Dystrybucja i promocja publikacji

Do najpoważniejszych trudności, z jakimi boryka się Wydawnictwo, należy zaliczyć dystrybucję książek akademickich. Jest to problem ciążący wszystkim wydawnictwom uczelnianym i oficynom specjalizującym się w tego typu literaturze. Świadczą o tym dyskusje panelowe, prowadzone na spotkaniach wydawców z księgarzami i hurtownikami przy okazji imprez targowych czy w gronie członków Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, którego celem - zgodnie z jego statutem - jest m. in. : "działanie na rzecz rozwoju wydawnictw szkół wyższych [... ] ze szczególnym uwzględnieniem programowania oraz efektywnych form dystrybucji publikacji".

uczelniane stoisko Uczelniane stoisko na 41. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie (maj 1996 r. ) odwiedza przewodniczący Rady Wydawniczej prof. dr hab. Antoni Agopszowicz
Publikacja naukowa ze względu na tematykę i charakter jest zazwyczaj przeznaczona dla węższego kręgu odbiorców. Nawet księgarnie specjalistyczne z dużą dozą ostrożności zamawiają poszczególne tytuły, ograniczając liczbę ich egzemplarzy do kilkunastu, a zdarza się i tak, że są u nas składane zamówienia na kilka egzemplarzy (2-5). Ponadto księgarnie wprowadzają przede wszystkim nowe tytuły, rezygnując najczęściej z zamówień wtórnych.

Tymczasem winą za brak tytułu w jakiejś księgarni czy za stan magazynu wielu Autorów obarcza wyłącznie Wydawnictwo. Zdając sobie sprawę z faktu, że książka naukowa jest również towarem wymagającym promocji, podjęliśmy wiele przedsięwzięć zmierzających do jej rozpropagowania.

Oto tylko niektóre z nich:

1) coroczne opracowywanie Katalogu wydawnictw, Dysponendy publikacji, Zapowiedzi wydawniczych, a od 1995 r. również ulotek informujących o niektórych tytułach bądź publikacjach z określonej dyscypliny (np. filozofii, socjologii), oraz wysyłanie ich do księgarni, bibliotek, placówek naukowych, instytucji i osób prywatnych;

2) systematyczne informowanie o nowościach wydawniczych naszej oficyny na łamach: "Forum Książki", stanowiącego specjalny dodatek "Forum Akademickiego", "Notesu Wydawniczego", "Gazety Uniwersyteckiej" oraz "Gazety Wyborczej" w dodatku "Książki";

3) organizowanie kiermaszów z książkami podczas odbywających się w Uczelni uroczystości (np. inauguracji, wręczania doktoratów honoris causa), a także ogólnopolskich zjazdów, konferencji i seminariów naukowych;

4) zamieszczanie pełnej oferty wydawniczej za dany rok, poczynając od 1995 r., w Ogólnopolskiej dysponendzie wydawnictw naukowych, publikowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych;

5) eksponowanie najnowszych publikacji w gablotach znajdujących się w gmachu Rektoratu i na niektórych wydziałach;

6) kontynuowanie współpracy z CHZ "Ars Poloną", prowadzącą sprzedaż wydawnictw za granicę, z Biblioteką Główną w zakresie wymiany krajowej i zagranicznej;

7) realizacja zamówień indywidualnych odbiorców za zaliczeniem pocztowym.

dyplom honorowy

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zaznaczyło swoją obecnośc w ogólnopolskim środowisku naukowym, uczestnicząc w różnych imprezach targowych: w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, i to już od 1976 r. wówczas jako jedno z trzech wydawnictw uczelnianych, we Wrocławskich Targach Książki Naukowej, organizowanych od 1995 r., w Targach Książki Prawniczej w Katowicach, a ostatnio także w Poznańskich Dniach Książki Naukowej, które zainaugurowano w październiku 1997 r., oraz w Targach Książki w Krakowie, które po raz pierwszy odbyły się w październiku 1997 r.

