Dorobek edytorski

Dorobek edytorski

W inauguracyjnym roku akademickim 1968/1969 najmłodsza wówczas uczelnia humanistyczna w kraju - Uniwersytet Śląski - zaprezentowała rezultaty swej działalności naukowej i dydaktycznej w 20 publikacjach o objętości 213 ark. wyd. Po siedmiu latach - w roku powołania Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (1975) - liczba tytułów wzrosła do 69 (677 ark. wyd. ).

Szybki rozwój Uczelni, stale powiększająca się kadra nauczycieli akademickich i liczba studentów, rozległość badań naukowych i kierunków kształcenia, nawiązanie współpracy z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi oraz innymi placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą znajdowały odzwierciedlenie w publikacjach, które stanowiły przejaw twórczych dokonań zespołów naukowych.

Z roku na rok wzrastała produkcja wydawnicza, która w ostatnich latach ustabilizowała się na poziomie około 100 tytułów rocznie (ponad 1200 ark. wyd. ), podejmowano nowe inicjatywy wydawnicze, podnoszono poziom edytorski prac naukowych i skryptów, doskonalono szatę graficzną książek. Dnia 20 II 1984 r. nadano Wydawnictwu oznaczenie identyfikacyjne w ramach Krajowego Systemu ISBN.

Nakładem Wydawnictwa ukazują się prace naukowe, a także podręczniki i skrypty oraz publikacje informacyjne. Na pierwszą z wymienionych kategorii składają się prace zbiorowe, zawierające rezultaty dociekań badawczych nad określonym problemem, bądź dysertacje naukowe, podporządkowane jednej dyscyplinie, jak również monografie samodzielnych pracowników naukowych oraz rozprawy habilitacyjne i wyróżnione prace doktorskie

Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w 1997 roku

Lp. Rodzaj publikacji Liczba tytułów Ark. wyd. Nakład (egz. )
1. Prace naukowe
w tym:
wydawnictwa ciągłe i czasopisma 16 190, 75 4. 250
prace habilitacyjne 13 169, 50 3. 590
prace doktorskie 9 111, 25 2. 320
monografie autorskie 9 145, 50 2. 400
monografie zbiorowe 33 420, 00 9. 510
Razem 81 1. 037, 00 22. 340
2. Podręczniki i skrypty 13 178, 00 10. 650
3. Wydawnictwa informacyjne 4 21, 50 2. 050
Ogółem 98 1. 236, 50 35. 040

Wyniki badań czy refleksji naukowych o sprofilowanej tematyce są publikowane w 22 wydawanych obecnie wydawnictwach ciągłych i 2 czasopismach. Wydawnictwa ciągłe zostały zapoczątkowane w latach 70., niektóre spośród nich już przestały się ukazywać z różnych przyczyn, w ich miejsce zainicjowano nowe tytuły bądź kontynuowano poprzednie w zmienionej tematycznie i problemowo wersji (np. "Prace Psychologiczne" przekształcone 1980 r.

w "Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy", które od 1997 r. są wydawane pt. "Psychologia. Badania i Aplikacje").

Wspomniane czasopisma to "Chowanna" (półrocznik) i "Archiwum nauki o materiałach" (kwartalnik), które stanowi wspólną publikację Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Śląskiego. Oba tytuły, mające długoletnią tradycję, zostały przejęte przez nasze Wydawnictwo w 1993 r.

Spośród najnowszych inicjatyw edytorskich należy odnotować ukazanie się w języku angielskim pierwszego tomu "Landform Analysis" pod redakcją Profesorów Jacka Jani i Wojciecha Froehlicha. Publikacja ta, będąca wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i Uniwersytetu Śląskiego, prezentuje najnowsze wyniki badań i rozważań teoretycznych w dziedzinie geomorfologii.

W ramach wydawnictw informacyjnych w 1993 r. zainicjowano publikowanie sprawozdań z uroczystości nadania doktoratów honoris causa naszej Uczelni. Do najnowszych z tej serii należą: Ryszard Kapuściński. Doctor honoris causa Uniwersitatis Silesiensis i Jacques Derrida. Doctor honoris causa Uniwersitatis Silesiensis, wydane w 1997 r.

Dorobek Wydawnictwa stanowi zatem autentyczną wizytówkę naukowych i dydaktycznych osiągnięć nauczycieli akademickich Uniwersytetu. Nie sposób wymienić nawet tych najbardziej liczących się tytułów, które w 30-leciu istnienia Uczelni zyskały szczególne uznanie w kraju i poza jego granicami, stanowiąc nieprzemijający wkład śląskiej wszechnicy w rozwój nauki polskiej. Można jedynie wspomnieć, że rezultatem 30 lat działalności wydawniczej Uniwersytetu (1968--1997) jest opublikowanie 2473 książek o łącznej objętości 29 996 ark. wyd. w nakładzie 1 575 095 egz. (tabela 2), w czym każdy pracownik Wydawnictwa miał swój maleńki udział. Same liczby mówią co prawda niewiele, ale jeśli zestawić je z 50-letnim dorobkiem UMCS w Lublinie, wynoszącym "2 tys. tytułów różnych wydawnictw, które mają objętość 27 tys. arkuszy" (M. Jędrych: Tradycja i współczesność. Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. "Ezop" 1994, nr 3), wypadnie uznać nasz dorobek za znaczący.