KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA DZIENNE

Objaśnienia skrótów w rubryce "System i rodzaj studiów":

"dz. M. " dzienne studia magisterskie
"z. M. " zaoczne studia magisterskie
"w. M. " wieczorowe studia magisterskie
"dz. Z. " dzienne studia zawodowe
"z. Z. " zaoczne studia zawodowe
"w. Z. " wieczorowe studia zawodowe
"dz. MU. " dzienne studia magisterskie uzupełniające
"z. MU. " zaoczne studia magisterskie uzupełniające
"w. MU. " wieczorowe studia magisterskie uzupełniające

Lp. Kierunek studiów System i rodzaj studiów Limit miejsc Kryterium - zakres kwalifikacji Dodatkowe kryteria kwalifikacji
1. Biologia dz. M 160 Egzamin pisemny - testowy: - biologia i chemia. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 50% prawidłowych odpowiedzi z egzaminu testowego.
2. Chemia dz. M. 120 Egzamin pisemny - testowy z chemii.  
3. Chemia - chemia środowiska dz. M. 70 Egzamin pisemny - testowy z chemii.  
4. Fizyka dz. M. 180 Konkurs świadectw:
- fizyka,
- matematyka.
Do ustalenia średniej bierze się pod uwagę wyższą z ocen na świadectwie końcowym szkoły i na świadectwie maturalnym - z każdego przedmiotu. Oceny brane pod uwagę do obliczenia średniej to: 6, 5, 4, 3. Uwaga! Uczelnia nie będzie przyjmować dokumentów od kandydatów, którzy na świadectwie końcowym jak i na maturalnym uzyskali ocenę mierną z fizyki lub matematyki.
5. Fizyka - fizyka medyczna dz. Z. 40 Konkurs świadectw:
- fizyka,
- matematyka,
- biologia lub chemia (tylko w przypadku braku oceny z biologii).
Do ustalenia średniej bierze się pod uwagę wyższą z ocen na świadectwie końcowym szkoły i na świadectwie maturalnym - z każdego przedmiotu. Oceny brane pod uwagę do obliczenia średniej to: 6, 5, 4, 3. Uwaga! Uczelnia nie będzie przyjmować dokumentów od kandydatów, którzy na świadectwie końcowym jak i na maturalnym uzyskali ocenę mierną z fizyki lub matematyki lub przedmiotu trzeciego - biologii lub chemii.
  Fizyka- informatyka dz. Z. 40Katowice
50JastrzębieZdrój
Konkurs świadectw:
- fizyka,
- matematyka.
Do ustalenia średniej bierze się pod uwagę wyższą z ocen na świadectwie końcowym szkoły i na świadectwie maturalnym - z każdego przedmiotu. Oceny brane pod uwagę do obliczenia średniej to: 6, 5, 4, 3. Uwaga! Uczelnia nie będzie przyjmować dokumentów od kandydatów, którzy na świadectwie końcowym jak i na maturalnym uzyskali ocenę mierną z fizyki lub matematyki
6. Fizyka: - dwukierunkowe kształcenie nauczycieli w zakresie fizyki i chemii dz. M. 50 Konkurs świadectw:
- fizyka,
- matematyka,
- chemia.
Do ustalenia średniej bierze się pod uwagę wyższą z ocen na świadectwie końcowym szkoły i na świadectwie maturalnym - z każdego przedmiotu. Oceny brane pod uwagę do obliczenia średniej to: 6, 5, 4, 3. Uwaga! Uczelnia nie będzie przyjmować dokumentów od kandydatów, którzy na świadectwie końcowym jak i na maturalnym uzyskali ocenę mierną z fizyki lub matematyki lub chemii.
  Fizyka: - dwukierunkowe kształcenie nauczycieli w zakresie fizyki i informatyki dz. M. 30 Konkurs świadectw: - fizyka, - matematyka. Do ustalenia średniej bierze się pod uwagę wyższą z ocen na świadectwie końcowym szkoły i na świadectwie maturalnym - z każdego przedmiotu. Oceny brane pod uwagę do obliczenia średniej to: 6, 5, 4, 3. Uwaga! Uczelnia nie będzie przyjmować dokumentów od kandydatów, którzy na świadectwie końcowym jak i na maturalnym uzyskali ocenę mierną z fizyki lub matematyki
7. Matematyka dz. M. 150 Egzamin pisemny i ustny z matematyki.  
8. Wychowanie techniczne dz. M. 150 Egzamin ustny z matematykioraz
Konkurs świadectw:
- matematyka,
- fizyka,
- technika lub informatyka dla absolwentów LO,
natomiast dla absolwentów szkół technicznych - ocena egzaminu z przedmiotu - przygotowanie zawodowe.
Przy ustalaniu kolejności przyjęć będzie brana pod uwagę suma punktów za ocenę z egzaminu ustnego oraz średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z wymienionych przedmiotów.
Kandydaci, którzy z egzaminu ustnego, z matematyki otrzymali ocenę niedostateczną nie będą dopuszczeni do dalszej kwalifikacji.
Przy obliczaniu ilości punktów decydującej o przyjęciu, ocena z egzaminu będzie stanowiła 2/3, - a średnia ze świadectwa dojrzałości 1/3 punktów.
W przypadku braku przedmiotu na świadectwie do obliczenia średniej przyjmuje się ocenę 0, z zachowaniem liczby przedmiotów.
9. Informatyka dz. Z. 90 Egzamin ustny z matematykioraz
Konkurs świadectw:
- matematyka,
- fizyka,
- informatyka.
Przy ustalaniu kolejności przyjęć będzie brana pod uwagę suma punktów za ocenę z egzaminu ustnego oraz średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z wymienionych przedmiotów. Kandydaci, którzy z egzaminu ustnego, z matematyki otrzymali ocenę niedostateczną nie będą dopuszczeni do dalszej kwalifikacji. Przy obliczaniu ilości punktów decydującej o przyjęciu, ocena z egzaminu będzie stanowiła 2/3, - a średnia ze świadectwa dojrzałości 1/3 punktów. W przypadku braku przedmiotu na świadectwie do obliczenia średniej przyjmuje się ocenę 0, z zachowaniem liczby przedmiotów.
10. Informatyka- dla absolwentów licencjackich studiów informatycznych dz. MU. 65 Egzamin ustny z informatyki. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku - informatyka w UŚ lub innej uczelni oraz na kierunku - fizyka specjalność: informatyka w UŚ.
11. Prawo dz. M. 250 Egzamin pisemny - testowy obejmujący historię oraz wiedzę o społeczeństwie. (Czas trwania egzaminu - 60 minut)  
12. Pedagogika:
- opiekuńczo wychowawcza,
- wczesnoszkolna,
- specjalna
- resocjalizacja
- zdrowia
dz. M. 220 Egzamin pisemny - testowy:
- język polski z elementami wiedzy humanistycznej.
 
13. Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim dz. Z. 30 Egzamin pisemny - testowy:
- język polski z elementami wiedzy humanistycznej
- język angielski. Egzamin ustny: - język angielski.
14. Psychologia dz. M. 80 Egzamin pisemny - testowy obejmujący zagadnienia z: - języka polskiego, - wiedzy o kulturze, - wiedzy o świecie współczesnym- biologii. Zadania testowe będą sprawdzały również umiejętność logicznego rozumowania i wnioskowania.  
15 Historia dz. M. 115 Egzamin pisemny - testowy z historii z elementami wiedzy o społeczeństwie. (Czas trwania egzaminu - 90 minut) Podstawą opracowania pytań testowych będzie zakres nauczania historii w szkole średniej i elementy wiedzy o społeczeństwie. Test będzie łączył różne formy (np. wyboru, dopełnienia, jednoznacznej odpowiedzi).
16 Filozofia dz. M. 115 Egzamin ustny:
- literatura polska i powszechna XX wieku (wg programu szkoły średniej),
- filozofia - egzamin z wybranej książki z listy książek podanych w informatorze dla kandydatów na studia.
17. Filozofia dz. MU. 20 Przyjęcie na studia na podstawie średniej ocen ze studiów licencjackich. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata z filozofii. Uwaga: Studia zostaną uruchomione, jeżeli zgłosi się co najmniej 20 kandydatów.
18. Politologia dz. M. 130 Egzamin pisemny - testowy:
- z historii i wiedzy o społeczeństwie wraz z elementami geografii,
- język obcy (do wyboru: j. ang., niem., ros., fran. ).
19. Socjologia dz. M. 70 Egzamin pisemny: - historia (nowożytna i najnowsza), - język obcy. Egzamin ustny:
- język polski (literatura XIX i XX wieku),
- historia (nowożytna i najnowsza) z elementami wiedzy o społeczeństwie.
 
