dokument 8

Projekt (tekst z 26. 03. 1999)

Uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego

z dnia..............................
w sprawie zmian w statucie Uniwersytetu

Art. 1

W § 4 ust. 1 statutu dodaje się pkt. 12 w brzmieniu "12) Wydział Teologiczny".

Art. 2

W § 4 statutu dodaje się ustępy 6 i 7 w brzmieniu:
"6. Poza przepisami o których mowa w § 1 niniejszego statutu Wydział Teologiczny działa ponadto na podstawie Porozumienia Rządu RP i Konferencji Episkopatu RP zawartego w wykonaniu art. 15 ust. 2 Konkordatu oraz właściwych przepisów prawa kościelnego. Uzasadnione tymi przepisami odmienności w funkcjonowaniu Wydziału Teologicznego dotyczące materii regulowanych niniejszym statutem oraz regulaminem studiów w Uniwersytecie, określa regulamin Wydziału Teologicznego.

7. Nadzór nad Wydziałem Teologicznym ze strony Kościoła Katolickiego sprawuje Arcybiskup Katowicki -- Wielki Kanclerz Wydziału. Nadzór ten dotyczy w szczególności:

1. doboru nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Teologicznym;
2. troski o tożsamość katolicką w zakresie teologii katolickiej, polegającą na zagwarantowaniu realizacji programów studiów oraz wierności doktrynie katolickiej zgodnie z postanowieniami Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II "Sapientia Christiana" z dnia 19 czerwca 1979 r. i w załączonym do tego dokumencie "Ordinationes";
3. sposobu wydatkowania środków finansowych przekazanych przez władze kościelne na pokrycie kosztów materialnych, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Wydziału Teologicznego.

Art. 3

Do skompletowania pełnej obsady personalnej Wydziału i podjęcia kształcenia na wszystkich poziomach (ze studiami doktoranckimi włącznie) Wydział będzie traktowany jako "Wydział w organizacji".

Art. 4

Uchwala niniejsza wchodzi w życie z dniem.........................