DOKUMENTY KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydaci na I rok studiów składają następujące dokumenty:

  1. wypełniony według ustalonego wzoru formularz zawierającym m. in. podanie i życiorys;
  2. świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, albo jego duplikat lub notarialny odpis; w przypadku studiów uzupełniających - odpis dyplomu licencjata lub dyplom SN;
  3. cztery fotografie o wymiarze 37 x 52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle;
  4. orzeczenie lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do studiów na określonym kierunku, a w przypadku kandydatów, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia ľ zaświadczenie lekarskie. Dotyczy Wydziałów: Mat.-Fiz.-Chem. (kierunek: chemia i fizyka), Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi oraz Techniki. Kandydaci, którzy nie spełnią wymogów zdrowotnych, nie będą przyjęci na ww. Wydziały (kierunki) studiów;
  5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej za postępowanie kwalifikacyjne;
  6. dowód wniesienia opłaty za I semestr nauki ľ dotyczy kierunków studiów zaocznych: prawa, administracji, historii oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej dla absolwentów pomaturalnych szkół bibliotekoznawstwa i księgarstwa.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu listy przyjętych na I rok studiów jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata z tej listy.