20 Socjologia specjalność: praca socjalna dz. Z. 60 Egzamin ustny:
- z wiedzy o społeczeństwie oraz problemów i kwestii społecznych.
 
21. Socjologia dz. MU. 40 Kryterium przyjęć jest średnia ocen ze studiów licencjackich ž co najmniej 3, 5 oraz rozmowa kwalifikacyjna na temat przyszłej pracy magisterskiej z zakresu znajomości problemów i kwestii społecznych, socjologii ogólnej, socjologii organizacji i zarządzania, pracy socjalnej. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie pracy socjalnej.
22. Geografia dz. Z. +MU. 100 Egzamin ustny z geografii.  
23. Geologia dz. Z. +MU. 100 Egzamin ustny z geografii.  
24. Geologia - specj. geofizyka (specjalność międzywydziałowa prowadzona wspólnie z Instytutem Fizyki) dz. M. 60 Konkurs świadectw: - matematyka (przedmioty główne) - fizyka - chemia lub geografia (przedmiot dodatkowy - uwzględniona będzie ocena wyższa) Konkurs świadectw odbywa się przez przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty. Na studia przyjmowane będą osoby z największą liczbą punktów (max 70 punktów).
Punktacja uwzględniająca skalę ocen od 2 do 6:
matem. fizyka geografia/
chemia
6-30p. 6-30p. 6-10p.
5-25p. 5-25p. 5-8p.
4-20p. 4-20p. 4-6p.
3-15p. 3-15p. 3-4p.
2-10p. 2-10p. 2-2p.
25. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna dz. M. 100 Konkurs świadectw (średnia z przedmiotów): - język polski, - język obcy, - matematyka lub historia (z uwzględnieniem wyższej oceny). Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o książce, prasie, bibliotece oraz predyspozycji zawodowych. Oceny brane pod uwagę do obliczenia średniej to: 6, 5, 4, 3. Uwaga! Uczelnia nie będzie przyjmować dokumentów od kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości uzyskali ocenę mierną z języka polskiego, języka obcego, matematyki lub historii.
26. Kulturoznawstwo dz. M. 120 Egzamin pisemny:
- język polski z elementami wiedzy o kulturze, teatrze i filmie.
Egzamin ustny:
- język polski z elementami wiedzy o kulturze, teatrze i filmie (bez gramatyki jęz. polskiego).
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.
27. Filologia polska dz. M. 240 Egzamin pisemny - testowy:
- język polski (test interpretacyjny, stylistyczny, gramatyczny).
Egzamin ustny:
- język polski.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.
28. Filologia: - angielska dz. Z
i dz. M.
45 Egzamin pisemny:
- język angielski.
Egzamin ustny:
- język angielski,
- język polski.
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie 60% punktów z całości egzaminu pisemnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 35% punktów z całości egzaminu pisemnego.
  - kultura i literatura brytyjska i amerykańska dz. M. 15 Egzamin pisemny:
- język angielski.
Egzamin ustny:
- język angielski,
- język polski.
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie 60% punktów z całości egzaminu pisemnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 35% punktów z całości egzaminu pisemnego.
  - angielska dla absolwentów -
3-letnich studiów zawodowych
- kolegiów językowych nauczycielskich
dz. MU 90 Rozmowa kwalifikacyjna z dziedziny przyszłej pracy magisterskiej - do wyboru:
- kultura i literatura brytyjska,
- kultura i literatura amerykańska,
- metodyka nauczania języków obcych,
- językoznawstwo.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności - języka angielskiego lub filologii angielskiej.
  - romańska dz. Z. 25 Egzamin pisemny:
- język francuski.
Egzamin ustny:
- język francuski,
- język polski.
 
