W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU UŚ

A N K I E T A informacyjna na temat pomocy i współpracy z Polonią i Polakami za granicą

1. Instytucja, stowarzyszenia, organizacja, fundacja (pełna nazwa, adres - kod, telefon).

2. Forma realizowanej pomocy i współpracy w dziedzinach: oświatowa, kulturalna, naukowa, gospodarcza, turystyczna, charytatywna, religijna, i inne - doraźne, stała (patronacka), finansowa, materialna, instruktażowa, metodyczna itp.

3. Efekty pomocy i współpracy w latach 1990-1998 (kraj, środowisko, instytucja, organizacja polonijna, której udzielono wsparcia):

a) nauka, szkolenie, staże zawodowe naukowe i inne formy edukacyjne:

--absolwenci, zdobyte kwalifikacje;

--efektywność kształcenia (szkolenia) pod względem dostosowania do potrzeb; los absolwentów (ich wykorzystanie i zaangażowanie w życiu społecznokulturalnym środowiska polonijnego);

--wnioski z doświadczeń w zakresie rekrutacji kandydatów na studia i funkcjo-nowanie systemu stypendialnego;

b) kolonie, obozy harcerskie, sportowe warsztaty artystyczne i inne, w tym na zasadzie wzajemności (wymiany);

c) inne formy imprez polonijnych: festiwale, konkursy, seminaria, sympozja itp. ;

d) inne formy świadczeń oświatowo-kulturalnych: stypendia, książki, prasa, pomoce naukowe, środki audiowizualne, wyposażenie szkół, bibliotek;

e) pomoc charytatywna (żywność, leki itp. ), pomoc medyczna, usługi transportowe, pocztowe, poligraficzne i inne;

f) ogólna wymierna wartość udzielonej pomocy (kwota szacunkowa);

g) ogólna wymierna wartość pracy społecznej (kwota szacunkowa);

h) nazwiska i adresy osób zasłużonych dla Polonii (krótka charakterystyka).

4. Przyszłość pomocy i współpracy z Polonią i Polakami za granicą na tle dotychczasowych doświadczeń i efektów w kontekście potencjału własnej instytucji w zakresie wymienionym w pkt. 3 i inne wg. możliwości i zainteresowań.

* * *

Przedmiotowe informacje posłużą do opracowania katalogu i mapy kontaktów województwa śląskiego z Polonią. Katalog usystematyzuje informacje obrazujące efekty dotychczasowej pomocy i współpracy, najbliższe plany, a także ułatwi potencjalnym partnerom porozumienie i skoordynowanie przedsięwzięć. W tym względzie niezbędna jest pomoc Urzędu Wojewódzkiego, zarządów miast i gmin, organizacji społecznych i instytucji. Odnośne informacje prosimy przesyłać pocztą lub faxem na adres Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia

"Wspólnota Polska"
40-018 Katowice
ul. Graniczna 32
tel. /fax (-48 32) 256-19-38