Studia podyplomowe w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego

Podyplomowe studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Przeznaczone są dla pracowników sieci bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek naukowych, a także placówek informacji różnych typów, magistrów różnych specjalności, którzy nie posiadają formalnych kwalifikacji zawodowych. Program studiów łączy przedmioty zawodowe, dające kompendium wiedzy teoretycznej i umiejętności niezbędnych we współczesnej pracy bibliotekarskiej (m.in. teoria i metodologia nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej; czytelnictwo; historia książki i bibliotek; zagadnienia wydawnicze i księgarskie; problemy edukacji medialnej i regionalnej). Przygotowuje się słuchaczy do korzystania w pracy bibliotecznej z nowoczesnych technologii informacyjnych (obsługa komputera, tworzenie baz danych, stron domowych). W programie znalazły się również podstawy konserwacji i ochrony zbiorów bibliotecznych. Wiedzę praktyczną dają ćwiczenia z bibliotekarstwa, pedagogiki i metodyki bibliotecznej, a także praktyka zawodowa w bibliotekach różnych typów.

Opracowano na podstawie www.ibin.us.edu.pl

Podyplomowe studia Biblioteki i systemy informacyjne w Unii Europejskiej

IBIN rozpoczął od połowy lat 90. działania promujące wymiar europejski w edukacji informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, polegające na wprowadzaniu modyfikacji do programu kształcenia na studiach dziennych i zaocznych oraz dostosowaniu go do standardów europejskich, szczególnie w zakresie udziału nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w tym multimedialnych, hipermedialnych i telekomunikacyjnych oraz zintegrowania go z przedmiotami zawodowymi. W 1999 r. powołano Podyplomowe Studia o zakresie: Biblioteki i Systemy Informacyjne w Unii Europejskiej. Program studiów uwzględnia założenia społeczeństwa informacyjnego i obejmuje zagadnienia informacji naukowej, współczesnego bibliotekarstwa, technologii informacyjnych w kontekście Unii Europejskiej.

Całość została ujęta w kilku modułach tematycznych: wstęp do problematyki integracji europejskiej (system prawa i struktura Unii; źródła informacji w Unii Europejskiej; zautomatyzowane systemy informacji Unii; języki informacyjno-wyszukiwawcze w systemach informacyjnych); kartoteki haseł wzorcowych, informacja prawna i parlamentarna Unii; prawne aspekty dostępu do informacji; ochrona informacji, europejski rynek usług informacyjnych; zarządzanie informacją; biblioteki w Unii Europejskiej; programy działań dla bibliotek w Unii; rozwój otwartych systemów bibliotecznych; wyszukiwanie informacji w sieciach komputerowych.

Uczestnikami studiów mogą być pracownicy informacji naukowej, osoby pracujące w sektorze usług informacyjnych, bibliotekarze wszystkich typów bibliotek, a także nauczyciele-bibliotekarze, posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub dyplom innych studiów magisterskich, inżynierskich (w tym przypadku są wymagane dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje w zakresie informacji, dokumentacji czy bibliotekarstwa, np. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych bibliotekarskich, kursów bibliotekarskich itp.).

Diana Pietruch-Reizes

Podyplomowe Studia - Zarządzanie i Marketing w Bibliotekach

Uwzględniając aktualne potrzeby zawodowe środowiska bibliotekarzy, a zwłaszcza kierowniczej kadry bibliotek, IBIN postanowił zorganizować od października 2005 r. studia podyplomowe Zarządzanie i Marketing w Bibliotekach. Program studiów obejmuje problemy zarządzania strategicznego biblioteką, zarządzania zasobami ludzkimi biblioteki, a także zastosowania marketingu do promocji usług bibliotecznych, zgodne z najnowszymi tendencjami w tym zakresie. Szczególnie przydatny w programie studiów może okazać się przedmiot Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, prowadzony przez pracownika Euro Info Centrum w Katowicach. Dzięki nawiązaniu tej współpracy słuchacze otrzymają możliwość pozyskania wiedzy oraz kompetencji praktycznych w zakresie poszukiwania funduszy z Unii Europejskiej aż po praktykę wypełniania formularzy wniosków.

Joanna Kamieńska