(CZYLI CO ROBI SAMORZĄD)

Założenia programowo - organizacyjne ŚLĄSKIEGO FORUM INICJATYW POLONIJNYCH - KATOWICE '98

Cele FORUM:

1. Wypracowanie formuły systemowego współdziałania organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym na szczeblu regionu i lokalnym w dziele umacniania więzi i współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

2. Poszukiwanie sposobów i możliwości zintegrowania potencjału instytucji naukowo-badawczych, edukacyjnych i kulturalnych na rzecz kształcenia i wychowania młodego pokolenia polonijnych spadkobierców dziedzictwa narodowego oraz w zakresie badania problemów polonijnych, zwłaszcza Polonii Śląskiej. Szczególna rola w tej mierze Uniwersytetu Śląskiego.

Przedmiot dyskusji i uzgodnień:

1. Założenia ideowo - programowe i organizacyjne Klubu "SILESIA - POLONIA" jako platformy integracji i konsolidacji oraz ośrodka kształtowania opinii publicznej i rozbudzanie wrażliwości społecznej na sprawy rodaków w "ŚWIECIE POLONII", na tle priorytetowych celów i zadań regionalnej polityki władz administracyjnych i samorzą- dowych województwa śląskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.
2. Koncepcja urzeczywistnienia idei Śląskiego Domu Polonii i Regionalnego Centrum Edukacji Polonijnej oraz Fundacji na cele tych przedsięwzięć.
3. Konstytucyjna podstawa regulacji prawno-organizacyjnych społecznych inicjatyw polonijnych na poziomie regionalnym i lokalnym w relacji z samorządem terytorialnym.
4. Koncepcja organizacyjno-programowa Zjazdu Polonii Śląskiej.

Organizatorzy FORUM:

KLUB PRZYJACIÓŁ POLONII "SILESIA POLONIA" przy Górnośląskim Oddziale Stowarzyszenia "WSPÓLNOTA POLSKA"
POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ GÓRNOŚLASKICH
REDAKCJA "Gazety Uniwersyteckiej" Uniwersytetu Śląskiego

Miejsce FORUM:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Aula im. Kazimierza Lepszego

Termin:
20 listopada 1998 r., godzina 10. 00 - 15. 00