Towarzystwa Naukowe

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
40-032 KATOWICE , Plac Sejmu Śląskiego 1
www.ptin.org.pl , e-mail: ptin@ptin.org.pl

PTIN
Geneza, cele i zadania Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej (PTIN)

PTIN zostało utworzone w Warszawie w 1992 r., należy zatem do młodych instytucji społecznego ruchu naukowego. Zrzesza pracowników i użytkowników informacji naukowej ze wszystkich dziedzin nauki, działalności społecznej i praktyki gospodarczej. Siedziba PTIN (od 2004 r.) mieści się w Katowicach przy IBIN. Od 2000 r. funkcję prezesa PTIN pełni dr Diana Pietruch-Reizes. Podstawowe cele PTIN wyrażają się m.in.: w upowszechnianiu wiedzy na temat teorii i praktyki informacji naukowej i technicznej oraz o roli i znaczeniu informacji w nowocześnie funkcjonującej gospodarce; współuczestniczeniu w kształtowaniu polityki informacyjnej państwa; wpływaniu na rozwój informacji naukowej i technicznej poprzez uczestniczenie członków PTIN w zespołach opiniujących przedsięwzięcia w zakresie informacji naukowej; inicjowaniu prac na rzecz integracji krajowych środowisk twórców i użytkowników informacji - przedstawicieli instytucji zajmujących się gromadzeniem, opracowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji naukowej.

Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

Co dwa lata PTIN organizuje konferencje naukowe pod nazwą Krajowe Forum INT, integrując twórców i użytkowników informacji w celu wymiany doświadczeń, zapoznania się z nowymi tendencjami rozwojowymi w odniesieniu do informacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dotychczas odbyło się siedem konferencji. We współpracy z IBIN przygotowano VI Krajowe FORUM INT pod hasłem "Informacja - Wiedza -Gospodarka" pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów i patronatem naukowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, 18-20 wrzesień 2001 r.). Następnie odbyło się VII Krajowe FORUM INT (Ustroń, 17-19 wrzesień 2003 r.) pod hasłem "Usługi, aplikacje, treści w gospodarce opartej na wiedzy". Wspólnie Z IBiIN UŚ trwają przygotowania do VIII Krajowego FORUM INT, które będzie obradować pod hasłem "Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy" (Zakopane, 12-14 październik 2005 r.).

Inicjatywy wydawnicze PTIN

Działalność wydawnicza PTIN obejmuje redagowanie i publikowanie od 1993 r. kwartalnika "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" (PTINT), czasopisma o charakterze naukowo-fachowym. W 2000 r. PTIN zainicjowało serię wydawniczą - "Prace PTIN", w ramach której ukazały się dotychczas tytuły prezentujące problematykę teorii i praktyki informacji naukowej i technicznej w perspektywie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej.

Diana Pietruch-Reizes

POLSKIE TOWARZYSTWO BIBLIOLOGICZNE
ODDZIAŁ KATOWICKI
40-032 KATOWICE , Plac Sejmu Śląskiego 1
e-mail: jolanta@homer.fil.us.edu.pl

PTB
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne ( (The Polish Bibliological Association - PTB), Zarejestrowane 1 sierpnia 1989 r., jest towarzystwem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym, które ma na celu "rozwijanie nauki o książce i upowszechnianie jej osiągnięć, a także integrowanie wszystkich środowisk zawodowych związanych z książką" (Statut, zatwierdzony w 1989 r., zmiany w 2001 r.). Oddział katowicki od 1993 r. jest jednym z 4 oddziałów terenowych. Członkami są głównie pracownicy naukowi wyższych uczelni, bibliotek naukowych, wydawnictw. Cele Towarzystwa są realizowane głównie przez: działalność naukowo-badawczą i wydawniczą w zakresie księgoznawstwa oraz wprowadzanie tej problematyki do innych dziedzin wiedzy; organizowanie i współorganizowanie sympozjów i konferencji na istotne tematy związane z życiem książki w Polsce; formułowanie stanowisk i opracowywanie ekspertyz odnoszących się do tych problemów; współdziałanie z właściwymi władzami, instytucjami, komitetami, towarzystwami naukowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinach objętych działalnością PTB (jak Polskie Towarzystwo Czytelnicze, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich). Towarzystwo podjęło ważne problemy ochrony piśmienniczego dziedzictwa kulturalnego, dopełnienia i weryfikacji historii książki polskiej XX w. oraz współczesnej polityki bibliotecznej, współpracując z krajowymi i zagranicznymi instytucjami. Przeprowadzano ekspertyzy na zamówienie resortu kultury i bibliotek naukowych. Zorganizowano kilkanaście ogólnokrajowych bądź międzynarodowych konferencji, forów dyskusyjnych itp., zakończonych publikacjami. Oprócz uczestnictwa w działalności kierowanej przez Zarząd Główny PTB, każdy z oddziałów terenowych prowadzi własne prace, uzależnione od potrzeb i zainteresowań swojego otoczenia.

Prace oddziału katowickiego są silnie związane z IBIN oraz bibliotekami naukowymi środowiska. Obecnie prezesem jest prof. dr hab. Leonard Ogiermann. Członkowie uczestniczą we wszystkich projektach oddziału, patronują działalności studenckiej (m. in. wspierają Studenckie Koło Bibliologiczne). Oddział organizuje i współorganizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe zakończone publikacjami (jak np. Problemy wydawnicze i marketing współczesnej książki naukowej i akademickiej. I Krajowa Konferencja. Katowice, 19 listopada 1998. Red. L. Ogierman. Katowice 1998; Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski XVI-XX w. Paralele i różnice. Red. J. Gwioździk, E. Różycki, Katowice 2004).

Jolanta Gwioździk