KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE

Objaśnienia skrótów w rubryce "System i rodzaj studiów":

"dz. M. " dzienne studia magisterskie
"z. M. " zaoczne studia magisterskie
"w. M. " wieczorowe studia magisterskie
"dz. Z. " dzienne studia zawodowe
"z. Z. " zaoczne studia zawodowe
"w. Z. " wieczorowe studia zawodowe
"dz. MU. " dzienne studia magisterskie uzupełniające
"z. MU. " zaoczne studia magisterskie uzupełniające
"w. MU. " wieczorowe studia magisterskie uzupełniające

Lp. Kierunek studiów System i rodzaj studiów Limit miejsc Kryterium - zakres kwalifikacji Dodatkowe kryteria kwalifikacji
1. Biologia z. M. 170 Egzamin pisemny - testowy: - biologia.  
2. Chemia w. Z. + M 90 Przyjęcie na studia - do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie zapisów.
W razie przekroczenia wyznaczonego limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów:
- chemia,
- fizyka.
 
3. Fizyka - informatyka z. Z. 60 Przyjęcie na studia - do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie zapisów. W razie przekroczenia wyznaczonego limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotów:
- fizyka,
- matematyka.
Do ustalenia średniej bierze się pod uwagę wyższą z ocen na świadectwie końcowym szkoły i na świadectwie maturalnym - z każdego przedmiotu. Oceny brane pod uwagę do obliczenia średniej to: 6, 5, 4, 3. Uwaga!
Uczelnia nie będzie przyjmować dokumentów od kandydatów, którzy na świadectwie końcowym jak i na maturalnym uzyskali ocenę mierną z fizyki lub matematyki.
4. Matematyka z. Z. + M 100 Przyjęcie na studia - do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie zapisów.
W razie przekroczenia wyznaczonego limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie oceny z matematyki (konkurs świadectw dojrzałości).
5. Wychowanie techniczne z. M. 150 Przyjęcie na studia - do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie zapisów. Przy ilości kandydatów przekraczającej limit, kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów:
- fizyka,
- matematyka,
- technika lub informatyka - dla absolwentów LO,
natomiast dla absolwentów szkół technicznych
- ocena egzaminu z przygotowania zawodowego.
Dla kandydatów, którzy na egzaminie dojrzałości zdawali matematykę, fizykę lub informatykę będzie z tego przedmiotu liczona średnia: oceny końcowej, oceny z egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.
W przypadku braku przedmiotu na świadectwie do obliczenia średniej przyjmuje się ocenę 0, z zachowaniem liczby przedmiotów.
6. Informatyka z. Z. 120 Przyjęcie na studia - do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie zapisów.
Przy ilości kandydatów przekraczającej limit, kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów:
- fizyka,
- matematyka,
- informatyka.
Dla kandydatów, którzy na egzaminie dojrzałości zdawali matematykę, fizykę lub informatykę będzie z tego przedmiotu liczona średnia: oceny końcowej, oceny z egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.
W przypadku braku przedmiotu na świadectwie do obliczenia średniej przyjmuje się ocenę 0, z zachowaniem liczby przedmiotów.
7. Administracja z. Z. 1200 Według kolejności zapisów (do wyczerpania limitu). Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr nauki.
8. Administracja z. MU. 450 Według kolejności zapisów (do wyczerpania limitu). Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr nauki. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata.
9. Prawo z. M. 1200 Według kolejności zapisów (do wyczerpania limitu). Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr nauki.
10. Prawo dla absolwentów administracji z. MU. 100 Według kolejności zapisów (do wyczerpania limitu). O przyjęcie mogą ubiegać się tylko absolwenci 5-letnich magisterskich studiów administracyjnych, którzy ukończyli studia administracyjne w roku akad. 1993/94 i później.
11. Pedagogika:
- opiekuńczo-wychowawcza,
- wczesnoszkolna,
- specjalna
- resocjalizacja
- zdrowia
z. M. 180 Egzamin pisemny - testowy z języka polskiego z elementami wiedzy humanistycznej.  
12. Pedagogika dla absolwentów Kolegiów Nauczycielskich i 3-letnich studiów licencjackich, specjalności:
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
- pedagogika wczesnoszkolna,
- resocjalizacja.
z. MU. 390
w tym
120
150
120
Konkurs dyplomów studiów licencjackich. Rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie prezentacja zamierzeń badawczych związanych z przyszłą pracą magisterską kandydata.  
13. Psychologia w. M. 100 Egzamin pisemny - testowy obejmujący zagadnienia z:
- języka polskiego
- wiedzy o kulturze
- wiedzy o świecie współczesnym
- biologii.
Zadania testowe będą sprawdzały również umiejętność logicznego rozumowania i wnioskowania.
 
14. Historia z. M. 220 Według kolejności zapisów (do wyczerpania limitu). Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr nauki.
15. Filozofia z. M. 200 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie zapisów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia wiedzy o społeczeństwie i ogólną znajomość współczesnych problemów społeczno-politycznych.
 
