DOKUMENTY KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydaci na I rok studiów składają następujące dokumenty:

  1. wypełniony według ustalonego wzoru formularz zawierającym m. in. podanie i życiorys;
  2. świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, albo jego duplikat; w przypadku studiów uzupełniających - oprócz świadectwa dojrzałości rónież odpis dyplomu licencjata (studenci rozpoczynający studia na drugim kierunku od pierwszego roku studiów na ogólnych zasadach rekrutacji dostarczają zaświadczenie o odbywaniu studiów z właściwego dziekanatu; dotyczy to tylko studentów Uniwersytetu Śląskiego);
  3. trzy fotografie o wymiarze 37 x 52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle;
  4. orzeczenie lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do studiów na określonym kierunku, a w przypadku kandydatów, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie. Dotyczy Wydziałów: Mat.-Fiz.-Chem. (kierunki: chemia i fizyka), Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi, Techniki (kierunek wychowanie techniczne) oraz MISM-P. Kandydaci, którzy nie spełniają wymogów zdrowotnych, nie będą przyjęci na ww. Wydziały (kierunki) studiów;
  5. wypis z dowodu osobistego lub kserokopię;
  6. kandydaci na kierunki studiów magisterskich uzupełniających (MU): administracja, geografia, geologia, pedagogika, politologia, socjologia, zarządzanie i marketing - dostarczają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów licencjackich, poświadczone przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia zawodowe;
  7. osoby zakonne ubiegające się o przyjęcie na kierunek: teologia - dostarczają nadto zgodę swojego bezpośredniego przełożonego na podjęcie studiów;
  8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów.

Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości według zasad "nowej matury" zobowiązani są dostarczyć świadectwo dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do dnia postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu listy przyjętych na I rok studiów jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata z tej listy.