  -romańska dla absolwentów -
3-letnich studiów zawodowych
- kolegiów językowych
dz. MU. 20
25
Egzamin ustny - do wyboru:
- językoznawstwo,
- metodyka nauczania jęz. francuskiego,
- literatura francuska.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności - języka francuskiego lub filologii romańskiej.
  - filologia włoska dz. Z. 25 Egzamin pisemny:
- język włoski,
Egzamin ustny:
- język włoski,
- język polski.
 
  - filologia włoska dla absolwentów -
3-letnich studiów zawodowych
- kolegiów językowych
dz. MU. 25 Egzamin ustny - do wyboru:
- językoznawstwo,
- metodyka,
- literatura.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności - języka włoskiego lub filologii włoskiej.
  - język francuski dz. Z. 25 Egzamin pisemny:
- język francuski.
Egzamin ustny:
- język francuski,
- historia i geografia Francji (wybrane zagadnienia).
 
  - język francuski dz. MU. 20 Egzamin ustny - do wyboru: - językoznawstwo, - literatura. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności - języka francuskiego.
  - język hiszpański dz. Z. 25 Egzamin pisemny - do wyboru:
- język hiszpański, francuski, angielski, niemiecki, rosyjski, włoski.
Egzamin ustny:
- język obcy - wybrany na egzaminie pisemnym,
- język polski.
 
  - język hiszpański dz. MU. 20 Egzamin ustny:
- językoznawstwo,
- literatura.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności - języka hiszpańskiego.
  - germańska dz. M. 30 Egzamin pisemny:
- język niemiecki (test gramatyczny).
Egzamin ustny:
- język niemiecki z elementami realioznawstwa.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 40% punktów z egzaminu pisemnego.
  - kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego dz. M. 20 Egzamin pisemny:
- język niemiecki (test gramatyczny).
Egzamin ustny:
- język niemiecki z elementami realioznawstwa.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 40% punktów z egzaminu pisemnego.
  - germańska dla absolwentów -
3-let. uniwersyteckich studiów zawodowych
dz. MU. 30 Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii literatury, językoznawstwa i metodyki nauczania języka niemieckiego. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata o specjalności - języka niemieckiego.
  - rosyjska dz. M. 50 Egzamin pisemny -
testowy z języka rosyjskiego.
Egzamin pisemny (test) uznaje się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi (punktów).
  - języki wschodnio- słowiańskie:
- język rosyjski (od podstaw)
dz. Z. 40
20
Egzamin pisemny -
testowy z języka rosyjskiego.
Egzamin pisemny -
testowy z wybranego języka zachodnio-europejskiego:
angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.
Egzamin pisemny (test) uznaje się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi (punktów).
  - słowiańska oraz językoznawstwo stosowane: języki południowosłowiańskie, zachodniosłowiańskie dz. Z. 15
15
Egzamin pisemny:
- test z wybranego nowożytnego języka obcego (zakres szkoły średniej).
 
  - słowiańska
- języki południowosłowiańskie, zachodniosłowiańskie
dz. MU. 35
35
Egzamin ustny z:
- historii literatury I-go języka kierunkowego (lit. ) lub z gramatyki opisowej I-go języka kierunkowego (jęz. )
- dla spec. filologicznej;
- teorii przekładu lub z gramatyki opisowej I-go języka kierunkowego
- dla spec. języki.
 
  - klasyczna dz. M. 15 Egzamin ustny:
- język łaciński,
- elementy historii i kultury antycznej (z zakresu wiadomości z historii i języka polskiego).
 
