PUBLIKACJE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

"Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". Tom 14 Red. Arkadiusz Nowak. Katowice 2001

"Problemy Prawa Karnego". Tom 23 Red. Kazimierz Marszał. Katowice 2000

"Problemy Prawne Handlu Zagranicznego". Tom 19/20 Red. Maksymilian Pazdan. Katowice 2000

Przez tysiąclecia. Państwo – prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń, 17–20 września 2000 roku. Tom 1–2 Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk. Katowice 2001

Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP. Materiały Ogólnopolskie Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Wisła, 3–5 czerwca 1999 roku) Red. Eugeniusz Zwierzchowski przy współudziale Macieja Mączyńskiego. Katowice 2000

Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza Red. Ryszard Mikosz. Katowice 2000

Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu Red. Maksymilian Pazdan. Katowice 2000

Czesław Martysz: Właściwości organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym. Katowice 2000

Andrzej Matan: Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Katowice 2001

Marian Mikołajczyk: Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia. Katowice 2001

Joanna Nowakowska-Małusecka: Odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławii i w Rwandzie. Katowice 2000

Lidia Zacharko: Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administacyjno-prawne. Katowice 2000

Marek Zdebel: Sanacja przedsiębiorstw państwowych. Zagadnienia finansowoprawne. Katowice 2001