dokument 7

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
          + dr Damian Zimoń
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Porozumienie
Arcybiskupa Katowickiego i Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w sprawie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

W związku z tworzeniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Rektor Uniwersytetu i Arcybiskup Katowicki zawierają następujące porozumienie:

Art. 1

Wydział Teologiczny wejdzie w strukturę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego oraz na mocy kanonicznego zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską.

Art. 2

Odnośne postanowienia zostaną wprowadzone do Statutu Uniwersyteckiego.

Art. 3

Wydział Teologiczny prowadzić będzie działalność naukową i kształcić studentów w sposób właściwy naukom teologicznym i zgodnie z wymogami Konstytucji Apostolskiej "Sapientia Christiana" (art. 66-71) i Normami wykonawczymi do tej konstytucji Ap. (art. 50).

Art. 4

l. Postanowienie o ustanowieniu Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Śląskim zagwarantuje kompetencje władzy Kościoła Katolickiego, to jest Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski i Arcybiskupowi Katowickiemu, Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego, nadzór nad działalnością Wydziału.
2. Zakres i formy nadzoru, zabezpieczające tożsamość katolicką i kościelną Wydziału określają odpowiednie postanowienia Statutu Uniwersytetu Śląskiego.

Art. 5

1. Studentami Wydziału Teologicznego mogą być osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości, akceptują katolicki charakter studiów oraz kierują się zasadami moralności chrześcijańskiej.
2. Studentami Wydziału mogą być zarówno duchowni jak świeccy, a także alumni Wyższych Seminariów Duchownych.

Art. 6

1. Alumni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego mogą odbywać studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
2. Alumni będą odbywać studia teologiczne według obowiązującego w Polsce Ratio studiorum".

Art. 7

Pracownicy i studenci Wydziału Teologicznego zrównani są w swych prawach i obowiązkach z pracownikami i studentami pozostałych wydziałów Uniwersytetu, z uwzględnieniem odrębności Wydziału Teologicznego określonych w statucie.

Art. 8

Przewiduje się, że dla zapewnienia prac badawczych i dydaktycznych utworzone zostaną następujące katedry:
- Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu
- Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu
- Teologü Dogmatycznej
- Teologü Fundamentalnej i Ekumenicznej
- Teologü Moralnej i Duchowości
- Liturgiki
- Teologü Pastoralnej, Homiletyki i Katechetyki
- Histoii Kościoła i Patrologii
- Historii Kościoła na Śląsku
- Prawa Kanonicznego
- Psychologü religii Pedagogiki i Katolickiej Nauki Społecznej,
- Filozofii Chrześcijańskiej

W zależności od potrzeb mogą być powołane dalsze katedry, m. in. dialogu ekumenicznego.

Art. 9

l. Wydział przejmie serię wydawniczą Rozprawy Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Katowicach.
2. Wydział wydaje periodyk "Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne".

Art. 10

Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego zostanie udostępniona pracownikom naukowym i studentom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego na mocy odrębnego porozumienia pomiędzy uczelniami.

Art. 11

Archidiecezja wyraża gotowość wspomagania Wydziału w realizacji określonych przedsięwzięć wynikających z jego zadań.

Art. 12

Arcybiskup Katowicki będzie współdziałał z Uniwersytetem w staraniach o pozyskanie budynku dla Wydziału Teologicznego, nie wykluczając budowy obiektu przez Archidiecezję dla jego potrzeb. Tymczasowo Archidiecezja odda do dyspozycji pomieszczenia niezbędne dla celów dydaktycznych i administracyjnych.

Art. 13

Po spełnieniu warunków powstania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego wynikających z prawa kanonicznego i prawa państwowego niniejsze porozumienie może ulec nowelizacji.

rektor.jpg             biskup.jpg

Katowice, dnia 27 marca 1999 r.