29. Kolegium Języka Biznesu - język angielski - język niemiecki - język francuski - język rosyjski (zaaw. ) - język rosyjski (dla początkujących) dz. Z. (płatny II-gi jęz. obcy) 60
40
20
20
20
Egzamin pisemny (test) z wybranego języka kierunkowego.
Egzamin ustny:
- język obcy zdawany na egzaminie pisemnym z elementami wiedzy o polityce, gospodarce i społeczeństwie.
Do grupy z językiem rosyjskim początkującym egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego, niemieckiego bądź francuskiego - do wyboru przez kandydata.
Egzamin pisemny (test) uznaje się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum 61% poprawnych odpowiedzi (punktów). Do egzaminu ustnego dopuszczeni będą wszyscy kandydaci.
30. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia dz. Z. 8 I Wstępna kwalifikacja na podstawie przedstawionych prac własnych.
Sprawdzian uzdolnień, w tym:
- reportaż fotograficzny,
- test wiedzy humanistycznej: film, historia sztuki, fotografia, wiedza o mediach.
II Egzamin pisemny:
- analiza warsztatowa obrazu filmowego,
- język obcy.
III Egzamin ustny:
- realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego,
- wiedza o sztuce i technikach audiowizualnych (historia sztuki, filmu, literatura, fotografia, fotochemia).
Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie uniemożliwia przystąpienie do następnego etapu.
31. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia dz. MU. 15 Rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o przedstawione własne prace audiowizualne i fotografie.  
32. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej dz. M. 20 I Pisemny sprawdzian uzdolnień, w tym:
- test wiedzy humanistycznej,
- test predyspozycji do zawodu, Wstępna rozmowa kwalifikacyjna na temat ww. testu.
II Egzamin pisemny:
- analiza filmu fabularnego,
- język obcy.
III Egzamin ustny:
- propedeutyka nauki o społeczeństwie, - elementy wiedzy o sztuce: film, telewizja, malarstwo, literatura, teatr,
- praktyczny sprawdzian przydatności zawodowej.
Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie uniemożliwia przystąpienie do następnego etapu.
33. Reżyseria dz. M. 8 I. Pisemny test predyspozycji do zawodu.
Test wiedzy humanistycznej.
II. Egzamin pisemny:
- zadanie analityczno-scenariopisarskie,
- język obcy.
Egzamin ustny:
- zadanie montażowe,
- zadanie inscenizacyjne.
III. Praktyczny sprawdzian umiejętności zawodowych:
- reportaż fotograficzny,
- realizacja scenki teatralnej,
- obrona zrealizowanych prac, Rozmowa kwalifikacyjna (w tym obrona prac własnych, załączonych do podania na studia).
Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie uniemożliwia przystąpienie do następnego etapu.
34. Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych- nauki polityczne dz. MU. 50 Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim ze znajomości kultury, historii i aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Francji. Kandydaci powinni mieć ukończone co najmniej 2 lata studiów wyższych na dowolnym kierunku, są absolwentami szkoły wyższej lub ukończyli 3-let. kolegium językowe.
35. Zarządzanie i marketing dz. Z. 80 Egzamin pisemny - testowy:
- historia od roku 1945 z elementami wiedzy o społeczeństwie,
- język obcy.
 
