WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Historia. Wydział Prawa i Administracji powstał w 1965 roku jako część filii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Katedry i pracownicy. Obecnie na Wydziale Prawa i Administracji funkcjonuje 17 katedr, 2 zakłady i 1 pracownia, które prowadzą badania we wszystkich podstawowych kierunkach prawniczych. Wydział zatrudnia obecnie ponad 40 samodzielnych pracowników naukowych – profesorów i doktorów habilitowanych i ponad 40 doktorów. Pozostałą kadrę naukową stanowią asystenci i doktoranci, słuchacze Studium Doktoranckiego.

Siedziba. Od początku siedzibą Wydziału był budynek mieszczący się przy ul. Bankowej 8. Z czasem, w związku ze wzrostem liczby studentów i kierunków studiów, Wydział zaczął korzystać z pomieszczeń w budynku przy ulicy Bankowej 14 oraz pomieszczeń udostępnianych przez inne wydziały.
Budynek, w którym obecnie mieści się siedziba Wydziału, stanowi własność sąsiadującej z Wydziałem gminy ewangelicko–augsburskiej. W związku z tym oraz ze względu na wzrastające trudności lokalowe Wydział stanął przed koniecznością budowy nowej siedziby.

Nowy budynek. Zostanie wzniesiony w niedalekim sąsiedztwie dotychczasowego Wydziału. Budowa winna się zakończyć w roku 2004. Budynek będzie niezwykle nowoczesny. Jego powierzchnia użytkowa ma wynosić ok. 16 tys. m². Zainteresowanych szczegółami dotyczącymi projektu nowego budynku zapraszamy na stronę internetową Wydziału: www.wpia.us.edu.pl.

Nowy budynek Wydziału Prawa - elewacja frontowa

Studia. Na Wydziale prowadzone są studia prawnicze i administracyjne w systemie dziennym i zaocznym.
Studia prawnicze (dzienne i zaoczne) trwają pięć lat i kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra prawa.
Studia administracyjne (tylko studia zaoczne) prowadzone są w systemie dwustopniowym. Stopień pierwszy obejmuje studia licencjackie, które trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Absolwenci licencjackich studiów administracyjnych mogą odbyć dwuletnie uzupełniające studia administracyjne, kończące się uzyskaniem tytułu magistra administracji.
Na Wydziale prowadzone są także uzupełniające studia prawnicze dla absolwentów administracji.
Wydział posiada pełne prawa do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie prawa.

Studia podyplomowe. Wydział oferuje również studia podyplomowe dla absolwentów szkół wyższych. Katalog tych studiów jest bogaty i bardzo zróżnicowany. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się prowadzone już od wielu lat Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania. Oprócz tego studium, na Wydziale prowadzone są Podyplomowe Studium Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami, Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego oraz Podyplomowe Studium Problemów Prawnych Górnictwa.

Studenci. Obecnie na Wydziale Prawa i Administracji kształci się około 8500 osób.