Regulamin konkursu na najlepszy reportaż im. Maćka Chowanioka

Regulamin

Konkursu na reportaż im. Maćka Chowanioka

 

Cele konkursu
§ 1

Dobry reportaż powstaje z zadziwienia i zachwytu światem bądź przerażenia, ale nigdy nie jest obojętny. Jednak ten gatunek, mimo iż zbudowany na solidnych podstawach, skonstruowanych przez tak wielkich pisarzy/publicystów/reporterów jak Melchior Wańkowicz, Lucjan Wolanowski, Janusz Wolniewicz czy Ryszard Kapuściński, jest dziś wymierający. Słowo zostało zastąpione obrazem i dźwiękiem. Dlatego chcemy poruszyć wrażliwość młodych ludzi, przekonać ich, że warto marzyć, warto sięgać dalej, wyżej i głębiej, warto być ciekawym życia. Warto także pokazywać innym nasz świat.

Założenia organizacyjne

 § 2

1.    Organizatorem konkursu jest „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z siedzibą w Katowicach, przy ul. Bankowej 12.
2.    Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 1 kwietnia 2010 do 25 czerwca 2010 roku.
3.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2010 roku podczas uroczystej gali (zwycięzcy oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni wcześniej drogą mailową). Dokładny termin uroczystości zostanie podany na stronie internetowej organizatora, a także
w zaproszeniach wysłanych do nagrodzonych i wyróżnionych oraz gości honorowych.
                                                                       § 3

Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów oraz młodzieży ponadgimnazjalnej.
                                                                       § 4

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
- reportaż ucznia szkoły ponadgimnazjalnej,
- reportaż studencki.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kategorii.
 
                                                           Prace konkursowe
                                                                       § 5


1.    Prace konkursowe muszą spełniać kryteria gatunkowe, jakie wyznacza dziennikarska forma reportażu. Tematyka konkursu jest dowolna, jednak słowa Ryszarda Kapuścińskiego: Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca. Wszak istnieje coś takiego, jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej - mają być uczynione mottem pracy.
2.    Objętość prac pisemnych wynosić musi do 10 tys. znaków ze spacjami.
3.    Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny.
4.    Prace niespełniające powyższych kryteriów nie będą zakwalifikowane do konkursu.
5.    Prace konkursowe, w formie wydruku oraz dołączonego zapisu elektronicznego (na płytach CD lub DVD), należy przesłać wyłącznie pocztą na adres: Redakcja „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, z dopiskiem „Konkurs na reportaż”. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac to 25 czerwca 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego).
6.    Do prac konkursowych należy dołączyć wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny w serwisie internetowym organizatora (gu.us.edu.pl). Niezłożenie formularza zgłoszeniowego lub złożenie go bez podpisu osoby składającej pracę spowoduje odrzucenie pracy konkursowej z przyczyn formalnych bez jej oceny.
7.    Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w skutek złego zabezpieczenia przesłanych materiałów.
 
                                                                Jury konkursu
                                                                       § 6


Skład jury konkursu powołuje przewodnicząca jury - Prorektor UŚ ds. Studenckich, Promocji
i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Nazwiska osób wchodzących w skład jury będą podane w serwisie internetowym organizatora do 25 czerwca 2010 roku.
 

Nagrody
§ 7


1.    W konkursie przyznawane będą następujące nagrody i wyróżnienia:
-    nagroda główna, ufundowana przez JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Wiesława Banysia – laptop marki DELL Latitude E6400 oraz nagroda pieniężna w wysokości 430  PLN,
-    nagroda i tytuł najlepszego reportażu w kategoriach wiekowych: „uczeń szkoły ponadgimnazjalnej” oraz „student”,
-    wyróżnienia w postaci dyplomów honorowych,
-    nagrody specjalne przyznawane przez fundatorów – wysokość nagród pieniężnych lub rodzaj nagród rzeczowych zależy od deklaracji wniesionych przez fundatorów.
O charakterze i wysokości nagród organizatorzy poinformują w serwisie internetowym „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” do 25 czerwca 2010 r.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

2.    Organizator konkursu pobierze należny podatek w wysokości 10% wartości nagród.


Oświadczenie o prawach autorskich

§ 8


1.    Złożenie pracy stanowi oświadczenie jej autora, że praca ta nie narusza praw autorskich osób trzecich.
2.    Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem przez autora Uniwersytetowi Śląskiemu licencji nieodpłatnej, niewyłącznej na publikację w całości lub we fragmentach
w miesięczniku „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, witrynie internetowej „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która nastąpi nie później niż do 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 
                                                           Postanowienia końcowe
                                                                          § 9


1.    Wszystkie kwestie sporne dotyczące Konkursu rozstrzyga Komisja Konkursowa.
2.    Organizator ma prawo zmiany Regulaminu lub wstrzymania Konkursu w każdym czasie poprzez zamieszczenie swojej decyzji na stronie internetowej gu.us.edu.pl/konkurs.
3.    Dodatkowych informacji związanych ze składaniem prac konkursowych udziela Koordynator Konkursu – Agnieszka Sikora tel.: +48 32 3591964, e-mail: gazeta@us.edu.pl.