast studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego zgłosili ciekawą inicjatywę: redagowanie w Internecie gazety elektronicznej studenckich kół naukowych bibliotekoznawców. Ta propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem i została zaakceptowana przez wszystkie koła. Gazeta miałaby być forum dyskusyjnym studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej. Wieczorem odbyło się spotkanie studentów i opiekunów kół w Skansenie na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Wspólne ognisko i śpiew stały się okazją do zawarcia bliższych znajomości i przyjaźni.

Drugi dzień Konferencji rozpoczęto od zwiedzenia Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej i obejrzenia dwóch wystaw : "Powstania śląskie i plebiscyt w dokumentach i literaturze" oraz "Poeci powstań śląskich". Sesję II (Problemy badawcze w kołach naukowych bibliotekoznawców) zapoczątkowało wystąpienie Małgorzaty Szumery (UŚ, Katowice) nt. "Kultura czytelnicza Łemków. Analiza przeprowadzonych badań". Referentka scharakteryzowała grupę narodowościową Łemków, a następnie przedstawiła wyniki badań ankietowych dotyczących czytelnictwa we wsi Zyndranowa. Tekst był pokłosiem obozu Sekcji Czytelnictwa, który odbył się w ubiegłym roku właśnie tej wsi. Agnieszka Błaszkiewicz z Koła Naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowała referat nt. " Typografia jako narzędzie komunikacji", ukazując kontekst historyczny typografii sięgając do przykładów dawnych wzorów i norm we współczesnej sztuce wydawania ksiąg. Kolejnym wystąpieniem był komunikat Ewy Mrowiec (UŚ) nt. " Współczesne fascynacje średniowiecznymi rękopisami". Autorka swym referatem przeniosła słuchaczy w średniowiecze i ukazała jak wspaniałe są kodeksy rękopiśmienne, scharakteryzowała pismo, iluminacje i oprawy manuskryptów. W komunikacie nt. "Książka naukowa z zakresu geografii w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej" Daria Pilot (UŚ) przedstawiła wyniki analizy książek naukowych z zakresu geografii wydanych w okresie od XVI do XVIII wieku, prezentując ich charakterystyczne cechy typograficzne. Michał Rogoż z Koła Naukowego BIBLIOLOG z Krakowa (WSP) wystąpił z referatem "Interdyscyplinarność biblioterapii na przykładzie wybranych baz danych na CD-ROM- ach dostępnych w bibliotekach Krakowa". Studenci do badań wybrali bazy: MEDLINE, LISA oraz Library Education, a dla porównania bazę ERIC wykorzystaną za pośrednictwem Internetu. Ukazano częstotliwość występowania terminu "bibliotherapy". Badania udowodniły, iż nie ma jednej dyscypliny zajmującej się biblioterapią, ponieważ ma ona charakter interdyscyplinarny. W dalszej części były wystąpienia Anety Drabek i Kamilli Balickiej-Lis (UŚ) nt " Prawo Bradforda i jego odzwierciedlenie w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej" oraz komunikat Artura Ściborka (UMCS) nt. "Komputer w bibliotece - blaski i cienie", w którym przedstawił obawy przed komputeryzacją bibliotek, a następnie korzyści wynikające z używania komputera jako narzędzia pracy.

W przerwie sesji uczestnicy konferencji zwiedzili Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, a następnie wzięli udział w prezentacji systemu Info Ware CD/HD, którą przeprowadził dr Jerzy Reizes- Dzieduszycki. W dalszej części dominowały rozważania na temat informacji naukowej i środowiska nowoczesnych technologii informacyjnych. Paweł Obodziński (UW) przedstawił referat nt. " Rozwój informacji naukowej a zmiany w programach nauczania", wskazując na konieczne zmiany w edukacji bibliotekoznawców. W wystąpieniu Barbary Wiśniewskiej (UW) nt. "Informacja naukowa a nauki kognitywne" znalazły się rozważania nad znaczenie terminu "informacja naukowa" oraz wpływem nauk kognitywnych na informację naukową. Szeroko został poruszony problem sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. Na koniec sesji zaprezentowali się studenci z Koła Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referaty Doroty Szczyrek nt. "Historia i podstawowe usługi Internetu", Dagmary Botko "Niektóre możliwości wykorzystania Internetu do badań naukowych" oraz Marcina Grzywacza "Serwery wyszukujące w World Wide Web" były połączone z prezentacją Internetu i możliwości jakie daje ta sieć. M. Grzywacz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa czyhające na nieumiejętnego użytkownika Internetu - "zagubienie" się w świecie informacji i straty czasu.

Dyskusja dotyczyła głównie roli nowych technik informacyjnych w edukacji studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz szans i zagrożeń jakie ze sobą niosą.

Koło Naukowe Bibliotekoznawców UŚ zamierza wydać tom materiałów pokonferencyjnych.