ŚLĄSKIE FORUM INICJATYW POLONIJNYCH

1.
Zadania w dziedzinie edukacyjno-kulturalnej:

- wspieranie kształcenia młodzieży polonijnej w śląskich uczelniach wyższych, szkołach średnich i ośrodkach kursowych. Promowanie młodych talentów naukowych i artystycznych w ramach stypendiów fundowanych;

- kursy i praktyki metodyczne dla polonijnych nauczycieli języka polskiego, animatorów kultury, bibliotekarzy, choreografów, dyrygentów, chórmistrzów, redaktorów prasy i wydawnictw;

- kursy zawodowe w zakresie przedsiębiorczości;

- zaopatrywanie polskojęzycznych szkół w pomoce dydaktyczne do języka polskiego, historii i geografii Polski;

- zaopatrywanie bibliotek w książki, prasę polską (zwłaszcza dziecięcą i młodzieżową), nagrania literacki, muzyczne itp. ;

- organizacja młodzieżowej turystyki krajoznawczo-historycznej dla Polonii w regionie;

- pomoc instruktażowa i rzeczowa dla polonijnych zespołów artystyczno-wokalnych, tanecznych, teatralnych, instrumentalnych (zakup wydawnictw, strojów ludowych, instrumentów muzycznych);

- kształcenie i doskonalenie specjalistów ochrony zabytków, etnografii, muzealnictwa;

- inicjowanie i wspieranie imprez polonijnych:

  • imprezy "Lata Polonijnego" mające na celu nauczanie języka polskiego, historii, tradycji i obyczajów śląskich oraz poznawania współczesnego życia społecznokulturalnego kraju i regionu;
  • sympozja, seminaria, konwersatoria tematyczne.
2.
Działania w sferze opiniotwórczej i informacyjnej:

- organizowanie opinii publicznej i aktywności społecznej na rzecz:

  • promocji KLUBU "SILESIA POLONIA" i regionu w kraju i za granicą,
  • dyskusji merytorycznej w sprawach dotyczących koncepcji i formuły regionalnej współpracy z Polonią,
  • urzeczywistnienie idei Śląskiego Domu Polonii, a w jego ramach: sezonowego Młodzieżowego Domu Polonii, Regionalnego Centrum Edukacji Polonijnej (Collegium Polonicum) oraz Fundacji na cele programowe ww. przedsięwzięć;
- generowanie aktywności Polonii na rzecz rozwoju:
  • Uniwersytetu Śląskiego, Biblioteki Śląskiej i innych instytucji humanistyki śląskiej oraz instytucji ds. dziedzictwa kulturowego i rozwoju regionu,
  • Muzeum Śląskiego i Górnośląskiego i innych lokalnych,
  • Górnośląskiego Parku Etnograficznego i Wojewódzkiego Parku Kultury,
  • Polsko-polonijnych firm gospodarczych.
- propagowanie wśród Polonii wiedzy o regionie, a w społeczeństwie śląskim wiedzy o Polonii;

- inspirowanie badań polonijnych, zwłaszcza dotyczących Polonii i śląskiej (akcja: "Nasi w świecie");

- zinwentaryzowanie i zbilansowanie stanu kontaktów i efektów współpracy z organizacjami, instytucjami i środowiskami polonijnymi;

3.
Inne zadania:

- pomoc Polakom w Kazachstanie w sferze oświatowo-kulturalnej i charytatywnej oraz w osiedlaniu repatriantów w województwie śląskim;

- opieka nad kombatantami polskiego pochodzenia na Wschodzie, na terenach wchodzących w skład Państwa Polskiego do 1939 r. oraz pomoc charytatywna dla RODAKÓW najbardziej potrzebujących wsparcia materialnego szczególnie dla osób niepełnosprawnych;

- pomoc w budowie polskich szkół, DOMÓW POLSKICH, kościołów i innych obiektów społeczno-kulturalnych.