16. Politologia z. M. 300 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie zapisów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu historii XX w. z elementami wiedzy o społeczeństwie.
 
17. Politologia z. MU. 90 Kryterium przyjęć jest średnia ocen ze studiów licencjackich. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie politologii.
18. Socjologia specjalność:
praca socjalna
z. Z. 200 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie zapisów.
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu znajomości problemów i kwestii społecznych.
 
19. Socjologia dla absolwentów WZSS specjalność:
- praca socjalna,
- socjologia ogólna,
- zarządzanie pracą socjalną
z. MU. 150
w tym:
100
20
30
Kryterium przyjęć jest średnia ocen ze studiów licencjackich ž co najmniej 3, 5 oraz rozmowa kwalifikacyjna na temat przyszłej pracy magisterskiej z zakresu znajomości problemów i kwestii społecznych, socjologii ogólnej, socjologii organizacji i zarządzania, pracy socjalnej. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie pracy socjalnej.  
20. Socjologia dla absolwentów licencjackich studiów o kier. zarządzanie i marketing realizowanych w Szkole Zarządzania UŚ z. MU 60 Kryterium przyjęć jest średnia ocen ze studiów licencjackich ž co najmniej 3, 5 oraz rozmowa kwalifikacyjna na temat przyszłej pracy magisterskiej z zakresu znajomości problemów i kwestii społecznych, socjologii ogólnej, socjologii organizacji i zarządzania, pracy socjalnej.  
21. Geografia z. Z. + z. MU. 300 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie zapisów.
W przypadku przekroczenia limitu przyjęć, wszystkich kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw, przy czym punktowanych zostanie 5 przedmiotów z najwyższymi ocenami, spośród następujących: język polski, matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, historia, język obcy, propedeutyka.
 
22. Geologia z. Z. + z. MU. 150 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie zapisów.
W przypadku przekroczenia limitu przyjęć, wszystkich kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw, przy czym punktowanych zostanie 5 przedmiotów z najwyższymi ocenami, spośród następujących: język polski, matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, historia, język obcy, propedeutyka.
 
23. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna z. Z. 80 Konkurs świadectw:
- język polski,
- język obcy,
- matematyka lub historia (z uwzględnieniem wyższej oceny)
 
24. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna z. MU. 40 Konkurs dyplomów ukończenia studiów zawodowych (licencjat). Rozmowa kwalifikacyjna na temat przyszłej pracy magisterskiej oraz wybranej specjalizacji. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata kierunku: bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna.
25. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna dla absolwentów pomaturalnych szkół bibliotekarstwa i księgarstwa oraz SN (st. 4-l. ) z. M. 80 Według kolejności zapisów (do wyczerpania limitu). O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy przedłożą dyplom (świadectwo) 2-let. szkoły pomaturalnej lub dyplom Studium Nauczycielskiego.
26. Kulturoznawstwo z. M. 100 Konkurs świadectw: - język polski, - historia, - język obcy. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - ustala dolną wartość średniej ocen z j. polskiego, historii oraz j. obcego, zapewniającą przyjęcie na studia.
27. Filologia polska z. M. 130 Konkurs świadectw:
- język polski,
- historia,
- język obcy.
 
28. Filologia polska z. Z. 130 Konkurs świadectw:
- język polski,
- historia,
- język obcy.
 
29. Filologia polska z. MU. 80 Rozmowa kwalifikacyjna z dziedziny przyszłej pracy magisterskiej - do wyboru:
- historia i teoria literatury polskiej, - językoznawstwo,
- metodyka nauczania języka polskiego.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności - filologia polska.
30. Filologia - angielska dla absolwentów - kolegiów językowych nauczycielskich (j. ang. ) z. MU. 120 Rozmowa kwalifikacyjna z dziedziny przyszłej pracy magisterskiej - do wyboru: - kultura i literatura brytyjska, - kultura i literatura amerykańska, - metodyka nauczania języków obcych, - językoznawstwo. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności - języka angielskiego lub filologii angielskiej.
  - język angielski dla absolwentów
- Kolegium Języka Biznesu UŚ,
- Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Jęz. Obcych w Katowicach,
- Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie
z. MU. 20 Rozmowa kwalifikacyjna na temat przyszłej pracy magisterskiej z dziedziny językoznawstwa. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie angielskiego języka biznesu/handlowego.
  - romańska dla absolwentów
- 3-let. uniwersyteckich studiów zawodowych
- kolegiów językowych
z. MU. 25 Egzamin ustny - do wyboru:
- metodyka nauczania języka francuskiego, - literatura francuska,
- językoznawstwo.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności - języka francuskiego lub filologii romańskiej.
  - włoska dla absolwentów
- 3 let. uniwersyteckich studiów zawodowych
- kolegiów językowych
z. MU. 25 Egzamin ustny - do wyboru: - metodyka, - literatura, - językoznawstwo. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności - języka włoskiego lub filologii włoskiej.
  - język hiszpański z. Z. 25 Egzamin pisemny - do wyboru: - język hiszpański, francuski, angielski, niemiecki, rosyjski, włoski.
Egzamin ustny:
- język obcy - wybrany na egzaminie pisemnym,
- język polski.
 