36. Zarządzanie i marketing dz. MU. 90 1) Nie więcej niż 40 miejsc bez postępowania kwalifikacyjnego dla absolwentów Szkoły Zarządzania UŚ, którzy ukończyli studia w roku akad. 1997/98, 1998/99 oraz 1999/2000 oraz uzyskali średnią ocen ze studiów nie mniejszą niż 4, 0. O zakwalifikowaniu na listę przyjętych decyduje miejsce zajęte przez kandydata na liście rankingowej.
2) Kryterium przyjęć pozostałych kandydatów następuje na podstawie egzaminu pisemnego - testowego z przedmiotów:
- język obcy - do wyboru: angielski lub francuski,
- nauki o zarządzaniu.
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci uczelni państwowych, którzy uzyskali dyplom licencjata w zakresie zarządzania i marketingu.
37. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne dz. M. 20 Egzamin pisemny - testowy:
- język polski,
- historia,
- język obcy.
Egzamin ustny:
- język polski lub historia (do wyboru)
Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o kulturze.
Warunkiem dopuszczenia do etapu ustnego jest uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich egzaminów pisemnych. Temat rozmowy kwalifikacyjnej precyzują kandydaci, załączając do podania o przyjęcie dwa zakresy tematyczne prezentujące indywidualne zainteresowania kandydata i listy lektur z tych zakresów - po 4 pozycje. Komisja egzaminacyjna dokonuje wyboru jednej propozycji. Negatywny wynik z któregokolwiek zakresu kwalifikacji zeruje wynik postępowania kwalifikacyjnego.
38. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze dz. M. 20 Egzamin pisemny - testowy:
- matematyka oraz jeden z nw. przedmiotów (do wyboru):
fizyka, chemia, biologia, geografia.
Zakres materiału obejmuje program Liceum Ogólnokształcącego. Za każdy test można otrzymać do 50 punktów. Wynik każdego testu zostanie podzielony przez średnią arytmetyczną wyników otrzymanych przez wszystkich kandydatów zdających dany test.
Jeśli liczba kandydatów zdających dany test nie przekracza 5, za średni wynik testu przyjmuje się 25 punktów. Tak obliczone wyniki obu testów zostaną pomnożone przez siebie i przez liczbę 1000, dając końcowy wynik egzaminu
  KATOWICE  4181   
FILIA W CIESZYNIE
39. Etnologia dz. M. 50 Egzamin pisemny i ustny z geografii lub historii - do wyboru.  
40. Pedagogika dz. M. 350
Cieszyn
120
Jastrzębie-Zdrój
Interpretacja tekstu o problematyce pedagogicznej.
Rozmowa kwalifikacyjna na temat motywów starań o przyjęcie na studia pedagogiczne.
Konkurs świadectw dojrzałości:
- język polski,
- język obcy (w przypadku kilku jęz. obcych będzie brana pod uwagę ocena korzystniejsza),
- historia, - wiedza o społeczeństwie,
- matematyka,
- fizyka, oraz wyniki z egzaminów pisemnych maturalnych bez względu na przedmiot.
 
  Pedagogika - specjalność:
Animacja Społeczno-Kulturalna
dz. M. 50 Praca pisemna sprawdzająca rozumienie tekstu oraz umiejętności wyrażania własnych refleksji w sposób merytoryczny, logiczny i poprawny językowo.
Rozmowa kwalifikacyjna z wykorzystaniem informacji i dokumentów dotyczących własnej aktywności kulturalno-oświatowej kandydata (współpracy z instytucjami kulturalno-oświatowymi, uczestnictwa w kołach zainteresowań, działań kulturalno-oświatowych z dziećmi i młodzieżą itp. ).
Konkurs świadectw (oceny: język polski, matematyka, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka oraz wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych bez względu na przedmiot).
 
  Edukacja Filozoficzno-Społeczna dz. M. 40 Test ze znajomości podstawowych pojęć filozoficznych. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca aktualnych problemów etycznych, kulturowych i społecznych. Głównym jej celem jest sprawdzenie umiejętności dostrzegania i formułowania tych problemów oraz zdolności kandydata do spójnego uzasadniania swoich przekonań.  
  Edukacja Religijna dz. M. 30 Test ze znajomości Biblii i historii Kościoła. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca ogólne wiadomości o Kościele (w zależności od wyznania) oraz podstawowych wiadomości z historii biblijnej i katechizmu.  
41. Wychowanie muzyczne dz. M. 40 Sprawdzian praktyczny - polegający na ocenie predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych oraz ocena przygotowania w zakresie gry na dwóch instrumentach, w tym obowiązkowo na fortepianie.
Egzamin pisemny - testowy z:
- wiedzy o kulturze muzycznej.
Egzamin ustny z:
- historii i zasad muzyki.
 
42. Wychowanie plastyczne dz. M. 75 Sprawdzian praktyczny kierunkowy z rysunku i malarstwa.
Egzamin ustny z:
- wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych.
Wymagane są jedynie elementarne predyspozycje.
  CIESZYN   755    
  UCZELNIA RAZEM   4936