Targi książki Ekspozycję publikacji Wydawnictwa
podczas Targów Książki w Krakowie (23--25 X 1997 r. ) wizytuje przewodniczący Rady Wydawniczej prof. dr hab. Marek S. Szczepański
Targi książki

Udział Wydawnictwa UŚ w ogólnopolskich targach książki, organizowanych w różnych regionach kraju, jest okazją nie tylko do zaprezentowania osiągnięć edytorskich Uczelni, lecz także przynosi wymierne korzyści materialne w postaci sprzedawanych w trakcie ich trwania książek oraz napływających i realizowanych w późniejszym terminie zamówień.

uczelniane stoisko Na III Wrocławskich Targach Książki Naukowej (19-22 III 1997 r. ) podpisuje swoją monografię Plotyn i odwieczne pytania metafizyki prof. dr hab. Józef Bańka

Z najnowszych inicjatyw, podjętych w 1996 r., warto wymienić umożliwienie sprzedaży książek za pośrednictwem Internetu (księgarnie wirtualne). Wydawnictwo nasze jako pierwsze spośród uczelnianych oficyn zaprezentowało kompleksową ofertę w postaci Katalogu wydawnictw za rok 1996, Dysponendy publikacji, Zapowiedzi i na bieżąco uzupełnianych Nowości, wzbogacanych o kolorowe zdjęcia okładek, notkę bibliograficzną oraz spisy treści pozwalające zorientować się w tematyce danej publikacji. Dzięki własnej stronie w Internecie uruchomiony został nowoczesny, błyskawiczny kanał informacji o publikacjach Wydawnictwa, kanał - dodajmy - o nieograniczonym wręcz zasięgu, ułatwiający i usprawniający tryb składania zamówień na książki. Tytuły, które ukazały się nakładem Wydawnictwa UŚ w 1996 r., są dostępne również w Katalogu książek oferowanych '96, wydawanym przez Biuro Marketingowe Megaron na CD-ROM-ie. Opisy i notki bibliograficzne wszystkich publikacji z 1997 r. zostaną także utrwalone w takiej postaci.

Po wieloletnich staraniach w wyniku osobistego zaangażowania się Władz Uczelni JM Rektora prof. dr hab. Tadeusza Sławka i prof. dr hab. Jacka Jani, prorektora ds. nauki, współpracy krajowej i zagranicznej, któremu podlega Wydawnictwo, w dniu 6 I 1997 r. podjęła działalność Księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej uroczyste otwarcie 28 I 1997 r. z udziałem przedstawicieli środków masowego przekazu było połączone z promocja pracy zbiorowej pt. Województwo śląskie (1922-1939). Zarys monograficzny, pod redakcją prof. dr hab. Franciszka Serafina.

Zainagurowany przed rokiem cykl promocji wybranych nowości wydawniczych wzbudził duże zainteresowanie i uznanie środowiska akademickiego. Promocje te są bowiem okazją nie tylko do bliższego zapoznania się z nimi, wymiany poglądów z autorami, redaktorami naukowymi i recenzentami, lecz także sprzyjającą okazję do integracji środowiska uczelnianego oraz pogłębienia jego związków z regionem. Promocją zostały objęte dotąd - oprócz wspomnianej już monografii - tak znaczące w najnowszym dorobku naszej oficyny pozycje, jak: Plotyn i odwieczne pytania metafizyki (T. 1 i 2), pióra prof. dr hab. Józefa Bańki, Ludzie - instytucje - idee. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi dr hab. Januszowi Sztumskiemu, pod redakcją prof. dr hab. Jana Iwanka. Tę ostatnią zorganizowano dzięki wydatnej pomocy Wydziału Nauk Społecznych.

Zintegrowanie działań marketingowych i handlowodystrybucyjnych pozwoliło zintensyfikować sprzedaż naszych publikacji. Zanotowano znaczący wzrost obrotów, co ilustruje

Należy podkreślić, że wszelkie dotychczasowe działania mające na celu promocję książki naukowej prowadzili wspólnie redaktorzy i pracownik kolportażu. W przeciwieństwie bowiem do innych uczelni nie mieliśmy odrębnego działu marketingu i reklamy.

Utworzona z dniem 1 XII 1997 r. Redakcja Informacyjna (na podstawie zarządzenia nr 43/97 z 27 XI 1997 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmiany w strukturze Wydawnictwa) przynajmniej w pewnym stopniu odciąży obarczonych dodatkowymi obowiązkami redaktorów, koordynując przedsięwzięcia w dziedzinie reklamy i promocji książek.

W pełni podzielam opinię ks. Edwarda Pudełki, dyrektora Redakcji Wydawnictw KUL, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, który stwierdził: "Odczuwamy jednak wciąż dysproporcje między wysiłkiem wkładanym w promocję a spodziewanymi efektami, tzn. popytem. Książka naukowa pozostaje nadal "niewdzięcznym" towarem do sprzedaży. " ("Forum książki" marzec 1996, nr 1/6). Oczywiście, spostrzeżenie to nie dotyczy podręcznikówi skryptów, których nabywcami są studenci.