  - germańska dla absolwentów NKJN w. MU. 40 Egzamin ustny - do wyboru:
- metodyka nauczania języka niemieckiego,
- literaturoznawstwo,
- językoznawstwo niemieckie.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności - języka niemieckiego.
31. Kolegium Języka Biznesu
- język angielski
- język niemiecki
w. Z. 40
20
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim lub niemieckim z zakresu materiału szkoły średniej poszerzona o wiedzę dotyczącą bieżących problemów społecznych, gospodarczych i politycznych.  
32. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej z. M. 150 Egzamin ustny z wiedzy humanistycznej, problemów środków masowego przekazu i predyspozycji do zawodu.  
33. Zarządzanie i marketing z. Z. 120
Chorzów
90
Jastrzębie
Konkurs świadectw z przedmiotów:
- matematyka,
- język polski,
- historia.
Kandydaci, którzy na świadectwie dojrzałości uzyskali ocenę mierną z matematyki, języka polskiego i historii nie będą przyjmowani.
34. Zarządzanie i marketing z. MU. 120 1) Nie więcej niż 50 miejsc bez postępowania kwalifikacyjnego dla absolwentów Szkoły Zarządzania UŚ, którzy ukończyli studia w roku akad. 1997/98, 1998/99 oraz 1999/2000 oraz uzyskali średnią ocen ze studiów nie mniejszą niż 4, 0. O zakwalifikowaniu na listę przyjętych decyduje miejsce zajęte przez kandydata na liście rankingowej.
2) Kryterium przyjęć pozostałych kandydatów następuje na podstawie egzaminu pisemnego - testowego z przedmiotów:
- język obcy - do wyboru:
angielski lub francuski,
- nauki o zarządzaniu.
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci uczelni państwowych, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie zarządzania i marketingu.
  KATOWICE 7415  
FILIA W CIESZYNIE
35. Etnologia z. M. 50 Egzamin pisemny - geografia lub historia (do wyboru). Konkurs świadectw: - język polski, - historia, - geografia.  
36. Wychowanie muzyczne z. M. 80 Egzamin pisemny - kształcenie słuchu.  
37. Wychowanie plastyczne z. M. 110 Sprawdzian zdolności kierunkowych:
- rysunek z natury,
- rysunek z wyobraźni.
 
38. Pedagogika z. M. 180
Cieszyn
160
Jastrzębie
Interpretacja tekstu o problematyce pedagogicznej.
Rozmowa kwalifikacyjna na temat motywów starań o przyjęcie na studia pedagogiczne.
Konkurs świadectw:
- język polski,
- język obcy (w przypadku kilku jęz. obcych będzie brana pod uwagę ocena korzystniejsza),
- historia,
- wiedza o społeczeństwie,
- matematyka,
- fizyka
oraz wyniki z egzaminów pisemnych maturalnych bez względu na przedmiot.
 
  Pedagogika z. Z. 180 Rozmowa kwalifikacyjna na temat motywów starań o przyjęcie na studia pedagogiczne.
Konkurs świadectw:
- język polski,
- język obcy (w przypadku kilku jęz. obcych będzie brana pod uwagę ocena korzystniejsza),
- historia,
- wiedza o społeczeństwie,
- matematyka,
- fizyka
oraz wyniki z egzaminów pisemnych maturalnych bez względu na przedmiot.
 
  Pedagogika - specjalność: Animacja Społeczno-Kulturalna z. M. 50 Praca pisemna sprawdzająca rozumienie tekstu oraz umiejętności wyrażania własnych refleksji w sposób merytoryczny, logiczny i poprawny językowo.
Rozmowa kwalifikacyjna z wykorzystaniem informacji i dokumentów dotyczących własnej aktywności kulturalno-oświatowej kandydata (współpracy z instytucjami kulturalno-oświatowymi, uczestnictwa w kołach zainteresowań, działań kulturalno-oświatowych z dziećmi i młodzieżą itp. ).
 
  Edukacja Filozoficzno-Społeczna z. M. 40 Test ze znajomości podstawowych pojęć filozoficznych.
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca aktualnych problemów etycznych, kulturowych i społecznych.
Głównym jej celem jest sprawdzenie umiejętności dostrzegania i formułowania tych problemów oraz zdolności kandydata do spójnego uzasadniania swoich przekonań.
 
  Edukacja Religijna z. M. 30 Test ze znajomości Biblii i historii Kościoła.
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca ogólne wiadomości o Kościele (w zależności od wyznania) oraz podstawowych wiadomości z historii biblijnej i katechizmu.
 
  - 2-letnie studia licencjackie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej po SN z. Z. 100 Konkurs dyplomów SN.  
  - 2-letnie studia magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej po 2-let. st. zawodowych (lic. ). z. MU. 180 Konkurs dyplomów licencjackich.  
  CIESZYN 1160  
  OGÓŁEM UCZELNIA 8575