PYTANIA DO DYSKUSJI NA ŚLĄSKIE FORUM INICJATYW POLONIJNYCH w Katowicach

Co możemy wspólnie zrobić lepiej i skuteczniej niż dotychczas, aby bardziej celowo i racjonalnie spożytkować potencjał społeczny i intelektualny, aby pomoc trafiała w rzeczywiste potrzeby, uwzględniała dynamikę przemian w środowiskach polonijnych i polskich w świecie, specyfikę społeczną i kulturową regionu?

- Jak realizować pomoc i współpracę na płaszczyźnie więzi środowisk lokalnych, zawodowych, branżowych, środowisk i organizacji młodzieżowych, wspólnot religijnych i innych?

- Jak zapewnić obecność Śląska w świadomości i życiu Polonii oraz wykorzystać jej możliwości dla promocji regionu i środowisk, aby Śląsk stał się celem lokowania polonijnego kapitału wiedzy, doświadczeń i zainteresowań turystycznokrajoznawczych?

- Jak wprowadzić do polskiej świadomości i wykorzystać dla dobra regionu dorobek naukowy i kulturalny Polonii?

- Jak pomagać, aby zbliżyć ludzi, powiększyć kręgi przyjaciół Polski w społecznościach, wśród których żyją nasi rodacy?

- Jak optymalnie zaspakajać potrzeby oświatowe społeczności polonijnych?

- Co i jak należy zmienić i zreformować w aktualnie funkcjonującym modelu oświaty polonijnej?

- Jaki powinien być model polskojęzycznej szkoły zdolnej sprostać wymogom jakości kształcenia i kulturotwórczej roli w środowisku?

- Na czym powinna polegać modernizacja treści i metod kształcenia i wychowania w środowiskach polonijnych?

- Jakie ideały wartości i cechy osobowe należy preferować w wychowaniu młodego pokolenia polonijnego?

- Jak kształcić i doskonalić polonijną kadrę nauczycielską i organizatorów życia kulturalnego?

- Jak powinny wspierać oświatę polonijną instytucje naukowe i oświatowe?

- Jak rozwijać polonijny ruch intelektualny, otaczać opieką talenty naukowe i artystyczne oraz liderów życia społecznego?

- Jak wspierać Polaków na wschodzie w odradzaniu ich tożsamości narodowej, w przewartościowaniu mentalnościowym i duchowym, w ich codziennym egzystowaniu w ubóstwie i braku perspektywy dla młodzieży?

- Jak wspierać inicjatywy Polonii i Polaków za granicą w zakresie przedsiębiorczości?

- Jak zapewnić trwałe miejsce problematyki polonijnej w programach społecznokulturalnych samorządów terytorialnych, instytucji śląskiego świata nauki i kultury, w programach edukacyjnych szkół, mass-mediów, placówek upowszechniania oświaty i kultury, instytucji ds. regionalnego dziedzictwa kulturalnego?

- Jakie regulacje prawne są niezbędne aby zapewnić konstruktywną i partnerską współpracę wspólnot samorządowych szczebla lokalnego i wojewódzkiego ze społecznym Ruchem Przyjaciół Polonii, formowanym na platformie programowoorganizacyjnej KLUBU "SILESIA-POLONIA"?

- Jak zrealizować postula Śląskiego Forum Inicjatyw t Polonijnych - Pszczyna '97, aby patronat nad KLUBEM "SILESIA-POLONIA" objęły samorządy lokalne i sejmik samorządowy województwa katowickiego, traktując jego cele i zadania jako własne, służące zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Jaką formułę patronatu nad lokalnym ogniwem KLUBU są gotowe przyjąć jednostki samorządu terytorialnego?

FORUM będzie debatować nad wizją i modelem regionalnych stosunków z Polonią w nowej rzeczywistości społecznej i przestrzeni terytorialnej nowo tworzonego WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, w związku z tym ważnym obszarem dyskusji i uzgodnień stanowisk będzie integracja potencjału instytucji i środowisk sfery kulturalnooświatowej i naukowo-badawczej na rzecz edukacji młodego pokolenia spadkobierców narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia i wychowania młodej generacji Polonii związanej z ZIEMIĄ ŚLĄSKĄ.